تعیین ظرفیت برد ورزشی و تفرجی پهنه‌های طبیعی در راستای برنامه‌ریزی پایدار (نمونه موردی: منطقه کوهستانی درکه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شاهرود

3 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

4 گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

10.22034/jtd.2019.161752.1590

چکیده

هدف از این مطالعه، تعیین ظرفیت برد تفرجی و ورزشی منطقه کوهستانی درکه است. ظرفیت برد بیانگر حداکثر تعداد کاربرانی است که از یک منطقه ورزشی و یا تفرجی در یک زمان معین بدون ایجاد تغییر در محیط، استفاده می‌کنند. بدین منظور، با تعیین سه نوع ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر تلاش گردید تا مبنای کمی قابل اعتمادی برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در راستای توسعه پایدار، در اختیار برنامه‌ریزان و طراحان این گونه فضاها قرار گیرد. در ابتدا؛ با استفاده از ثبت نقاط زمینی (GPS) و تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از ابزار GIS، 153هکتار از منطقه به عنوان عرصه‌های مفید و قابل استفاده انتخاب گردید. در گام بعد، از طریق بررسی سوابق،‌ اخذ آرای کاربران و مبانی نظری تحقیق، پارامترهای مورد نیاز استخراج و محاسبه گردیدند. پنج عامل محدود کننده و یازده پارامتر زیرمجموعه آن به عنوان ضریب در محاسبه ظرفیت برد واقعی سایت مطالعاتی استفاده شدند. به منظور امتیازدهی به پارامترهای توانمندی مدیریتی سایت، پرسشنامه محقق ساخته (طیفی لیکرت) در اختیار کاربران با سابقه (384 نفر) قرار داده شد. در این میان، بیشترین امتیاز متعلق به فروشگاههای مواد غذایی (7/4) و کمترین امتیاز متعلق به سیستم امدادرسانی منطقه (1/1) بوده است. در نهایت، ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر سایت مطالعاتی به ترتیب (1224000، 137700 و 72981) نفر در روز برآورد گردید. بنابراین؛ با توجه به بالا بودن ظرفیت برد موثر سایت مطالعاتی، مدیریت منطقه باید برنامه‌ریزی را به نحوی انجام دهد تا علاوه بر استفاده از کاربری‌های موجود، تضمین بهره‌برداری پایدار نیز ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Carrying Capacity Determine of the Sports and Recreational of the Natural Areas in Line with Sustainable Planning (Case study: the mountainous of Darakeh)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taheri Hossein Abadi 1
  • Seyed Mostafa Tayebi Sani 2
  • Ali Fahiminejad 3
  • Hooman Bahmanpour 4
1 Department of Environment, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
2 Department of physical education, IAU, Shahrood Branch
3 IAU
4 Department of Environment, Faculty of Engineering, IAU, Shahrood Branch
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the recreational and sporting carrying capacity of the mountainous region in the province. To this end, three types of physical, real, and effective carrying capacity have been attempted to provide planners and designers with a sufficiently reliable basis for decision making and planning for sustainable development. Initially, 153 hectares of the area were selected as useful and usable areas by using the registration of grounded points (GPS) and land use mapping using the GIS tool. In the next step, the required parameters were extracted and calculated by examining the records, obtaining the users' votes and the theoretical foundations of the research. Five limiting factors and eleven subsample parameters were used as the coefficient for calculating the actual field strength of the study site. A researcher-made questionnaire (Likert Spectrum) was provided to users with a record (n=384) in order to score the site management capability parameters. Meanwhile, the largest share belonged to grocery stores (4.7) and the lowest points belonged to the regional relief system (1.1). Finally, the physical, actual and effective carrying capacity of the study site was estimated at 1224000, 137700, and 72981 individuals per day, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrying Capacity
  • Recreation
  • Mountain
  • Ecosystem
اردکانی، طاهره، دانه‌کار، افشین و عرفانی، ملیحه (1389). «کنترل و مدیریت اثرات بازدیدکننده در مکان‌های اکوتوریسمی». آمایش سرزمین، دورۀ 2، شمارۀ 2، ص 67-92.
برق‌جلوه، شهین‌دخت، مدقالچی، نیکو (1392). «فرایند تحلیل شبکه در ارزیابی عملکرد بوم‌شناختی سیمای سرزمین رود ـ درۀ درکه». مدیریت شهری، دورۀ 13، شمارۀ 36، ص 183-202.
بهمن‌پور، ه.، سلاجقه، ب.، مافی، ا.، (1390). بررسی وضعیت زیست‌محیطی کوهستان درکه. گزارش محیط‌زیستی، مرکز تحقیقات محیط‌زیست و انرژی، 247 ص.
پرورش، حسین، پرورش، الیاس و محمدی‌زاده، ماریا (1389). «تعیین ظرفیت برد فیزیکی، برد واقعی و ظرفیت برد مؤثر جهت مجتمع اقامتی چاهو در منطقۀ حفاظت‌شدۀ گنو». دفتر طبیعت‌گردی سازمان حفاظت محیط زیست.
حسین‌زاده، سیدرضا، عرفانیان، آذر (1394). «تعیین ظرفیت برد گردشگری ساحلی جزیرۀ کیش». جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، شمارۀ 16، ص 181-200.
