تحلیل نقش خدمات و زیرساختهای گردشگری بر وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاغ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاشان

2 محقق همکار با مجلس شورای اسلامی

چکیده

برای مدیران گردشگری، شناسایی راههای وصول به اهداف صنعت گردشگری می تواند نقطه عطفی در برنامه ریزی توسعه گردشگری باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصیفی - تحلیلی و پیمایشی است. هدف، تحلیل اثر امکانات و زیرساختهای گردشگری بر وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران در مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاغ است. جامعه آماری تحقیق گردشگران روستایی شهرستان و حجم نمونه محاسبه شده با استفاده از نرم افزار Sample power، 200 نفر است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به تأیید رسید. به منظور حصول به اهداف پژوهش از آزمون های آماری تی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. در راستای تشخیص متغیرها و عوامل تبیین کننده زیرساختها و امکانات گردشگری و اثر آن بر وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده و با توجه به مبانی تئوریکی تحقیق مدل ساختاری تنظیم شد. نتایج نشان می دهد از نگاه گردشگران امکانات و زیرساختهای گردشگری در حد مناسب و رضایتبخشی قرار ندارند. یافته های حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری بیانگر آن است اثرگذاری عامل پنهان زیرساخت های گردشگری بر وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران با بارعاملی 74/0 معنادار بوده است. سطح معناداری 002/0 برای این اثرگذاری نشانگر حمایت داده های تجربی از ارتباط بین دو شاخص مذکور در سطح اطمینان 95 درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of facilities and ifrastructures of tourism on tourists’ loyalty and interest for Revisit (Case study: rural regions of Savojbalagh)

نویسندگان [English]

  • صدیقه کیانی سلمی 1
  • mohammadreza boshagh 2
2 Associate researcher with Parliament
چکیده [English]

For tourism managers, exploration of ways of reaching the goals of tourism industry can be a reference point in planning tourism development. The present study is an applied research and its analyzing method is descriptive-analytic and survey. Aim of the study is analyzing the effect of facilities and substructures of tourism on tourists’ loyalty and interest for further visit in rural regions of Savojbalagh. To this end, t-test in SPSS software has been used. Modeling structural equation in AMOS software was applied to distinguish variables and indicative factors of facilities and sub structures of tourism and its effect on tourists’ loyalty and interest for further visit and considering the theoretical bases of the research, structural model was set out. The sample size was calculated 200 people by Gpower software. The results demonstrate that the tourists’ point of view is not satisfied with the facilities and substructures of tourism. The findings of modeling structural equations indicate that the effect of hidden factor of tourism substructures on loyalty interest on tourists’ further visit is significant with factor analysis of 0.74. the significant level of 0.002 for the effectiveness shows avocation of empirical data from the relation between two forenamed indices in significant level of 95%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism infrastructure
  • tourists' satisfaction
  • Loyalty
  • Savojbolagh County
  • Alborz State