مدل سازی ساختاری عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به پدیده های گردشگری مصنوعی (نمونه موردی پارک و دریاچه چیتگر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی جغرافیا و اکوتوریست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

10.22034/jtd.2020.110407

چکیده

انسان شهرنشین با زندگی روزمره در فضای ساخته شده خود، فرصت گذران اوقات فراغت و گردش را در طبیعت از دست داده و در اندک فرصت های پیش رو معذوریت مسافت و زمان، کمتر مجال گردش در دل طبیعت را به او داده است. این مسئله در کلانشهرهای بزرگ از جمله تهران بحرانی تر بوده چرا که فضاهای طبیعی گردشگری و گذران اوقات فراغت اطراف شهر دستخوش رقابت نیروها و گروه های مختلف اقتصادی شده و تنگناهای بسیاری در این عرصه به وجود آمده است. پارک و دریاچه چیتگر(خلیج فارس) در لبه کناری بافت شهر تهران، فرصت ارزنده ای برای شهروندان و گردشگران وضع کرده تا اوقات فراغت خود را در فضای شبه طبیعی سپری نمایند. لکن به دلایل مختلف این مجموعه نتواسنته است از تمام ظرفیت های خود برای جذب بازدید کننده و گردشگر بهره ببرد. هدف پژوهش حاضر مدلسازی ساختاری عوامل مؤثر بر کشش گردشگران به جاذبه مصنوعی مذکور است. این پژوهش که ماهیتی کاربردی دارد با روش تحلیلی ـ توصیفی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، عوامل اقتصادی، اجتماعی، دسترسی و کیفیت محیطی را بر بهبود و گسترش گردشگری پارک و دریاچه چیتگر را بررسی می نماید. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 185 پرسشنامه محاسبه گردید و برای استنباط های علمی از مدلسازی معادلات ساختاری، آزمون T و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که عوامل اجتماعی با ضریب رگرسیونی 0.93 وp–value برابر 0.002 بیشترین اثر را بر جذب گردشگران و بازدید کنندگان از این جاذبه را دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Modeling factors affecting tourism to attract tourists to the phenomenon of artificial (Case Park and Lake Cheetgar Tehran)

نویسنده [English]

  • rasol heidary soreshjani
Faculty of Natural Resources and Earth Sciences
چکیده [English]

Urban man-made space their everyday life, leisure opportunities and lost circulation in nature and few opportunities ahead excuse distance and time, less space is circulating in nature. This is in large metropolises, including Tehran was more critical because of tourism and leisure, natural spaces around the city undergoes an arms race and various economic groups and bottlenecks in this area, there have been many. One of the ways out of the crisis phenomena artificial tourist by nature, largely urban phenomena that are close to nature. Park and Lake Cheetgar(Persian Gulf) tissue in the lateral edge of Tehran, has imposed a valuable tool for citizens and tourists to spend their leisure time in natural-like atmosphere. The aim of this study structural modeling the factors affecting artificial gravity is pulling tourists. This is the nature of the use of descriptive analysis, through questionnaires socio-economic factors, access and environmental quality to improve and expand the park and Lake Cheetgar examined. The sample size was calculated using a sample of 185 questionnaires and scientific implications of structural modeling, T test and Spearman correlation coefficient was used. . The results suggested that social factors r = 0.93 significance level of 0.002 greatest impact on attracting tourists and visitors to have this attraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • artificial attractions
  • park and an artificial lake Cheetgar
  • structural modeling