شیخ، آ.، جعفری، ع.، یارعلی، ن.، (1391). «زون‌بندی منطقۀ حفاظت‌شدۀ قیصری براساس مدل‌های اکولوژیکی حفاظت و تفرج و نظرات کارشناسی». آمایش و توسعۀ پایدار، 2 (5): 96-87. 
صنایع گلدوز، ساناز، مخدوم، مجید (1388). «برآورد ظرفیت برد اجتماعی ـ روانی گردشگری در مکان‌های مقدس و پرانرژی (مطالعۀ موردی: تخت سلیمان ایران)». مجلۀ محیط‌شناسی، سال 35، شمارۀ 3، پیاپی 51، ص 37-44.
طبیبیان، منوچهر، ستوده، احد، شایسته، کامران و چلبیانلو، رضا (1386). «جستاری بر مفاهیم و روش‌های برآورد کمّی ظرفیت برد و ارائۀ یک نمونۀ کاربردی برپایۀ تجربۀ برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ گردشگری عباس‌آباد، گنجنامۀ همدان». نشریۀ هنرهای زیبا، دورۀ 29، شمارۀ 29، ص 17-28.
فرهودی، رحمت‌الله، شورچه، محمود (1383). «برآورد ظرفیت برد گردشگری معبد آناهیتای شهر کنگاور». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 2، شمارۀ 7، ص 19-43.
مشکینی، ابوالفضل، حیدری، تقی و نعمتی، طاهره (1392).‌« برآورد کمّی ظرفیت برد گردشگری حاشیۀ زنجان‌رود». جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دورۀ 24، شمارۀ 3، ص 75-92.
نهرلی، داوود، رضایی، سحر (1381). «بررسی و معرفی ظرفیت برد تفرجگاهی». محیط‌شناسی، دورۀ 28، شمارۀ 29، ص 102-112.
Altinay, M. (2005). “Sustainable tourism development: a case study of north Cyprus”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(3) 272-280.
Borowy, I. (2014). Defining Sustainable Development for Our Common Future. A history of the World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission). Milton Park: Routledge.
Brown, L. R. (2011). World on the Edge. Earth Policy Institute. Norton. ISBN 978-0-393-08029-2
Busby, P., Wainwright, T. C., Bryant, G. J., Lierheimer, L. J., Waples, R. S., Waknitz, F. W., & Lagomarsino, I. V. (1996). Status review of west coast steelhead from Washington, Idaho, Oregon, and California. NOAA technical memorandum NMFS-NWFSC-27.
Coccossis, H., & Mexa, A. (2004). “Tourism carrying capacity: a theoretical overview”. In H. Coccossis, & A. Mexa (Eds.), The Challenge of Tourism Carrying Capacity Assessment: Theory and Practice. England: Ashgate.
Cook, S., & Esuna D. (2014). “Rethinking Social Development for a Post-2015 World”. Development, 57(1), 30–35. Doi:10.1057/dev.2014.25.
Duarte, P., Meneses, R., Hawkins, A. J. S., Zue, M., Fang, J., & Grant, J. (2003). “Mathematical modeling to assess the carrying capacity for multi species culture within coastal water”. Ecological Modeling, 168, 109-143.
James, P., Magee, L., Scerri, A., & Steger, M. B. (2015). Urban Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability. London: Routledge.
Lawson, S. R. Manning, R. E., Valliere, W. A., & Wang, B. (2003). “Proactive monitoring and adaptive management of social carrying capacity in Arches National Park: an application of computer simulation modeling”. Journal of Environmental Management, 68(3), 305-313
Martire, S., Castellani, V., & Sala, S. (2015). “Carrying capacity assessment of forest resources: Enhancing environmental sustainability in energy production at local scale”. Resources, Conservation and Recycling, 94, 11-20.
Mashayekhan, A., Mohamadi Calichi, M., Rassam, G. H., Hoseini, V., Jalilvand, H., & Moslemi, M. (2014). “Recreation carrying capacity estimate to support forest park management (Case study: Telar forest park, Ghaemshahr, Iran)”. World Applied Sciences, 29(3), 421-425.
McCool, S. F., Lime, D. W. (2001). “Tourism carrying capacity: tempting fantasy or useful reality?”. Journal of Sustainable Tourism,. 9(5), 372-388.
Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (1992). Beyond the Limits. Confronting Global, Collapse, Envisioning a Sustainable Future. Chelsea: Green, Post Mills.
Nghi, T., Thanh I., Nguyen, D. T., Nguyen, M. D., & Thanh, D. X. (2007). “Tourism carrying capacity assessment for Pong Nhake Bang and Dong Hoi, Quang Binh Province”. VNU Journal of Science, Earth Scienves, 23, 80-87.
Santos Lobo, H. A. (2013). “Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of the east coast of the republic of Cyprus”. Tourist Management, 21(2), 147–156.
Sayan, M. S., & Atik, M. (2011). “Recreation carrying capacity estimates for protected areas: A study of Termesson National Park”. Ekoloji, 20(78), 66-74.
Sianipar, C. P. M., Dowaki, K., Yudoko, G., & Adhiutama, A. (2013). “Seven Pillars of Survivability: Appropriate Technology with a Human Face”. European Journal of Sustainable Development, 2(4), 1-18. ISSN 2239-5938.
UNDP (2017). World leaders adopt Sustainable Development Goals. Retrieved 25 September 2017.
UNWTO (2016). Tourism facts and figures. Available from www.unwto.org. Retrieved February 15, 2009