نگرش هتلداران مقصد گردشگری رامسر نسبت به اقدامات کاهشی-سازگاری در برابر تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

2 مدرس مدیریت گردشگری، دانشکده میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران.

10.22034/jtd.2018.130930.1410

چکیده

ارتباط صنعت هتلداری با آب‌وهوا، مانند رابطه‌ی نوزاد و آغوش می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف سنجش نگرش مدیران صنعت هتلداری در مقصد گردشگری رامسر نسبت به اقدامات کاهشی/سازگاری انجام شده در برابر تغییرات آب‌وهوا و اولویت‌بندی این اقدامات صورت پذیرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق تمامی مدیران عالی اماکن اقامتی بودند که حجم نمونه آنها 384 نفر محاسبه گردید و از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. دادها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شدند. روایی پرسشنامه به صورت صوری و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (879/0) تایید گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 انجام شد. نتایج مشخص ساخت که مدیران اماکن و تاسیسات اقامتی مقصد گردشگری رامسر تنها به اقدامات کاهشی نسبت تغییرات آب‌وهوا دیدگاه مثبتی دارند. در این راستا اولویت مدیران به ترتیب با اقدامات کاهشی و سپس اقدامات سازگاری بود. همچنین در اقدامات کاهشی اولویت اجرا با عامل "استفاده منطقی از انرژی و بهبود بهره‌وری انرژی در هتل‌ها" بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude of Ramsar Tourism Destination Hoteliers towards Mitigation-Adaptation Measures to Climate Change

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari 2
1 Professor of Physical Geography, Faculty of Geography, University od Tehran.
2 Lecturer in Faculty of Cultural Heritage, Handicraft and Tourism, University of Mazandaran, Nowshahr, Iran
چکیده [English]

