تحلیل مسیر از نوآوری بازاریابی تا ارزش ویژه برند در صنعت رستوران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مدیریت، دانشگاه شیراز

2 دانشگاه کاشان

10.22034/jtd.2018.141119.1459

چکیده

امروزه با وجود رقابت شدیدی که در صنعت رستوران وجود دارد، اتخاذ نوآوری‌های بازاریابی جهت کسب رضایت مشتریان امری اجتناب‌ناپذیر است. اکثر شرکت‌ها بدنبال تعاملات توصیه‌ای شفاهی و اینترنتی که توسط مشتریان راضی صورت می‌گیرد، جهت بهبود و توسعه ارزش ویژه برند خود هستند. لذا در این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت نوآوری بازاریابی و نقشی که رضایت مشتری می‌تواند بر تعاملات توصیه‌ای شفاهی و اینترنتی داشته باشد، بدنبال ایجاد و بهبود ارزش ویژه برند در صنعت رستوران هستیم. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان رستوران‌های سطح شهر کاشان هستند که با استفاده از نمونه گیری خوشه‌ای و سپس نمونه گیری اتفاقی، 185 نفر از آنها انتخاب و پرسشنامه بین آن‌ها توزیع گردید. برای تحلیل داده‌ها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که نوآوری بازاریابی بر تعاملات توصیه‌ای شفاهی و اینترنتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین رضایت مشتری توانسته نقش تعدیلگر در رابطه‌ی نوآوری بازاریابی و تعاملات توصیه‌ای شفاهی و اینترنتی داشته باشد. همچنین نتایج نشان داد تعاملات توصیه‌ای شفاهی و اینترنتی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند داشته است. از دیگر نتایج این پژوهش تایید نقش میانجی بازاریابی توصیه‌ای شفاهی و اینترنتی در رابطه‌ی بین نوآوری بازاریابی و ارزش ویژه برند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

path analysis from marketing innovation to brand equity in restaurant industry

نویسندگان [English]

  • alireza amini 1
  • peyman dolatshah 2
  • hamidreza fattahi 2
  • mojgan danesh 2
1 Department of management, shiraz university
2 university of kashan
چکیده [English]

Today, despite the intense competition that exists in the restaurant industry, it is inevitable to adopt marketing innovations for customer satisfaction. Most companies are looking for interactive, words of mouth and internet-based advices from their customers to improve their brand equity. Therefore, in this research, according to the importance of marketing innovation and the role that customer satisfaction can have on oral and online advice, we seek to create and improve brand equity in the restaurant industry. The population of this research is customers of Kashan's restaurants who were selected by cluster sampling of 185 people and distributed among them. Structural Equation Modeling (SEM) with partial least squares (PLS) was used for data analysis. The results of the test of hypothesises showed that marketing innovation has a positive and significant effect on the interactions of oral and online advice. Also, customer satisfaction has been able to play a moderator role in the relationship between marketing innovation and interactions with the oral and the Internet. Also, the results showed that oral and online advice interactions had a positive and significant effect on brand equity. The other results of this research confirm the role of the mediator of oral marketing and internet marketing in the relationship between marketing innovation and brand equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing innovation
  • customer satisfaction
  • oral counseling interactions
  • online advisory interactions
  • brand equity
بهاری، جعفر، فراهانی، بنفشه، بهاری، شهلا، بذله، مرجان و بهاری، حامد (1395). «تأثیر ارزش ویژۀ برند بر رضایت مصرف‌کننده و وفاداری به برند در صنعت هتل‌داری (مطالعۀ موردی: هتل‌های پنج ستارۀ شهر تبریز)». پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال هفتم، شمارۀ 26، ص 173-194.
بهنام، محسن، سیرعامری، میرحسن، فصیح، نرگس و خرمی، لیلا (1392). «تأثیر اعتبار برند بر نیات رفتاری مشتریان محصولات ورزشی». پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دورۀ 10، شمارۀ 19، 186-179.
دهقانی سلطانی، مهدی، محمدی، اسفندیار، پوراشرف، یاسان‌اله، سایه میری، کوروش و قهری شیرین‌آبادی، الهه (1392). «رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در تبیین اثر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژۀ برند». مدیریت بازاریابی، شمارۀ 21، ص 102-117.
رستگار، عباسعلی و اکبرزاده صفوئی، مرتضی (1393). «تبیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتری و ارزش ویژۀ مارک تجاری در صنعت بانک‌داری با تأکید بر تهدیدها و فرصت‌ها». مدیریت بازرگانی، دورۀ 6، شمارۀ 2، ص 336-315.
رحمانی نوروزآباد، سامان و رستمی نوروزآباد، مجتبی (1393). «بررسی رابطۀ مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری در شرکت‎های تولیدی شهرستان سنندج». مدیریت فرهنگ سازمانی، دورۀ 12، شمارۀ 3، ص 461-481.
 
