تاثیر ارزش ویژه برند گردشگری بر وفاداری گردشگران موزه (مورد مطالعه: موزه ملی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری در دانشگاه شهید بهشتی و مدرس گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 گروه مدیریت، دانشگاه کردستان

10.22034/jtd.2020.110406

چکیده

در قرن بیست‌و‌یکم که اقتصاد گردشگری همچنان به روند روبه‌رشد خود ادامه می‌دهد، وفاداری گردشگران به مقاصد سفر به عنوان محرکه توسعه صنعت گردشگری شناخته می‌شود. مولفه‌های تاثیرگذار بر این وفاداری از مطالعات بنیادین این حوزه به شمار می‌رود تا با اولویت‌بندی کردن آن‌ها قدرت رقابت‌پذیری مقاصد را، بخصوص در بخش‌هایی که تاکنون کمترین سهم را در بخش اقتصاد گردشگری داشته است، افزایش داد. از آنجاییکه در میان جاذبه‌های گردشگری کشور بخش گردشگری فرهنگی و هنری کمتر مورد توجه بوده، به همین مبنا این پژوهش با تأکید بر گردشگری موزه ملی ایران، ارتباط میان برندسازی به عنوان متغیر مستقل و وفاداری گردشگران به مقصد به عنوان متغیر وابسته را بدست خواهد آورد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف کاربری-توسعه‌ای می‌باشد. حجم نمونه به تعداد 200 گردشگر و بصورت غیرتصادفی-دردسترس می‌باشد. داده‌ها و اطلاعات به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده است. در ابتدا با استفاده از نرم‌افزار spss، ارزش ویژه برند گردشگری موزه ملی با آزمون T-test تک‌نمونه‌ای مستقل محاسبه شده است نتایج این بخش گویای آن است که برند موزه ملی با امتیاز 3.37 دارای ارزش نسبتاً بالایی است و معناداری آن در زیر شاخص‌های مختلف با سطح آلفای 5 درصد قابل تائید است. در بخش دوم با ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط میان برند گردشگری موزه ملی و وفاداری گردشگران با مقدار 0.0629 بدست آمده است که در مرحله بعد نتایج آزمون رگرسیون نشان می‌دهد عناصر ثانویه بیشترین تاثیر را بر وفاداری گردشگران موزه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of tourism brand value on Museum tourists' loyalty Case study: Iran National Museum, Tehran

نویسندگان [English]

  • Parviz Aghaei 1
  • LOFTALI KOUZEGAR KALEJI 2
  • HEYDAR MOHAMMADI 3
1 shahid beheshti university
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University
3 Master of Business Management, Kurdistan University
چکیده [English]

Tourism economics in 21st century will continue its gradual growth and this growth will expedite during the years to come. Sharing this huge volume of financial resources relies on Tourism Destinations Branding. Among the various tourism destinations, tourists tend to choose the places which are widely known as top and different brands. Among the tourism attractions of our country Iran, the cultural and artistic attractions have never received enough attention due to which this research focusing on Iran National Museum Tourism will assess its special importance and value then the relation between branding and tourist’s loyalty to the destination is distinguished. The research method is descriptive analysis and in terms of objective is user-development. The sample volume is 200 tourists with planned-available method. The data is collected through libraries and filed method. In the first section of this research, the special value of the National Museum Tourism Brand is calculated using the independent- single-sample T-Test. The results drawn from this section shows that the value of National Museum Brand with the score 3.37 is fairly high and its significance is approved through the various indicators with Alpha 5 level. In the second section, the relation between National Museum Tourism Brand and tourist’s loyalty is assessed as 0.0629 using the Spearman correlation coefficients. In the final section some suggestions are presented in terms of research findings such as “the supply of goods and services being affordable by the tourists”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourist Loyalty
  • Brand value
  • Museum