روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22034/jtd.2019.177235.1682

چکیده

بررسی روند تولیدات علمی و پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه کانال‌های توزیع گردشگری در سال‌های گذشته، می‌تواند نقشه راهی برای آینده بهتر فراهم نماید. از این‌رو پژوش حاضر با هدف تحلیل کتاب سنجی پژوهش‌های منتشر شده در پایگاه Web of Science در موضوع کانال‌های توزیع گردشگری از ابتدا تا کنون و ترسیم نقشه علمی دنیا (طی 35 سال اخیر) انجام شد. این پژوهش یک مطالعه کتابسنجی است و تعداد 142 منبع علمی موضوع کانال‌های توزیع گردشگری از پایگاه Web of Science به صورت جستجوی موضوعی، مورد تحلیل کتاب سنجی قرار گرفت. تحلیل داده‌ها توسط امکانات این پایگاه و همچنین نرم افزار VOS viewer که یک نرم افزار مصورسازی است صورت گرفت. منابع بازیابی شده، تولیدات علمی سال‌های1983 تا 2018 را پوشش داد. نتایج این پژوهش نشان دهنده روند صعودی انتشار مقالات حوزه کانال‌های توزیع گردشگری در 10 سال اخیر بود. بیشترین مقاله در سال 2018، 26 مقاله و بیشترین میزان استناد در سال 2018، 212 استناد بود. بیشترین انتشارات این حوزه بصورت مقاله پژوهشی اصیل (63/55%) و از کشورهای چین، سپس اسپانیا، آمریکا، نیوزلند و تایوان بود. ترسیم شبکه هم تالیفی مجلات در حوزه کانال‌های توزیع گردشگری در 3 خوشه و با تعداد 275 تالیف مشترک نمایش داده شد. واژه‌های کلیدی نیز از وضعیت رویکرد عرضه گردشگری به سمت رویکرد سیستمی گردشگری و در نهایت رویکرد تقاضای گردشگری متحول شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global trend of research in the field of tourism distribution channels: a bibliometric analysis

نویسندگان [English]

  • nima soltaninezhad
  • hamidreza irani
  • morteza soltani
  • hamidreza yazdani
tehran
چکیده [English]