فیض، داود، طاهریان، حسین و زارعی، عظیم (1390). «کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتل‌داری (مورد مطالعه: هتل‌های شهر مشهد)». کاوش‌های مدیریت بازرگانی، دورۀ 3، شمارۀ 6، ص 123-149.
محمدی، رزگار، خبیری، محمد و براری، مجتبی (1392). «مزایای ایجاد رابطه با مشتری و تأثیر آن بر ارتباط دهان‌به‌دهان مثبت (مورد مطالعه: مشتریان استخرهای شهر تهران)». مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ 5، شمارۀ19، ص 205-220 .
Aker, D. (1991). Managing Brand Equity. New York: Free Press
Aker, D. (1996). Measuring brand equity across products and markets, California Management Review, 38 (3), 102-120.
Aksoy, H. (2017). How do innovation culture, marketing innovation and product innovation affect the market performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)?. Technology in Society, 51, 133-141
Anggraeni, A. and Rachmanita. (2015). “Effects of brand love, personality and image on word of mouth; the case of local fashion brands among young consumers”. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 211, 442-447.
Armelini, G. (2011). “The effect of word of mouth in customer equity and brand equity”. Journal of Chinese Business Review, 10)3(, 205-216.
Barreda, A. A., Bilgihan, A., Nusair, K. and Okumus, F. (2015). “Generating brand awareness in online social networks”. Computers in Human Behavior, 50, 600-609.
Buhalis, D. and Law, R. (2008). “Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research”. Tourism Management, 29(4), 609-623.
Bulearca, M. and Bulearca, S. (2010). “Twitter: A viable marketing tool for SMEs”. Journal of Global Business and Management Research, 2(4), 296–309.
Buttle, F. A. (1998). “Word of mouth: understanding and managing referral marketing”. Journal of Strategic Marketing, 6, 241-254.
Camison, C. and Monfort-Mir, V. M. (2012). “Measuring innovation in tourism from the schumpeterian and the dynamic-capabilities perspectives”. Tourism Management, 33(4), 776-789.
Castro, L. M., Montoro-Sánchez, A. and Ortiz-de-Urbina-Criado, M. (2011). “Innovation in services industries: current and future trends”. The Services Industries Journal, 31(1), 7-20.
Chen, C. F. and Chang, Y. Y. )2008(. “Airline brand equity, brand preference, and purchase intentions–The moderating effects of switching costs”. The Journal of Air Transport Managemen, 14, 40-43.
Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares approach to structural equation modeling. In: G. A. Marcoulides (Ed.), Modern Methods for Business Research. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. (pp. 295-358).
Christofi, M., Leonidou, E., Vrontis, D., Kitchen, P. and Papasolomou, I. (2015). “Innovation and cause-related marketing success: a conceptual framework and propositions”. Journal of Services Marketing, 29(5), 354-366.
Chuhay, R. (2013). “Pricing innovation in the presence of word of mouth communication”. Higher School of Economics.
Derbaix, C. and Vanhamme, J. (2003). “Inducing word of mouth by eliciting surprise- a pilot investigation”. Journal of economic psychology, 24, 99-116.
Direction, S. (2015). “A little bit of marketing history repeating: The effect of word of mouth marketing in social networks”. Strategic Direction, 31(2), 10-12.
Farooq, M. S., Salam, M., Fayolle, A., Jaafar, N. and Ayupp, K. (2018). “Impact of service quality on customer satisfaction in Malaysia airlines: A PLS-SEM approach”. Journal of Air Transport Management, 67, 169-180.
Fornell, C. and Larcker, D. F. (1981a). “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Fornell, C. and Larcker, D. F. (1981b). “Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics”. Journal of Marketing Research, 18(3), 382-388.
Fuentes-Blasco, M., Moliner-Velázquez, B., Servera-Francés, D. and Gil-Saura, I. (2017). “Role of marketing and technological innovation on store equity, satisfaction and word-of-mouth in retailing”. Journal of Product and Brand Management, 26(6), 650-666.
Gil, I., Ruiz, M. E. and Berenguer, G. (2014), “Retail Innovativeness: Importance of ICT and Impact on Consumer Behaviour”, in F. Musso and E. Druica (Ed.). Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development. IGI Global, Hershey, PA, pp. 384-403.
Glynn, M. S., Motion, J. and Brodie, R. J.)2007(. “Sources of brand benefits in manufacturer-reseller B2B relationships”. Journal of Business and Industrial Marketing, 22(6), 400-409.
Goyette, I., Ricard, L., Bergeron, J. and Marticotte, F. (2010). “E‐wom scale: Word of mouth measurement scale for e‐services context”. Canadian Journal of Administrative Sciences, 27(1), 5-23.
