تحلیل نقش عوامل رانشی و کششی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مقدس قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

انگیزش اصلی‌ترین مفهوم در شناخت رفتار مصرف‌کننده و انتخاب مقصد گردشگری معرفی می‌شود. در حقیقت با شناخت نظام رفتاری و تقاضای گردشگری که برگرفته از عوامل انگیزشی سفر و یا همان عوامل رانشی و کششی است، می‌توان نظام فضایی گردشگری را منطبق بر تقاضای موجود برنامه‌ریزی نمود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل انگیزشی رانشی و کششی و اولویت بندی آن‌ها در توسعه گردشگری شهر مقدس قم می‌باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از شاخه‌ی میدانی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش گردشگران سفر کرده به شهر قم در محدوده زمانی بهار و تابستان 95 بوده است؛ با توجه به نامحدود بودن جامعه، نمونه آماری 384 نفر مشخص شد. داده ها و اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون Tتک نمونه ای، آزمون فریدمن و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بعد رانشی تاثیر بیشتری نسبت به بعد کششی در توسعه صنعت گردشگری شهر قم دارد. همچنین یافته‌های تحلیل عاملی اکتشافی مولفه جدیدی به نام «ایمان‌جو ـ خودشکوفایی» را برای بعد رانشی و مولفه «جاذبه‌های مذهبی ـ فرهنگی» را برای بعد کششی معرفی کرده است. نهایتاً مشخص شد مولفه‌های «ایمان‌جو ـ خودشکوفایی»، «بودن با خانواده» و «گریز و استراحت» در بعد رانشی و «دسترسی» و «جاذبه‌های مذهبی ـ فرهنگی» در بعد کششی، در اولویت نیازهای انگیزشی گردشگران قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role and push and pull Factors in the Development of Religious Tourism in the Holy City of Qom

نویسندگان [English]

  • معصومه عربشاهی 1
  • امید بهبودی 2
  • سیدمحمدامین کشفی 2
1 Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
2 Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The main motivation concept in understanding consumer behavior and tourism destination selection is introduced. In fact, by recognizing the behavioral system and the demand for tourism that derives from the motivational factors of the journey or the same factors as pulling and pushing, You can plan the tourism spatial system according to existing demand. The purpose of this study was to investigate the effect of pulling and pushing motivational factors and prioritize them in the development of tourism in the holy city of Qom. The purpose of this research is applied and the method is descriptive and field. The study population had traveled to Qom tourists in spring and summer time limit is 95; Due to the limited number of samples were determined by 384 questionnaires were distributed among them. Data and information are collected in both library and field. Also, for analyzing data, one-sample T-test, Ajomin Friedman and exploratory factor analysis were used. The results showed that the push factors more effective than pull factor in the development of the tourism industry in the city of Qom. The results of exploratory factor analysis as well as a new component " faith-seeking-self-development " and components "religious and cultural attractions" To pull factor has been introduced. Eventually it became clear components a " faith-seeking-self-development" "being with family" and "escape and relax" in the push factors, "access" and "Religious culture" pull factors, These components are the priority needs of the tourists' motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious tourism
  • Motivation
  • push factors
  • pull factors