دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، شهریور 1396، صفحه 1-223 
ارزیابی تناسب اراضی منطقه مرنجاب جهت احداث دهکده گردشگری

صفحه 169-189

10.22034/jtd.2020.110402

سید حجت موسوی؛ سید مجتبی شریفیان؛ ابوالفضل رنجبر فردویی