طراحی و تبیین مدل مدیریت توسعه گردشگری ورزشی در آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

2 هیات علمی دانشگاه علم وفرهنگ

3 دانشگاه علامه طباطبائی

4 هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/jtd.2019.196419.1793

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل مدیریت توسعه گردشگری ورزشی در آذربایجان شرقی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش‌شناسی، از نوع آمیخته می باشد که در فاز کیفی تحقیق از تحلیل تماتیک و رویکرد سیستماتیک نظریه داده‌بنیاد و در فاز کمی از مدل‌ معادلات ساختاری استفاده شد. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که با در نظر گرفتن اصول علمی طراحی شده و روایی و پایایی آن با دقت تأیید گردید . روش نمونه‌گیری در بخش کمی به صورت در دسترس بود که تعداد 235 پرسشنامه در بین متخصصین مدیریت ورزشی توزیع و به روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادله ساختاری جهت ساخت مدل و آزمون فرضیه‌ها مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نگاه صاحب نظران سه گروه، عوامل بازدارنده با میانگین 15/2 بالاترین رتبه و عوامل جلب کننده با میانگین 78/1 کمترین رتبه را در بین عوامل تاثیرگذار بر توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی به خود اختصاص داده‌اند. از نگاه صاحب نظران سه گروه، 6 عامل به عنوان عوامل جلب کننده توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی شناسایی شد که مقدار عامل اول یعنی عامل اطلاع رسانی و تبلیغاتی با مقدار 150/60% درصد واریانس می‌باشد که این عامل اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل در بین عوامل جلب کننده توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی می‌باشد. شاخص‌های اصلی برازش مربوط به مدل‌های مختلف، همگی نشان داد که مدل‌ها از برازش مناسبی برخوردار هستند و براساس روابط شناسایی شده میان متغیرها، در نهایت الگوی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the Management Model of Sport Tourism Development in East Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • Kambiz Niknam 1
  • Abdolhamid Ahmadi 2
  • Habib Honari 3
  • Mehrdad Moharramzadeh 4
1 Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization
2 Science and Culture University professor
3 Allame tabatabayi university professor
4 Mohaggegh Ardabili university professor
چکیده [English]

