ارزیابی روابط درونی بین توانمندسازهای گردشگری پزشکی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

توسعه‌ گردشگری پزشکی باعث بهبود اشتغال‌زایی و موجب افزایش جذب بیماران در سطح ملی و بین المللی می‌گردد. براساس آمار،‌ ایران با وجود مزیت‌ها وتوانمندی‌ها در زمینه گردشگری‌پزشکی، به‌ دلیل‌عدم شناخت و توجه به عوامل موثر بر توسعه‌ی گردشگری پزشکی (توانمندسازها)، نتوانسته‌ از جایگاه مناسبی در این صنعت برخوردار شود. هدف این پژوهش شناسایی‌ و بررسی روابط بین توانمندسازهای گردشگری پزشکی‌ با روش مدلسازی ساختاری تفسیری‌ ‌است.جامعه‌ پژوهش را خبرگان گردشگری‌پزشکی به تعداد 15 نفر تشکیل می‌دهند. پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر نتایج کاربردی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه است.با مرور جامع پیشینه پژوهش و نظرخواهی از خبرگان، تعداد ۱۵ توانمندساز‌ گردشگری پزشکی‌در ایران شناسایی و سپس روابط درونی بین این توانمندسازها با استفاده از روش ISM، بررسی گردید. پس از تحلیل داده‌ها، این توانمندسازها در6 سطح مختلف طبقهبندی شدند. توانمندساز سیاست سلامت ملی در سطح زیرین (سطح6) قرارگرفت،که اساسی‌ترین و مهم‌ترین توانمندساز در مدلتوسعه‌یگردشگری‌پزشکی‌ایران‌ میباشد،که ‌به‌طور مستقیمو غیرمستقیم بر سایر توانمندسازها تاثیرمی‌گذارد، از این رو ضروری است‌ مورد توجه جدی مدیران این صنعت قرارگیرد. نتایج این پژوهش به سیاستگذاران کمک میکند تا بتوانند جهت توسعه‌ی گردشگری پزشکی،تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ و مسیر مناسب تری را جهت توسعه این صنعت در ایران، انتخاب نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the internal relations between medical tourism enablers using interpretive structural modeling (ISM)

نویسندگان [English]

  • Sanaz Mansooryar 1
  • Mohammad Reza Shojaei 2
  • Ehsan Sadeh 3
1 Department of Business Management, Ershad Damavend Higher Education Institute, Tehran, Iran
2 Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran , Iran
3 Department of Management, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Among the different aspects of tourism, health tourism and its subcategories (wellness tourism, curative tourism and medical tourism) have higher capabilities and competitive advantages. Regarding the advantages and benefits of medical tourism compared to other types, and also the potential in Iran in this area, this paper is going to provide a comprehensive framework for identification and investigation of direct and indirect factors affecting the medical tourism development in Iran. So, by reviewing the literature and using expert opinion, the medical tourism enablers in Iran are identified and then sorted by the Interpretative Structure Method (ISM). The population of the study consists of member of health tourism counsel. Survey and interview are the tools used to gather the data. 15 enablers were identified as the most important enablers in the medical tourism in Iran. The enabler of national healthcare policy, and then, transparent legal frameworks, top management commitment, and competent medical and paramedical staff are the major enablers in the modeling of Iranian medical tourism development which should be considered seriously by relevant managers. The results may help policy makers to make more intelligent decisions and take more appropriate ways of development of the medical tourism in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health tourism
  • Medical tourism
  • Quality of Medical Services
  • Enablers
  • Interpretive Structural Modeling(ISM)