تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر انتخاب مقصد گردشگران خرید شهرستان بانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده علوم جرافیایی، گروه جغرافیای سیاسی و برنامه ریزی گردشگری.

2 گروه گردشگری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی تهران.

10.22034/jtd.2020.110410

چکیده

انتخاب مقصدگردشگری خرید یکی از عناصر اصلی رفتار خرید گردشگران محسوب شده و شناسایی عوامل تاثیرگذار در آن نقش کلیدی در برنامه‌ریزی و توسعه مقاصد گردشگری خرید بر عهده دارد. بر اساس مدل مفهومی جعبه سیاه رفتار مصرف کننده بطور کلی دو دسته عوامل شامل ویژگی‌های گردشگران و محرک‌های بازاریابی بر رفتار خرید گردشگران تاثیر گذار می‌باشند. با تعمیم این مدل بر گردشگری خرید، هدف این تحقیق شناسایی نقش و اهمیت عوامل آمیخته بازاریابی خدمات در انتخاب مقصد گردشگری خرید شهر بانه توسط گردشگران می‌باشد. بدین منظور 384 پرسشنامه در 2 نوبت تعطیلات نوروز و تابستان و به صورت نمونه گیری خوشه ای در بین گردشگران مراکز خرید شهر بانه توزیع و نظر آنان درباره تاثیر هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی خدمات شهر بانه در انتخاب این مقصد با استفاده از طیف لیکرت 5 درجه ای پرسیده شد. برای بررسی تاثیر هر کدام از عناصر آمیخته بازاریابی از آزمون ویکاکسون تک نمونه‌ای استفاده گردید و تعیین اهیمت زیر فاکتورهای عوامل آمیخته بازاریابی نیز با استفاده از آزمون فریدمن صورت گرفت.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که از نظر گردشگران عامل قیمت، ویژگی محصولات شهر بانه، خدمات فروشندگان و فضای مراکز خرید بر انتخاب این مقصد گردشگری خرید تاثیر معنی داری داشته و بالعکس تاثیر ترفیعات و تبلیغات فروشگاه‌های بانه و نیز ویژگی‌های گردشگری و جغرافیایی در انتخاب شهر بانه از نظر آماری معنی دار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of service marketing mix on choosing Baneh tourist shopping destination

نویسندگان [English]

  • asghar tahmasebi 1
  • soran roshanian 2
1 kharazmi university of tehran (KHU), Faculty of Geographical Sciences,Groups of geopolitical and tourism planning.
2 tourism group, deparment of geography, kharazmi university of tehran (KHU).
چکیده [English]

Choosing shopping tourism destination is one of the main elements of shopping tourists’ behavior. Identifying factor contributing in destination choice has key role in planning and development of shopping tourism destinations. Based on Black-Box conceptual framework, there are two main factors influencing on tourists behaviors namely; the characteristics of tourists and the marketing activities. We employed this framework to identify the role of service marketing mix on choosing Bane city as shopping tourism destination. To this end, a cluster sampling method and likert scale questionnaire were used to collect data from 384 tourists in Nuwroz and summer high seasons. One-sample Wilcoxon test were used to analyze the impact of each marketing elements on their decision to choose Baneh Destination.
The result of this study reveals that, the price, qualification of products, sale person’s services and behavior and the physical environment of Baneh destination had statistically significant influence on choosing Baneh shopping destination. The promotion and advertisement activates and also the tourism and geographic qualification of Baneh city on the other hand, had no statistically significant influence on tourists’ behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shopping behavior of tourists
  • Services Marketing Mix
  • Shopping tourist destination
  • Baneh city