دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 18، خرداد 1398، صفحه 1-249 
مقایسه الگوریتم های تناظریابی برای تهیه تور مجازی

صفحه 41-64

10.22034/jtd.2018.143726.1484

عادل زنگانه؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مسعود ورشوساز


مدل ترکیبی پیش بینی تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران

صفحه 250-275

10.22034/jtd.2018.148208.1506

محمدرضا فرزین؛ امیر افسر؛ علیرضا دبیر؛ ابتهال زندی