Green, M. R. (2016). “The impact of social networks in the development of a personal sports brand”. Sport, Business and Management: An International Journal, 6(3), 274 – 294.
Gremler, D. D., Gwinner, K. P. and Brown, S. W. (2001). “Generating positive word of mouth through customer-employee relationships”. International Journal of Service Industry Management, 12(1), 44-69.
Grimpe, C., Sofka, W., Bhargava, M. and Chatterjee, R. (2017). “RandD, marketing innovation, and new product performance: a mixed methods study”. Journal of Product Innovation Management, 34(3), 360-383.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K. and Alpkan, L. (2011). “Effects of innovation types on firm performance”. International Journal of Production Economics, 133(2), 662-676.
Ha, J. and Jang, S. (2010). “Effects of service quality and food quality: the moderating role of atmospherics in an ethnic restaurant segment”. International Journal of Hospitality Management, 29(3), 520-529.
Hair, J. F. Black, B. Babin, B. J. Anderson, R. E. and Tatham, R. L. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective. Upper Saddle River: Pearson Education.
Han, S. H., Nguyen, B. and Lee, T. (2015). “Consumer-based chain restaurant brand equity, brand reputation, and brand trust”. International Journal of Hospitality Management, 50, 84-93.
Hanaysha, J. (2016). The Importance of Product Innovation in Driving Brand Success: An Empirical Study on Automotive Industry. American Journal of Economic and Business Administration, 8(1), 35-43.
Henseler, J. Ringle, C. M. and Sinkovics, R. R. (2009). “The use of partial least squares path modeling in international marketing”, in R. Rudolf, Sinkovics, Pervez N. Ghauri (ed.) New Challenges to International Marketing (Advances in International Marketing), vol. 20, pp. 227–319
Hjalager, A. M. (2010), “A review of innovation research in tourism”. Tourism Management, 31(1), 1-12.
Hudson, S., Roth, M. S., Madden, T. J. and Hudson, R. (2015). “The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees”. Tourism Management, 47, 68-76.
Hulland, J. (1999). “Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies”. Strategic Management Journal, 20(2), 195–204.
Ishtiaq, M., (2011). “An empirical investigation of customer satisfaction and behavioral responses in Pakistani banking sector”. Manag. Mark. Chall. Knowl. Soc., 6(3), 457-470.
Ivkov, M., Blesic, I., Simat, K., Demirovic, D., Bozic, S. and Stefanovic, V. (2016). “Innovations in the Restaurant Industry an Exploratory Study1”. Ekonomika Poljoprivrede, 63(4), 1169.
Jalilvand, M. R., Salimipour, S., Elyasi, M. and Mohammadi, M. (2017). “Factors influencing word of mouth behaviour in the restaurant industry”. Marketing Intelligence and Planning, 35(1), 81-110.
Javalgi, R. G., Martin, C. L. and Young, R. B. (2006). “Marketing research, market orientation and customer relationship management: a framework and implications for service providers”, Journal of Services Marketing, 20)1(, 12-23.
Keller, K. L. (2003). “Brand equity dilution”. MIT Sloan Management Review, 45 (1), 12-14.
Kitapci, O., Akdogan, C. and Dortyol, I. T. (2014). “The impact of service quality dimensions on patient satisfaction, repurchase intentions and word-of-mouth communication in the public healthcare industry”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 161-169.
Koll, O. and Wallpach, S. V. (2013). “Intended brand associations: Do they really drive consumer response?”. Journal of Business Research, 67(7), 1-7.
Lee, C., Hallak, R. and Sardeshmukh, S. R. (2016). “Innovation, entrepreneurship, and restaurant performance: A higher-order structural model”. Tourism Management, 53, 215-228.
Lewin, J. E. (2009). “Business customers' satisfaction: What happens when suppliers downsize?” Ind. Mark. Manag., 38, 283-299.
Liu, Y. H. and Jang, S. (2009). “Perceptions of Chinese restaurants in the US: what affects customer satisfaction and behavioral intentions?”. International Journal of Hospitality Management, 28 (3), 338-348.
Lu, X., Ba, S., Huang, L. and Feng, Y. (2013). “Promotional marketing or word-of-mouth? Evidence from online restaurant reviews”. Information Systems Research, 24 (3), 596-612.
Mangold, W. G., Miller, F. and Brockway, G. R. (1999). “Word of mouth communication in the service marketplace”. Journal of Services Marketing, 13(1), 73-89.
Mueller, R. O. (1996). Confirmatory factor analysis. In Basic Principles of Structural Equation Modeling (pp. 62-128). New York, NY:‏ Springer