Interaction of hotel industry with the climate is like a relationship between the baby and the hug. The present research aims to Measure the attitude of hotel industry managers in Ramsar tourism destination regarding mitigation-adaptation Measures toward climate change and prioritizing these measures. This research is applied in terms of purpose and in terms of method is descriptive. The statistical population of the survey was the managers of Ramsar tourist destinations. The required sample size was 384 by the Cochran formula. To sampling was used convenience sampling method. Data were collected through a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by formal validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.887). Data analysis was performed by using SPSS24 software. The result showed that hospitality industry managers in ramsar tourist destination have only a positive attitude to mitigation measures against climate change. In this regard, managers' priority was, respectively, with mitigation measures and then adaptation measures. Also, in mitigation measures, priority was given to implementing "the rational use of energy and improving energy efficiency in hotels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospitality Industry
  • Climate Change
  • Mitigation Measures
  • Adaptation Measures
  • Ramsar Tourism Destination
احمدی، فرشاد و رادمنش، فریدون .)1393( «بررسی روند تغییرات متوسط دمای ماهانه و ساالنة نیمة شمالیکشور در نیم قرن اخیر.» آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 28، شمارة 4، ص .865-855 اذعانی، آزاده، عراقینژاد، شهاب و شیفته صومعه، به اد .)1389( «بررسی تغییر اقلیم بر منابع آبی استان مازندران»، اولین همایش ملی مدیریت منابع آبی اراضی ساحلی، 18-17 آذرماه 1389، دانشگاه علومکشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه مهندسی آب.
الوانکار، سیدرضا، نظری، فرزانه و فتاحی، ابراهیم .)1395( «تأثیر تغییر اقلیم بر شدت و دورة بازگشتخشکسالی های ایران.» تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال سوم، شمارة 2، ص .120-99
پیرنیا، عبداهلل، حبیبنژاد روشن، محمود و سلیمانی، کریم .)1394( «بررسی تغییرات دما و بارندگی در سواحل جنوبی دریای خ ر و مقایسة آن با تغییرات در مقیاس جهانی و نیمکرة شمالی.» مدیریت حوزة آبخی ، سال ششم، شمارة 11، ص.100-90
جهانبخش، سعید، هادیانی، میرامید، رضایی بنفشه، مجید و دینپژوه، یعقوب. .)1389( «مدلسازی پارامترهای تغییر اقلیم در استان مازندران. چهارمین کنگرة بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم ( ICIWG، 2021،  27-25 فروردین ماه 1389، زاهدان.
حیدری، آذر و شاهکویی، اسماعیل .)1397( «بررسی احتمال وقو دورههای خشک و تر در مازندران با استفاده از زنجیرة مارکف مطالعات محیطزیست، منابع طبیعی و توسعة پایدار، سال دوم، شمارة 4، ص 31-46
رضایان قیه‌باشی، احد، پورعزت، علی‌اصغر، حافظ‌نیا، محمدرضا، محمدی، حسین و ذوالفقارزاده، محمدمهدی .)1397( «سناریوهای توسعة فنّاوریهای تعدیل آبوهوا، بهمنظور مقابله با تغییرات اقلیمی در ایران (مطالعة موردی: هارپ)اکوهیدرولوژی، دورة 5، شمارة 2، ص .601-585
رورده، همت الله، صفرراد، طاهر و شیردل، هاجر .)1397( «پیامدهای گرمایش جهانی بر مناطق گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر، برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، سال هفتم، شمارة 24، ص .163-146
مسعودیان، سیدابوالفضل، موحدی، سعید، حسینی، سیدمحمد و عادلزاده، عبدالحسین1396، «پیش‌یابی میانگین روزانه دما در کرانه‌های جنوبی دریای خزر و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 28، شماره 2، ص 130-144
مؤمنی، منصور .)1387( تحلیل های آماری با استفاده از .SPSS تهران: انتشارات کتاب نو.
Amundsen, H., Berglund, F. and Westskoget, H. (2010). “Overcoming barriers to climate change adaptation a question of multilevel governance?” Environment and Planning C: Government and Policy, 28 (2), 276-289.
Becken, S., & Wilson, J. (2013). The impacts of weather on tourist travel. Tourism Geographies, 15(4), 620-639.
Coles, T. and Zschiegner, A. K. (2011). “Climate change mitigation among accommodation providers in the South West of England: Comparisons between members and non-members of networks”. Tourism and Hospitality Research, 11 (2), 117-132.
Coles, T., Zschiegner, A. K. and Dinan, C. (2013). “Climate change mitigation policy and the tourism sector: perspectives from the South West of England”. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 5 (1), 1-27.
Coles, T., Zschiegner, A. K. and Dinan, C. (2014). “A cluster analysis of climate change mitigation behaviours among SMTEs. Tourism Geographies.” An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, 16 (3), 382-399.
Coles, T., Dinan, C. and Warren, N. (2015). “Climate change mitigation and the age of tourism accommodation buildings: a UK perspective”. Journal of Sustainable Tourism, 23 (6), 900-921.
Dwyer, L., Forsyth, P., Spurr, R. and Hoque, S. (2010). “Estimating the carbon footprint of Australian tourism”. Journal of Sustainable Tourism, 18 (3), 355-376.
Gossling, S., and K. P. Schumacher. (2010). “Implementing Carbon Neutral Destination Policies: Issues from the Seychelles”. Journal of Sustainable Tourism, 18 (3), 377-91. Hopkins, D. (2014). “The sustainability of climate change adaptation strategies in New Zealand’s ski industry: a range of stakeholder perceptions”. Journal of sustainable
