شناسایی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی در صنعت گردشگری مورد مطالعه: هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم و فرهنگ

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه علم و فرهنگ

10.22034/jtd.2020.110395

چکیده

با رشد روزافزون اهمیت خدمات الکترونیکی، بکارگیری این خدمات به ضرورتی برای کلیه کسب‌وکارها تبدیل شده است و وفاداری به خدمات الکترونیکی ابزاری مهم برای رقابت و بقا بشمار می‌رود. امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی و جایگزین شدن آن با روش‌های سنتی در صنعت روبه رشد گردشگری، وفاداری الکترونیکی مشتریان فاکتور بسیار مهمی در توسعه صنعت گردشگری نیز می‌باشد. در این راستا، وجود مدلی جامع برای اندازه‏گیری و سنجش عوامل موثر بر وفاداری به خدمات الکترونیکی به ‏منظور بهبود و مدیریت خدمات گردشگری، به خوبی قابل درک است.
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی گردشگران در هلدینگ سیاحتی و مراکز بنیاد مستضعفان است. بنابراین سه عامل موثر بر وفاداری الکترونیکی شامل رضایت الکترونیکی، اعتماد الکترونیکی، و کیفیت الکترونیکی و همچنین شاخص های موثر بر هر سه عامل شناسایی شدند. پس از انتخاب مدل تحقیق، با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن میان مشتریان هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده به تعداد 384 نفر انتخاب شده بودند و همگی از خدمات الکترونیکی استفاده کرده بودند، داده های مورد نیاز جمع آوری و اعتبار و صحت اجزای مدل مورد سنجش قرار گرفت. به ‏منظور تحلیل نتایج از تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیون و واریانس و معادلات ساختاری در نرم‏افزارهای آماری لیزرل و SPSS بهره گرفته شد. نتایج تحقیق بیانگر این است که کیفیت خدمات الکترونیکی بر اعتماد و رضایتمندی و در نتیجه وفاداری مشتریان در صنعت گردشگری موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of affecting Factors on Electronic Loyalty in the tourism industry (Case Study: Holding of Tourism and recreation centers of Bonyad Mostazafan)

نویسندگان [English]

  • فرزانه خوشه بست 1
  • Mohammad Reza Rezvani 2
  • Elham Vahedi 3
1
2
3
چکیده [English]

with the growth of the growing importance of electronic services, these services have become essential for all businesses and loyalty to electronic services is an important tool for competition and survival. Nowadays, due to the expansion of technology and its replacement with traditional methods in the growing tourism industry, electronic loyalty of customers is also a very important factor in the development of the tourism industry. In this regard, the existence of a comprehensive model for measuring and assessing the affecting Factors on Electronic Loyalty to improve and management of tourism services, is well understood.
The purpose of the present study was to investigate the factors affecting the electronic loyalty of tourists in the tourism holding and the centers of the Mostazafan Foundation. Thus, three factors affecting electronic loyalty, including electronic satisfaction, electronic trust, and electronic quality, as well as effective indicators on all three factors were identified. After selecting the model, using a questionnaire and distributed among clients of holding of tourism and recreation centers, a number of 384 people who were selected through simple random sampling and all of them used electronic services, the required data collection and validity and accuracy of the components of the model were measured. To analyze the results of the factor analysis regression analysis and variance and structural equation LISREL and SPSS software were used. The results show the quality of electronic services effect on trust and satisfaction and therefore customer loyalty in the tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: quality of electronic services
  • satisfaction
  • trust
  • electronic loyalty to Holding of Tourism and recreation centers of Bonyad of Mostazafan