Murtiasih, S., Sucherly. and Siringoringo, H. )2015(. “How word of mouth influence brand equity for automotive products in Indonesia”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 81, 40- 44.
Namkung, Y. and Jang, S. (2013). “Effects of restaurant green practices on brand equity formation:Do green practices really matter?”. International Journal of Hospitality Management, 5 , 85-95.
Nemati, A., Khan, K. and Iftikhar, M. (2010). “Impact of innovation on customer satisfaction and brand loyalty: a study of mobile phones users in Pakistan”, European Journal of Social Sciences, 16(2), 299-306.
Nesset, E., Nervik, B. and Helgesen, O. (2011). “Satisfaction and image as mediators of store loyalty drivers in grocery retailing”. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 21 (3), 267- 292.
Ng, S., David, M. E and Dagger, T. S. (2011). “Generating positive word-of-mouth in the service experience”. Managing Service Quality: An International Journal , 21)2(, 133-151.
Nieves, J. and Diaz-Meneses, G. (2016). “Antecedents and outcomes of marketing innovation: An empirical analysis in the hotel industry”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(8), 1554-1576.
Ottenbacher, M. C. and Harrington, R. J. (2009). “The product innovation process of quick-service restaurant chains”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(5), 523-541.
Pereira Correia, p. A., García Medina. and González Romo, Z. F. (2014). “The importance of Facebook as an online social networking tool for companies”. International Journal of Accounting and Information Management, 22(4), 295-320
Poynter, R. (2008). “Facebook: The future of networking with customers”. International Journal of Market Research, 50(1), 11–12.
Rastegar, A. and Akbarzadeh Safavid, M. (2014). “Explaining the Effect of Organizational Citizenship Behavior on Customer Satisfaction and Brand Value in Banking Industry with Emphasis on Threats and Opportunities”. Business Management, 2, 336-315.
Renko, S. and Druzijanic, M. (2014), “Perceived usefulness of innovative technology in retailing: Consumers ׳ and retailers ׳ point of view”, Journal of Retailing and Consumer Services, 21(5), 836-843.
Rezvani, M., Hoseini, S. H. K. and Samadzadeh, M. M. (2012). “Investigating the role of word of mouth on consumer based brand equity creation in Iran’s cell-phone market”. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 2(1), 1-15.
Severi, E., Ling, K. C. and Nasermoadeli, A. (2014). “The impacts of electronic word of mouth on brand equity in the context of social media”. International Journal of Business and Management, 9(8), 84-96.
Simon, A. and Honore Petnji Yaya, L. (2012). “Improving innovation and customer satisfaction through systems integration”. Industrial Management and Data Systems, 112(7), 1026-1043.
Sweeney, J. C., Soutar G. N. and Mazzarol T. (2007). “Factors influencing word of mouth effectiveness: Receiver perspectives”. European Journal of Marketing, 42) 3/4), 344-364.
Taghizadeh, H., Taghipourian, M. J. and Khazaei, A. (2013). “The effect of customer satisfaction on word of mouth communication”. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 5(8), 2569-2575.
Tenenhaus, M. Amato, S. and Esposito Vinzi, V. (2004). “A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling”. Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting, Vol. Contributed Papers, CLEUP, Padova, 739–742.
Teng, S., Wei Khong, K., Wei Goh, W. and Yee Loong Chong, A. (2014). “Examining the antecedents of persuasive eWOM messages in social media”. Online Information Review, 38(6), 746-768.
Varis, M. and Littunen, H. (2010). “Types of innovation, sources of information and performance in entrepreneurial SMEs”. European Journal of Innovation Management, 13(2), 128-154.
Virvilaite, R., Tumasonyte, D. and Sliburyte, L. )2015(. “The influence of word of mouth communication on brand equity: Receiver perspectives”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213, 641-646.
Walsh, G., Hennig-Thurau, T., Sassenberg, K. and Bornemann, D. (2010). “Does relationship quality matter in e-services? A comparison of online and offline retailing”. Journal of Retailing and Consumer Services, 17(2), 130-142.
Wang, X. (2011). “The effect of inconsistent word-of-mouth during the service encounter”. Journal of Service Marketing, 25(4), 252-259.
Yu, C. and Tang, X. (2010). “The construct and influence of word of mouth: Receiver perspectives”. Journal of Chinese Marketing, 3, 13-18