فرصت های اجتماعی اشتغال زنان در گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده علوم انسانی گروه جامعه شناسی

2 علوم و تحقیقات

10.22034/jtd.2018.140024.1457

چکیده

اشتغال زنان به بعنوان نیمی از نیروی کار فعال در فرایند توسعه بسیار ضروری و با اهمیت در نظر گرفته می‌شود. از دیگر سو گردشگری به عنوان صنعتی سود آور زمینه ساز ایجاد شغلهایی متنوع در زمینه های مختلف است . با توجه به نقش موثر صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال زنان ، در این پژوهش برآنیم تا با بهره‌گیری از تجربیات زنان راهنمای تور به فرصتهایی که این شغل برای ایشان فراهم آورده است را بررسی نمائیم. روش این پژوهش کیفی و با استفاده از روش نظریه بنیانی (گرندد تئوری) بوده و داده‌ها از طریق مصاحبه و مشاهده گردآوری شده است. روش نمونه گیری، هدفمند با حداکثر تنوع (زنان راهنمای تور ورودی، خروجی، داخلی و مجرد، متاهل، متاهل دارای فرزند، مطلقه) و با معیار اشباع نظری بوده است. اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) شده و مفاهیم و مقوله های به دست آمده تجزیه و تحلیل شده اند مقوله محوریِ این بررسی «پدیده فرصتهای اجتماعی ناشی از شغل راهنمای تور برای زنان » است، به طوری که مقولات دیگر را در برمی گیرد. یافته های پژوهش حاکی از تدوین10گزاره در خصوص پدیده" فرصت های اجتماعی ناشی از اشتغال زنان راهنمای تور" است بطور خلاصه می توان گفت که فضای باز محیط شغلی، امکان دور شدن از برساختهای زنانگی و رهایی از شرایط بحرانی زندگی را فراهم ساخته و موجب رهایی از روزمرگی، کسب امتیازات مالی، خودشکوفایی، افزایش منزلت و کاراریی اجتماعی، تعدیل کلیشه‌های جنسیتی و بازتعریف نقش مادری و همسری می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Opportunities of Women's Employment in Tourism

نویسندگان [English]

  • Elham Habibi 1
  • Mohammad Sadegh Mahdavi 2
  • Mostafa Azkia 2
1 Sociology Department,Faculty of Humanities, , Science and Research Branch,Islamic Azad University
2 Azad University
چکیده [English]

Women employment is considered necessary and important as the half of the workforce. On the other hand, tourism as a profitable industry provides the basis for creating different jobs in various fields. According to the effective role of tourism in women employment and in achieving sustainable development in the country, in this study, we investigate the opportunities provided by this job by using the experiences of women tour guide. The methodology in this study is qualitative and by using the Grounded Theory. Data are collected by interviews and observations. Sampling method is targeted with maximum diversity (women tour guides, input, output, internal, single, married, single-parent, divorced) with theoretical saturation criterion. The collected information is analyzed by coded interviews (open, selective, and pivotal) and the collected concepts and categories. The most important category in this investigation is “job Opportunities of tour leader's Phenomenon for women” which covers other categories. The findings indicate that 10 propositions on the phenomenon of "social opportunities caused by the employment of women in the tour guide" can show that the open work environment provides to free from femininity infrastructures and from the critical conditions of life and from everyday life and to obtain financial advantages, self-fulfillment, and to increase social efficiency, dignity, Redefine of motherhood and wife roles and gender modification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Tour Guide
  • Employment
  • social Opportunities
  • Tourism
  • Grounded Theory
ابراهیم‌بای سلامی،‌غلامحیدر‌)1395‌.)صد‌هتل،‌صد‌کسب وکار.‌تهران:‌انتشارات‌ماهواره.
ادیبی، ‌ناهید ‌1392.بررسی ‌نقش ‌صنعت ‌گردشگری ‌در توسعة اشتغال ‌استان ‌مازندران ‌با ‌تأکید ‌بر‌
شهرستانهای‌نوشهر‌و‌چالوس.‌پایان‌نامة‌کارشناسی‌ارشد رشتة‌گردشگری،‌دانشگاه‌آزاد‌واحد‌گرمسار.‌
ازکیا، ‌مصطفی ‌و ‌ایمانی ‌جاجرمی، ‌حسین ‌1390‌.روشهای ‌کاربردی ‌تحقیق ‌کاربرد ‌نظریة ‌بنیانی. ‌تهران:
انتشارات‌کیهان.
ازکیا،‌مصطفی،‌احمد‌رش،‌رشید‌و‌پارتازیان،‌کامبی ‌1396. روشهای‌تحقیق‌کیفی‌از‌نظریه‌تا‌عمل.‌جلد‌
دوم.‌تهران:‌کیهان.‌چاپ‌اول.
برن ،‌پیتر‌1385‌.درآمدی‌بر‌مردمشناسی‌گردشگری.‌ترجمة هاجر‌هوشمندی. تهران:‌افکار،‌سازمان‌میراث‌
فرهنگی‌و‌گردشگری،‌پژوهشکدة مردمشناسی.
بوستانی، داریوش و محمدپور، ‌احمد ‌1388«‌بازسازی معنایی جهتگیری جنسیتی پسران نسبت ‌به‌
دختران«. نشریة‌مطالعات‌راهبردی‌زنان،‌دورة‌11‌،شمارة‌44.ص 142 تا‌172.
بینایی، ‌عباس ‌1394‌. نقش ‌توسعة گردشگری ‌روستایی ‌در ‌اشتغالزایی، مطالعة موردی ‌روستای ‌چاشم‌
شهرستان‌مهدی‌شهر.‌پایان‌نامة‌کارشناسی‌ارشد رشتة‌جغرافیا،‌گرایش‌برنامه‌ریزی روستایی،‌دانشگاه‌آزاد‌
واحد‌گرمسار.‌
خواجه‌شاهکویی،‌علیرضا ،زمستان‌1391«‌نقش گردشگری‌در‌توانمندسازی‌زنان‌روستایی‌)مطالعة موردی:‌
روستای‌زیارت‌شهرستان‌گرگان(«. مجلة برنامه‌ریزی و‌توسعة گردشگری، دورة 1‌،شمارة 3.ص95 تا‌114.
رفعتجاه، ‌مریم ‌و ‌خیرخواه، ‌فاطمه ‌1392«‌مسا ل و چالشهای اشتغال زنان در ایران از دیدگاه شاغالن‌
پستهای مدیریتی«.‌فصلنامة مطالعات توسعة اجتماعی ـ فرهنگی، سال اول، شمارة 2 .ص130 تا‌156.
مرکز ‌پژوهشهای‌مجلس‌شورای‌اسلامی،‌آیین‌نامة راهنمایان‌گردشگری.949880/show/law/fa/ir.majlis.rc://http
طیبی‌1386«‌بررسی‌رابطة‌توسعة‌گردشگری‌و‌رشد‌اقتصادی‌در‌ایران‌طی‌سالهای‌1338-1383‌.»مجلة‌
پژوهش‌های‌علوم‌اجتماعی‌و‌اقتصادی،‌سال‌هفتم،‌شمارة‌26‌.ص83 تا‌110.
گیدن ،‌آنتونی 1376. جامعه‌شناسی. ترجمة منوچهر‌صبوری.‌تهران: نشر‌نی.
نیازی، محسن ‌1391«‌دانشگاه ‌کارآفرین ‌و ‌کارآفرینی ‌زنان ‌فارغ التحصیل ‌دانشگاهی«. ‌اولین ‌همایش ‌ملی‌
کارآفرینی،‌دانشگاه‌آزاد‌اسلامی‌واحد‌خمینی‌شهر،‌آبان‌91.

