مدل مفهومی گردشگری خلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22034/jtd.2020.110411

چکیده

تغییرات بنیادین در سمت تقاضا و عرضه گردشگری، همچنین ایجاد پارادایم‏های اقتصاد تجربه و اقتصاد دانش‏بنیان در فضای کلان توسعه اقتصادی، گردشگری را به سمت و سوی خلاقیت پیش برده است، بطوری‏که صاحب‏نظران را به این باور رسانده است که پایداری گردشگری در گردشگری خلاق است. در این پژوهش با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‏ای، مفهوم و ابعاد گوناگون گردشگری خلاق در قالب مدلی نوین تبیین شده و با تکنیک دلفی دو مرحله‏ای، اجماع خبرگان در خصوص مدل، صورت گرفته است.
گردشگری خلاق هم می‏تواند در طیفی دیده شود که یک سر آن عرضه‏محوری و سر دیگر طیف تقاضامحوری باشد و هم می‏تواند در گستره‏ای قرار گیرد که در دو سر آن، مقصدمحوری و فعالیت‏محوری جای گرفته است. بدیهی است که هر کدام از این رویکردها ویژگی‏ها و شاخص‏های خاص خود را دارند. پژوهش حاضر، با تلاقی دادن دو طیف یاد شده، مدل مفهومی جدیدی برای گردشگری خلاق طراحی کرده است. در این مدل چهارخانه‏ا‏ی، اکوسیستم گردشگری خلاق، چشم‏انداز خلاق، صنایع خلاق و طبقه (گردشگر) خلاق، معرفی شده‏ است که می‏تواند ابعاد مختلف گردشگری خلاق را توصیف نماید. پس از طراحی مدل، به منظور اعتبارسنجی آن، پژوهش‏های انجام شده مجددا تحلیل شده و نشان داده شده است که وجه غالب آن پژوهش در کدام خانه مدل جای می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مدل مفهومی گردشگری خلاق

چکیده [English]

تغییرات بنیادین در سمت تقاضا و عرضه گردشگری، همچنین ایجاد پارادایم‏های اقتصاد تجربه و اقتصاد دانش‏بنیان در فضای کلان توسعه اقتصادی، گردشگری را به سمت و سوی خلاقیت پیش برده است، بطوری‏که صاحب‏نظران را به این باور رسانده است که پایداری گردشگری در گردشگری خلاق است. در این پژوهش با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‏ای، مفهوم و ابعاد گوناگون گردشگری خلاق در قالب مدلی نوین تبیین شده و با تکنیک دلفی دو مرحله‏ای، اجماع خبرگان در خصوص مدل، صورت گرفته است.
گردشگری خلاق هم می‏تواند در طیفی دیده شود که یک سر آن عرضه‏محوری و سر دیگر طیف تقاضامحوری باشد و هم می‏تواند در گستره‏ای قرار گیرد که در دو سر آن، مقصدمحوری و فعالیت‏محوری جای گرفته است. بدیهی است که هر کدام از این رویکردها ویژگی‏ها و شاخص‏های خاص خود را دارند. پژوهش حاضر، با تلاقی دادن دو طیف یاد شده، مدل مفهومی جدیدی برای گردشگری خلاق طراحی کرده است. در این مدل چهارخانه‏ا‏ی، اکوسیستم گردشگری خلاق، چشم‏انداز خلاق، صنایع خلاق و طبقه (گردشگر) خلاق، معرفی شده‏ است که می‏تواند ابعاد مختلف گردشگری خلاق را توصیف نماید. پس از طراحی مدل، به منظور اعتبارسنجی آن، پژوهش‏های انجام شده مجددا تحلیل شده و نشان داده شده است که وجه غالب آن پژوهش در کدام خانه مدل جای می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • گردشگری خلاق
  • چشم‏انداز خلاق
  • اکوسیستم گردشگری خلاق
  • صنایع خلاق
  • طبقه خلاق