دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 21، دی 1398 
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر وفاداری مشتری و جایگاه برند: نقش میانجی ارزش مشتری

صفحه 1-22

10.22034/jtd.2018.126856.1379

مرتضی اکبری؛ مریم مهرعلی؛ نادر سیدامیری؛ مژگان دانش؛ قاسم رمضانپور نرگسی


روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی

صفحه 59-81

10.22034/jtd.2019.177235.1682

نیما سلطانی نژاد؛ حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ حمیدرضا یزدانی


طراحی و تبیین مدل مدیریت توسعه گردشگری ورزشی در آذربایجان شرقی

صفحه 99-125

10.22034/jtd.2019.196419.1793

کامبیز نیکنام؛ عبدالحمید احمدی؛ حبیب هنری؛ مهرداد محرم زاده