تأثیرگذاری زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، گروه مدیریت گردشگردی، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گروه موزه و گردشگری، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/jtd.2019.178285.1694

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین تأثیر زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد به صورت مستقیم و غیرمستقیم (با توجه به متغیرهای واسطه‌ای «بازاریابی گردشگری، رضایت گردشگر، تصویر مقصد قبل از بازدید و تصویر ادراک‌شده از مقصد») است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران داخلی شهر اصفهان تشکیل دادند که در بازه زمانی شهریور تا آبان ماه ۱۳۹۷ از شهر اصفهان بازدید کرده بودند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات، نمونه ۳۸۴ نفری از جامعه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شد و پرسشنامه پژوهش در اختیار ایشان قرار گرفت و درنهایت ۳۵۲ پرسشنامه معتبر به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مسیر و نرم‌افزار AMOUS و SPSS استفاده شد. در تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، میزان تأثیرگذاری زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد محاسبه و برابر با ۶۶۲/۰ به دست ‌آمد. همچنین در ارتباط با متغیرهای واسطه‌ای نتایج نشان داد به ترتیب، رضایت گردشگر، بازاریابی مقصد، تصویر مقصد قبل از بازدید و تصویر ادارک شده از مقصد، بیشترین تأثیر را در انتخاب مقصد گردشگری دارند، لذا با توجه به نحوه و میزان تأثیر زیرساخت گردشگری و متعاقباً متغیرهای واسطه‌ای بر انتخاب مقصد، در جهت افزایش بازدید از شهر اصفهان توسط گردشگران داخلی، به ترتیب لزوم توجه به بهبود رضایت گردشگر، بازاریابی مقصد، تصویر مقصد قبل از بازدید و تصویر ادارک شده از مقصد، با بهره‌گیری از بهبود زیرساخت گردشگری مورد تأکید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Tourism Infrastructure on Destination Selection (Case study: Isfahan city)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo 1
  • Majid Farhadi uonaki 2
  • Mahnaz Doosti-Irani 3
1 Associate Professor, Department of Tourism Management, Faculty of Tourism Science, university of Science and culture, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Tourism management, Department of Tourism Management, Faculty of Tourism Science, university of Science and culture, Tehran, Iran
3 MSc in tourism management. Department of Museum and Tourism, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of current study is to measure the impact of tourism infrastructure on destination selection (due to the intermediate variables "tourism marketing, tourists' satisfaction, pre-visit image and perceived image of the destination"). This is an applied descriptive-correlation research. The statistical population of the study consisted of domestic tourists in Isfahan who visited Isfahan during from September to November 2018. 384 people from the statistical population were selected by simple random sampling method and a questionnaire was provided to them. Finally, 352 valid questionnaires were obtained. Data analysis was done through Path analysis using AMOUS and SPSS software. The conceptual model of the research was confirmed. In addition, the results of the model analysis showed that tourism infrastructure, tourist satisfaction, destination marketing, pre-visit image, and perceived image of the destination have the most impact on the choice of tourism destination, respectively. In analyzing information, the impact of tourism infrastructure on the destination choice was calculated and equal to 0.662. in relation to the mediating variables, the results showed respectively tourist satisfaction, destination marketing, pre-visit image, and perceived image of the destination have the greatest impact in choosing the destination. Therefore, considering the method and the effect of tourism infrastructure and consequently the intermediate variables on the choice of destination, in order to increase the visit of city of Isfahan by domestic tourists, accordingly, the need to pay attention to improve the tourist satisfaction, destination marketing, pre-visit image, and perceived image of the destination has been emphasized by utilizing infrastructure improvements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • destination selection
  • destination marketing
  • tourism infrastructure
  • pre-visit destination image
  • perceived image of destination
ابراهیم‌پور، حبیب، سیدنقدی، علی و یعقوبی، نورمحمد (1390). «عوامل مؤثر بر وفاداری و رضایت گردشگران در استان اردبیل (مطالعۀ موردی: منطقۀ گردشگری سرعین)». فصلنامۀ مطالعات گردشگری، شمارۀ 14، ص 70-91.
ابراهیمی، ابوالقاسم و منصوری، سیدحسین (1392). «بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر روی بازاریابی رابطه‌ای و تمایلات رفتاری مشتریان». چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شمارۀ 14. ص 153-170.
حیدرزاده، کامبیز، نجفی، کبری و حسینی، سیدعلی (1396). «تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری و رضایت گردشگران»‎. مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 12، شمارۀ 40، ص 115-153.