The study of scientific production and research on the distribution channels of tourism in recent years can provide a road map for a better future. Therefore Peugeh has been working with the purpose of analyzing bilibiometric researches published on the Web of Science Web site on the topic of distribution of tourism from the beginning to the present and drawing the world's scientific map (over the past 35 years). This research is a bibliometric study and 142 scientific sources on the topic of the distribution of tourism channels from the Web of Science Web site were subject to bimetric analysis. Data analysis was performed by the facilities of this site as well as the VOS viewer software, a visualization software. The retrieved sources covered scientific outputs from 1983 to 2018. The results of this study indicate the upward trend in the publication of articles in the field of distribution channels in the last 10 years. Most articles in 2018, 26 articles, and the highest citations in 2018 were 212 citations. Most of the publications in this field were original articles (55.63%) and from the countries of China, then Spain, the United States, New Zealand and Taiwan. The compilation of a network of journals in the field of tourism distribution channels was displayed in 3 clusters with a total of 275 joint authorizations. Key words also evolved from the status of the tourism supply approach to the tourism system approach and, ultimately, the tourism demand approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • distribution channels
  • bibliometric
  • visualization
بهبودی، امید، رجوعی، مرتضی، زارعی، عظیم و شجاعی باغینی، گلنار (1397). «طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران»، فصل‌نامۀ گردشگری و توسعه، دورۀ 7، شمارۀ 4، ص 61-82.
داورپناه، محمدرضا (1384). اطلاعات و جامعه. تهران: دبیزش.
درویش، آسیه، طبیبی، سیدجمال‌الدین، البرزی، محمود و رادفر، رضا (1397). «بررسی روند تولیدات علمی در حوزۀ فناوری اطلاعات پرستاران»، فصل‌نامۀ مدیریت پرستاری، دورۀ 7، شمارۀ 1، ص 61-72.
رضوانی، محمدرضا و مرادی، مهرنوش (1391). «امکان‌سنجی توسعۀ گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیۀ کویر میقان اراک»، فصل‌نامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص 15-40.
طهماسبی، اصغر و روشنیان، سوران (1396). «تأثیر عوامل آمیختۀ بازاریابی خدمات بر انتخاب مقصد گردشگران خرید شهرستان بانه». فصل‌نامۀ گردشگری و توسعه، دورۀ 6، شمارۀ 2، ص 1-21.
Benckendorff, P., & Zehrer, A. (2013). “A network analysis of tourism research”. Annals of Tourism Research, 43(13), 121-149.
Blank, U. (1989). The Community Tourism Industry Imperative: the Necessity. The Opportunities, Its Potential, Venture, State College.
Buhalis, D. (2000). “Relationships in the distribution channel of tourism: Conflicts between hoteliers and tour operators in the Mediterranean region”. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1(1), 113-139.
Cheng, C., Li, X., Petrick, J. F., & O’Leary, J. T. (2010). “An examination of tourism journal development”. Tourism Management, 32(1), 53-61.
Ciriković, E. (2014). “Marketing mix in Tourism”. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3(2), 111.
Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2011). “Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools”. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(7), 1382-1402.
Hall, C. M. (2011). “Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism”. Tourism Management, 32(1), 16-27.
Jafari, J. (1982). “The tourism market basket of goods and services: the components and nature of tourism”. The tourism market basket of goods and services: the components and nature of tourism, 1-12.
Jamal, T., Smith, B., & Watson, E. (2008). “Ranking, rating, and scoring of tourism journals: Interdisciplinary challenges and innovations”. Tourism Management, 29(1), 66-78.
Jogaratnam, G., Chon, K., McCleary, K., Mena, M., & Yoo, J. (2005a). “An analysis of institutional contributors to three major academic tourism journals: 1992–2001”.Tourism Management, 26(5), 641-648.
Jogaratnam, G., McCleary, K. W., Mena, M. M., & Yoo, J. J. (2005b). “An analysis of hospitality and tourism research: Institutional contributions”. Journal of Hospitality & Tourism Research, 29(3), 356-371.
Jorgensen, M. T. (2017). “Reframing tourism distribution-activity theory and actor-network theory”. Tourism Management, 62, 312-321.
Khasseh, A. A., Soosaraei, M., & Fakhar, M. (2016). “Cluster Analysis and Mapping of Iranian Researchers in the Field of Parasitology: With an Emphasis on the Co-authoreship Indicators and H Index”. Iranian Journal of Medical Microbiology, 10(2), 63-74.
Koseoglu, M. A., Rahimi, R., Okumus, F., & Liu, J. (2016). “Bibliometric studies in tourism”. Annals of Tourism Research, 61, 180-198.
Kruger, O. (2005). “The role of ecotourism in conservation: panacea or Pandoras box?” Biodiversity & Conservation, 14(3), 579-600.
Kucuk, S. U. (2017). “Marketing and Marketing Mix”. In Visualizing Marketing. Palgrave Macmillan, Cham. pp. 3-7.
Li, K. X., Jin, M., & Shi, W. (2018). “Tourism as an important impetus to promoting economic growth: A critical review”. Tourism Management Perspectives, 26, 135-142.
McBurney, M. K. & Novak, P. L. (2002). “What is bibliometric and why should you care?” In: Proceedings IEEE International of the Professional Communication Conference, 108–114.
McKercher, B. (2008). “A citation analysis of tourism scholars”. Tourism Management, 29, 1226-1232.
McKercher, B., Law, R., & Lam, T. (2006). “Rating tourism and hospitality journals”. Tourism Management, 27(6), 1235-1252.
Meyer-Arendt, K. J., & Justice, C. (2002). “Tourism as the subject of North American doctoral dissertations, 1987-2000”. Annals of Tourism Research, 29(4), 1171-1174.
Page, S. J. (2005). “Academic ranking exercises: Do they achieve anything meaningful?” A Personal View. Tourism Management, 26(5), 663-666.
Ryan, C. (2005). “The ranking and rating of academics and journals in tourism research”. Tourism Management, 26, 657-662.
Sengupta, I. N. (1988). Bibliometric research: growth of biomedical literature. SBA Publications.
Vosner, H. B., Kokol, P., Bobek, S., Zeleznik, D., & Zavrsnik, J. (2016). A “bibliometric retrospective of the journal computers in human behavior” (1991–2015). Computers in Human Behavior, 65, 46-58.
Ye, Q., Song, H., & Li, T. (2012). “Cross-institutional collaboration networks in tourism and hospitality research”. Tourism Management Perspectives, 2(3), 55–64.
Zupic, I., & Cater, T. (2015). “Bibliometric methods in management and organization”. Organizational Research Methods, 18(3), 429–472.