نقش شواهد فیزیکی در ابعاد تسلسل وفاداری میهمانان در هتل‌های مقصد گردشگری رامسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، نوشهر، مازندران، ایران.

10.22034/jtd.2020.110404

چکیده

دلبستگی و وفاداری میهمانان به یک هتل، نتیجه‌ی ارزیابی آنها از شاخص-هاست. نخستین و بهترین شاخص، شواهد فیزیکی می‌باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش شواهد فیزیکی در تسلسل وفاداری میهمانان در هتل‌های شهرستان رامسر می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل میهمانانی است که حداقل 3بار در این هتل‌ها در طی سال 1395 اقامت نموده‌اند. روش نمونه‌گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس بود. از طریق فرمول کوکران، حداقل افراد نمونه 196 نفر محاسبه گردید که پس از توزیع 250 پرسشنامه، 217 پرسشنامه کامل عودت داده شد. روایی پرسشنامه‌ از طریق روایی همگرا و پایایی آن با پایایی مرکب و روش آلفای کرونباخ بررسی گردید که برای تمامی متغیرها قابل‌قبول بودند. ارزیابی فرضیه‌ها با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره صورت پذیرفت. تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل 54/8 و اس‌پی‌اس‌اس 23 انجام شد. نتایج مشخص ساخت که شواهد فیزیکی هم به طور مستقیم و هم از طریق وفاداری نگرشی بر وفاداری کُنشی میهمانان هتل تاثیر می‌گذارد. از اینرو می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که متغیر شواهد فیزیکی نقش مهمی را در تسلسل وفاداری میهمانان در هتل‌های شهرستان رامسر ایفا می‌کند. بر این اساس پیشنهادات کاربردی برای هتلداران و مدیران هتل‌ها ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Physical Evidence in Continuum Dimension of Guest Loyalty in Hotels of Ramsar Tourism Destination

نویسنده [English]

  • Mostafa Mohammadi
Faculty of Cultural Heritage, Handicraft and Tourism, Mazandaran University, Nowshahr, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Guests’ loyalty to a hotel is a consequence of their assessment of indicators and component. The first and best indicator is the physical evidence. The main purpose of this study was the role of physical evidence in continuum of Guests loyalty in Hotels of Ramsar Tourism Destination. The population consisted of guests who stay at least 3 times in the hotel during the year 1395. Sampling method was convenience. Through the Cochran formula, the sample was calculated 196 Participants. After that were distributed 250 questionnaires and returned 217 completed questionnaires. Validity and reliability of Questionnaire were investigated through convergent validity, Composite Reliability and Cronbach's alpha that for all variables were acceptable. Evaluating of hypotheses by Pearson correlation test and multivariate regression analysis was performed through Lisrel 8.5 and SPSS 23 software. The findings showed that Physical evidence, both directly and through attitudinal Loyalty (emotional social and functional attachment) effect on acting loyalty (behavioral intentions) hotel guests. Therefore it can be concluded that physical evidence plays an important role in continuum of Guests loyalty in Hotels of Ramsar Tourism Destination.According to this, Practical suggestions are offered for managers and hoteliers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Evidence
  • Attitudinal and Acting Loyalty
  • Place Attachment
  • Behavioral Intentions
  • Hospitality Industry