Akkemik, K. A. (2012). “Assessing the importance of international tourism for the
Turkish economy: A social accounting matrix analysis”. Tourism Management. 33(4),
790–801.
Atana, S. and Arslanturkb, Y. (2012). “Tourism and Economic Growth Nexus: An Input
Output Analysis in Turkey”. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 62, 952-956.
Cukier-Snow, Judith et al. (2002). “Tourism employment perspectives from Bali".
Tourism Management, Vol. 14, No.3
Filipović, Milanka. (2007). The Analytic Hierarchy Process AS A Support for Decision
Making. Spatium, Institute of Architecture and Urban Planning of Serbia.
Kadiyalia, V. and Kosovab, R. (2013). “Inter-industry employment spillovers from
tourism inflows”. Regional Science and Urban Economics. 43(2), 272-281.
Kvale, S. and Brinkmann, S. (2009) Interviews learning the craft of qualitative research
interviewing. Sage Publications, Los Angeles.
Kweka, J., Morrissey, O. and Blake, A. (2003). “The economic potential of tourism in
Tanzania”. Journal of international Development. 15, 335-351.
Lincoln, Y. S. and E. G. Guba (1985). Naturalistic Inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage.
Mazumder, Mohammad Nurul Huda. Ahmed, Elsadig Musa. Raquib, Md. Abdur. )2011(.
“Estimating total contribution of tourism to Malaysian economy”. International
Journal of Business, Management and Social Science, vol. 2, no. 3, pp. 29-34.
Ngamsomsuke, Waraporn, Hwang, Tsorng-Chyi and Huang, Chi-Jui, (2011).
“Sustainable Cultural Heritage Tourism Indicators”, International Conference on
Social Science and Humanity, IACSIT Press, Vol 5.
Patton. M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand
Oaks, CA: Sage Publications.
Polo, C. and Valle, E. (2008). “An assessment of the impact of tourism in the Balearic
Islands”. Tourism Economics. 14(3), 615-630.
Romero, I. and Tejada, P. (2011). “A multi-level approach to the study of production
chains in the tourism sector”. Tourism Management. 32(2), 297–306.
Silverman. D. Doing qualitative research. a practical handbook (2nd ed.). London: Sage.
Strauss, Anselm L. and Corbin, Juliet (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded
Theory Procedures and Techniques. Sage.
Weaver, David and Martin Oppermann. (2000). Tourism Management. first Edition. John
wiley & Sons Australia