The purpose of this research is to design and explain the management model of sport tourism development in East Azarbaijan. A mixed method have been used in this research, a thematic analysis and a systematic approach to data base theory were used and in the quantitative phase, structural equation model was used. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire that was designed based on scientific principles and its validity and reliability were confirmed with accuracy. The sampling method was available in the quantitative part of the study. A total of 235 questionnaires were distributed among sport management specialists and analyzed using factor analysis and structural equation modeling for modeling and hypothesis testing.
The results showed that according to the opinion of the three groups, the deterrent factors with the mean of 2.15 have the highest rank and the attracting factors with the average of 1.78 have the lowest rank among the factors influencing the development of sport tourism marketing. From the viewpoint of the experts from the three groups, six factors were identified as factors contributing to the development of sport tourism marketing. The first factor was the informational and promotional activities with the value of 60.150% of variance, which is the main and most important factor in attracting factors Sports Tourism Marketing. The main indexes showed that models have suitable fit and based on the relationships identified between the variables, and at last, the ultimate model of sport tourism development was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tourism"
  • "Sport tourism"
  • "Sport Tourism Development"
  • "East Azarbaijan"
بزاززاده، مهدی، داداش‌پور، هاشم و مطوف، شریف (1395). «بررسی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعۀ منطقه‌ای با رویکرد آینده‌نگاری منطقه‌ای، مطالعۀ موردی: استان آذربایجان غربی، ایران». برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، شمارۀ 13، ص 79-104.
چریک، احمد و نوبخت رمضانی، زهرا (۱۳۹۶). «عوامل مؤثر بر رشد گردشگری ورزشی و تأثیر آن بر اقتصاد استان کهگیلویه و بویراحمد از دیدگاه کارشناسان». اولین همایش بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، همدان.  https://www.civilica.com/Paper-NRSSPE01-NRSSPE01_002.html
ابراهیم‌زاده، عیسی و لاشجردی فراهانی، راضیه (1392). «برنامه‌ریزی توسعۀ بازاریابی گردشگری با رویکرد تحلیلی عرضه و تقاضا، مورد مطالعه: شهرستان محلات». پژوهش‌نامۀ بوم‌شناسی شهری، دورۀ 4، شمارۀ 7، ص 57-72.
همتیان، مهران و پورسلطانی زرندی، حسین (۱۳۹۷). «بررسی نقش شاخص‌های بازاریابی در توسعۀ گردشگری ورزشی استان البرز». دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز. https://www.civilica.com/Paper-ASSH02-ASSH02_013.html
همتی مرادآبادی، جمشید، سجادی، سید نصرالله و جلالی فراهانی، مجید (۱۳۹۷). «تأثیر میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعۀ شهری». دوماهنامۀ مطالعات مدیریت ورزشی، شمارۀ 10، ص 105-124.
جاوید، مجید، الماسی، حسن و نقی‌پور، بهنام (۱۳۹۴). «گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان». دوماهنامۀ مطالعات مدیریت ورزشی، شمارۀ 7، ص 13-32.
کهدویی، الهه و ادبی فیروزجاه، جواد (۱۳۹۷). «شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی خاطرات شهر یزد از دیدگاه گردشگران داخلی با تأکید بر ورزش زورخانه». دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز.  https://www.civilica.com/Paper-ASSH02-ASSH02_349.html
رحیمی، محمد، جلالی فراهانی، مجید، علی دوست قهفرخی، ابراهیم و جعفری، افسر (1395). «ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری ورزشی در رویدادهای بین‌المللی ورزشی ایران در رشتۀ والیبال». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، شمارۀ ۴، ص ۳۵-۴۷.
صادقی، ستار و حسینی، ابوذر (1397). «نقش بازاریابی و تبلیغات در توسعۀ فرهنگی صنعت گردشگری». دومین کنفرانس بی‌ المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی. https://www.civilica.com/Paper-ADCONF02-ADCONF02_001.html
شفیع‌پور مطلق، فرهاد و جدیدی، حمیدرضا (1397). «روش تحقیق کاربردی در علوم رفتاری». انتشارات چکامۀ باران.
جمشیدی، سارا و شکیب‌زاد، میثم (۱۳۹۷). «بررسی نقش شاخص‌های بازاریابی در توسعۀ گردشگری ورزشی استان اصفهان». چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.  https://www.civilica.com/Paper-SPORTCONF04-SPORTCONF04_334.html
Bagheri, M., Shojaei, P., & Khorami, M. A. (2018). “comparative survey of the condition of tourism infrastructure in Iranian provinces using VIKOR and TOPSIS”. Decision Science Letters, 7(1), 87-102.
Bayat, H., Seyedameri, M., & Hosseinpour, E. (2013). “The evaluation of effective factors of tourism development consequent of national sport events from the sport authorities’point of view”. Annals of Applied Sport Sciences, 5(2), 73-81.
Cho, K. M. (2001). “Developing Taekwondo as a Tourist Commodity”. International Journal of Applied Sports Sciences, 13(2), 44-62.
Clark, G. (2007). Organising Local Economic Development: The Role of Development Agencies and Companies. OECD Publishing, Paris.
Ehsani, M., Sogdel, H., Heidary, A., & Jamshidi, A. (2012). “The impact of hosting sporting events on sport tourism development: A case study”. International Journal of Research in Business Social Science, 1(1), 39-44.
Farazyani, F., Rezayi-soofi, M., & Motamedian, A. (2018). “The feasibility of developing sports tourism (sailing rafting) at Sirvan River”. Sport Management and Development, 7, 176-198.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
Honari, H., Goudarzi, M., Heidari, A., & Emami, A. (2010). “A comparison of the viewpoints of tourists, interested managers and cultural heritage organization managers regarding sport tourism-driven job and income creation in Mazandaran-Iran”. Procedia-Social Behavioral Sciences, 2(2), 5659-5663.
Kiani, M. S., Nazari, L., & Shahbazpour, L. (2019). “Sport Tourism and Sustainable Local Development for Host Cities for Sporting Events”. American Journal of Sports Science, 7(1), 7-10.
Lotfi-Yamchi, K., Farzan, F., & Khodadadi, M. (2018). “Analysis of facilitators and deterring factors of sport tourism: Case study ski resort of Sahand Tabriz and Payam Marand”. Tourism & Development, 6(4), 1-18.
Mahdavi, Z., & Shams, E. (2016). “The study of factors affecting the development of tourism caused by national sporting events in Alborz province”. The first national conference on sport science developments in the field of health, prevention and championship.
Masoumi, I., Tabrizi, N., & Ramezanzadeh, M. (2019). “Feasibility of developing sport tourism in Ardabil (Case study: Alvares ski resort)”. The Journal of Spatial Planning, 22(4), 27-54.
Salimmi-Sudarjani, E., Mahmudi-Nia, D., & Zarei-Namin, A. (2011). “The effect of tourism industry on economic growth of D8 Islamic countries”. Tourism Management Studies, 6(15), 179-208.
Strauss, A., & Corbin J. M. (1997). Grounded Theory in Practice. Sage.
Veicy, H. (2018). “The study of tourism industry in national basic laws of Islamic Republic of Iran”. Strategic Studies of Public Policy, 7(25), 93-112.
Yousefi, J. (2018). “Importance-performance analysis of religious tourism services (The case of the city of Birjand)”. Journal of Tourism Planning and Development, 7(24), 38-58.