تحلیلی بر وضعیت بازارگرایی در صنعت هتلداری ایران (مورد مطالعه: هتل های 4 و 5 ستاره شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران؛

2 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2020.110405

چکیده

هدف از پژوهش حاضر « تحلیلی بر وضعیت بازارگرایی در هتل های 4 و 5 ستاره شهر تهران» می باشد. در این تحقیق ابتدا از طریق مطالعه ادبیات تحقیق و نظر سنجی خبرگی، مدل مفهومی و اولیه تحقیق در قالب پنج بُعد مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی و انسجام بین واحدها، تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی و تمرکز بلند مدت تدوین گردید. جهت دستیابی به اهداف پژوهش، جامعه آماری متشکل از 140 مدیر و سرپرست ارشد بخش های مختلف هتل های 4 و 5 ستاره در تهران بزرگ مد نظر قرار گرفت. جهت دستیابی به هدف تحقیق فرضیاتی تدوین و از آزمون t-student جهت تحلیل هریک از فرضیات اهم اول و اخص 1-1 تا 1-5 استفاده شد و برای تحلیل آزمون فرضیه اهم دوم نیز آزمون ANOVA استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بازارگرایی، در سه بعد آن یعنی رقیب گرایی، هماهنگی و انسجام بین واحدها و تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی برقرار نمی باشد و تنها ابعاد مشتری گرایی و تمرکز بلند مدت بازارگرایی برقراراست. همچنین رد فرضیه اهم دوم نشان داد که دو بعد مشتری گرایی و تمرکز بلند مدت با یکدیگر اختلاف معناداری ندارند. در پایان نیز در راستای ارتقا بازارگرایی پیشنهاداتی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Market Orientation on the Tehran`s 4 and 5 Star Hotels

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mousavi 1
  • Shamsalsadat Zahedi 2
1 Ph.D Student, Tourism Management, Faculty of Tourism, University of Science and Culture, Tehran, Iran;
2 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabata'i University, Tehran, Iran;
چکیده [English]

- The aim of this study is "analysis of market orientation in Tehran's 4 and 5 star hotels". First, the primary conceptual model of the research in five dimensions of customer orientation, competitor orientation, harmony and coherence between units, technology and information systems and long-term focus was developed through the study of literature review and surveys. In order to achieve this aim some hypotheses were formulated and t-test was used to analyze each of the first main hypothesis and particular hypotheses of 1-1 to 1-5. ANOVA test was used to analyze the second main hypothesis. The result showed that the market orientation and its three dimensions : competitor orientation, harmony and coherence between units, technology and information systems aren't established in hotels and only customer orientation and long-term focus are established. Also, rejection of the second main hypothesis showed no significant difference between customer orientation and long-term focus. In the end, some proposals were presented for promotion of market orientation in hotels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market orientation
  • market orientation dimensions
  • Tehran`s 4 and 5 star hotels