tourism, Vol. 22, 107-126.
Jones, R. (2001). “An environmental risk assessment/management framework for climate change impact assessments”. Natural Hazards, 23, pp. 197-230.
Jopp, R., DeLacy, T. and Mair, J. (2010). “Developing a framework for regional destination adaptation to climate change”. Current Issues in Tourism, 13 (6), 591-605. Kajan, E. and Saarinen, J. (2013). “Tourism, climate change and adaptation: A review”.
Current Issues in Tourism, 16 (2), 167-195.
Klint, L.M., Wong, E., Jiang, M., Delacy, T., Harrison, D. and Dominey-Howes, D. (2011). “Climate change adaptation in the Pacific Island tourism sector: Analyzing the policy environment in Vanuatu”. Current Issues in Tourism, 15( 3), 247–274.
Leon, C. J. and Arana, J. E. (2016). “The Economic Valuation of Climate Change Policies in Tourism: Impact of Joint Valuation, Emotions, and Information.” Journal of Travel Research, 55 (3), 283-298.
Luo, F., Becken, S. and Zhong, Y. (2018). “Changing travel patterns in China and ‘carbon footprint’ implications for a domestic tourist destination”. Tourism Management, 65, pp. 1-13.
Matasci, C., Kruce, S., Barawid, N. and Thalmann, P. (2014). “Exploring barriers to climate change adaptation in the Swiss tourism sector”. Mitigation and adaptation strategies for global change, 19 (8), 1239-1254.
Michailidou, A. V., Vlachokostas, C. and Moussiopoulos, Ν. (2016). “Interactions between climate change and the tourism sector: Multiple-criteria decision analysis to assess mitigation and adaptation options in tourism areas”. Tourism Management, 55, 1-12.
Morrison, C., & Pickering, C. M. (2013). “Perceptions of climate change impact, adaptation and limits to adaption in the Australian alps: the ski tourism industry and stakeholders”. Journal of sustainable tourism, Vol. 21, 173-191.
Pang, S. F. H., McKercher, B. and Prideaux, B. (2013). “Climate Change and Tourism: An Overview”. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18(1-2), 4-20.
Parry, M., Arnell, N., Berry, P., Dodman, D., Fankhauser, S., Hope, C., et al. (2009). Assessing the costs of adaptation to climate change. A review of the UNFCCC and other recent estimates. London: International Institute for Environment and Development and Grantham Institute for Climate Change.
Patterson, T., Bastianoni S. and Simpson, M. (2006). “Tourism and Climate Change: Two-Way Street, or Vicious /Virtuous Circle?”. Journal of Sustainable Tourism, 14(4), 339-348.
Peeters, P. M. and Eijgelaar, E. (2014). “Tourism’s climate mitigation dilemma: Flying between rich and poor countries”. Tourism Management, 40, 15-26.
Pickering, C. (2011). “Changes in Demand for Tourism with Climate Change: A Case
 Study of Visitation Patterns to Six Ski Resorts in Australia”. Journal of Sustainable Tourism, 19 (6), 768-81.
Pintassilgo, P., Rossello, J., Santana-Gallego, M. and Valle, E. (2016). “The economic dimension of climate change impacts on tourism: The case of Portugal”. Tourism Economics, 22(4), 685-698.
Rossello, J. and Santana, M. (2014). “Recent trends in international tourist climate preferences: a revised picture for climatic change scenarios”. Climatic Change, 124, 119-132.
Sampaio, A.R., Thomas, R. and Font, X. (2012b) Small business management and environmental engagement, Journal of Sustainable Tourism, 20(2), pp.179-193.
Scott, D. and McBoyle, G. (2007). “Climate change adaptation in the ski industry”. Earth and Environmental Science, 12(8), 1411-1431.
Scott, D., Jones, B. and Konopek, J. (2007). “Implications of climate and environmental change for nature-based tourism in the Canadian Rocky Mountains: a case study of Waterton Lakes National Park.” Tourism Management, 28, 570-579.
Scott, D. (2011). “Why Sustainable Tourism Must Address Climate Change”. Journal of Sustainable Tourism, 19(1), 17-34.
Smith, J. (2018). Transforming Travel, Realizing the potential of sustainable tourism.
UK: CABI.
Song, H., L. Dwyer, G. Li, and Z. Cao. (2012). “Tourism Economics Research: A Review and Assessment”. Annals of Tourism Research, 39, 1653-1682.
Thomas, R. and Vanel, D. (2008). “Attitudes to climate change; a strategy of travel agents and tour operators”. from www.itt.co.uk/documents/itt (Jan/01/2018).
Weaver, D. (2011). “Can Sustainable Tourism Survive Climate Change?”. Journal of Sustainable Tourism, 19 (1), 5-15.
Weir, B. (2017). “Climate change and tourism e Are we forgetting lessons from the past?”. Journal of H.ospitality and Tourism Management, 32, 108-114.
Yaw, F., Jr. (2005). “Cleaner technologies for sustainable tourism: Caribbean case studies”. Journal of Cleaner Production, 13, 117-134.
Zeppel, H. and Beaumont, N. (2014). “Climate change and sustainable tourism: carbon mitigation by environmentally certified tourism enterprises”. Tourism Review International, 17, 161-177