خضرنژاد، پخشان، حیدری چیانه، رحیم (1395). «تحلیلی بر عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد در گردشگری شهری». فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات شهری، شمارۀ 21. ص 5-16.
سجاسی قیداری، حمدالله، صادقلو، طاهره و مهدوی، داوود (1394). «تبیین نقش کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی در تقویت تصویر ذهنی گردشگران (مطالعۀ موردی: روستاهای مقصد گردشگری بخش رودبار قصران)». برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دورۀ نوزدهم، شمارۀ 2. ص 61-88.
ضیایی، محمود و مهدیخانی، نیلوفر (1396). «رابطۀ شخصیت کالبدی-اجتماعی شهر و شخصیت گردشگر با انتخاب مقصد (مطالعۀ موردی شهر شیراز و یزد)». نشریۀ علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی توسعۀ کالبدی، سال دوم، شمارۀ 1. ص 39- 54.
طولابی، زینب و نصرالهی وسطی، سیمین (1396). «تأثیر منابع اطلاعاتی بر تصویر ذهنی از مقصد گردشگری، مورد مطالعه: شهرستان خرم‌آباد». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، شمارۀ 38، ص 111-127.
عباسی، عباس، رستم‌پور شهیدی، نیایش و بازیار حمزه‌خانی، اسماعیل (۱۳۹۶). «شکل‌گیری وفاداری به مقصد با تجربۀ مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد». نشریۀ علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، ص ۱75-۱96.
فرهادی یونکی، مجید (1396). شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر در جوهرۀ برند روستاهای هدف گردشگر (مطالعۀ موردی شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری). پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکدۀ پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، گروه مدیریت جهانگردی.
کیانی سلمی، صدیقه، بسحاق، محمدرضا (۱۳۹۶). «تحلیل نقش خدمات و زیرساخت‌های گردشگری در وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاق)». فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه، سال ششم، شمارۀ ۳، ص ۱54- ۱76.
محمدزاده، پرویز، پناهی، حسین و حسینی، سیدعلی (1397). «عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 13، شمارۀ 41، ص 83-107.
منصوری مؤید، فرشته و سلیمانی، سمیرا (1391). «ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد». فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 7، شمارۀ 18، ص 93-110.
میرزائی، زهرا (1395). «بررسی تأثیر زیرساخت‌های گردشگری روستایی بر میزان جذب گردشگر روستای انی سفلی شهرستان گرمی». تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال دوم، شمارۀ 4. ص 67-87.
نادعلی‌پور، زهرا (1392). «ارزیابی کیفیت مدیریت مقصد گردشگری از دیدگاه مزیت رقابتی (مطالعۀ موردی: منطقۀ چابهار)». فصل‌نامۀ گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، شمارۀ 1.
نظم‌فر، حسین، عشقی چهاربرج، علی و علوی، سعیده (1396). «سطح‌بندی شهرستان‌های استان هرمزگان در بهره‌مندی از زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از مدل تلفیقی کاندرست». گردشگری شهری، دورۀ چهارم، شمارۀ 2. ص 61-79.
وثوقی، لیلا و شمسی ماربینی، نرگس (1394). «ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت اقامتگاه‌های سبز». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری, سال دهم، شمارۀ 32، ص 67-78.
یوسفی شهیر، هانیه، حسین‌زاده لیر، کریم و باقری، کریم (۱۳۹۲). «ارزیابی زیرساخت‌های گردشگری با تأکید بر محورهای ارتباطی و توقفگاه‌ها از دیدگاه گردشگران (منطقۀ فرهنگی تاریخی تبریز)». فصل‌نامۀ فضای گردشگری، سال سوم، شمارۀ ۱۲، ص 25- 45.
Alrawadieh, Z., Alrawadieh, Z., & Kozak, M. (2019). “Exploring the impact of tourist harassment on destination image, tourist expenditure, and destination loyalty”. Tourism Management, 73, 13-20.
Amujo, O. C., & Otubanjo, O. (2012). “Leveraging rebranding of ‘unattractive’nation brands to stimulate post-disaster tourism”. Tourist Studies, 12(1), 87-105.
Baker, D. A., & Crompton, J. L. (2000). “Quality, satisfaction and behavioral intentions”. Annals of Tourism Research, 27(3), 785-804.
Bianchi, C., Pike, S., & Lings, I. (2014). “Investigating attitudes towards three South American destinations in an emerging long haul market using a model of consumer-based brand equity (CBBE)”. Tourism Management, 42, 215- 223.
Bordea, A. (2014). Destination brand equity for Europen city destination (Unpublished Master thesis). University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
Cecilia, S. G. (2008). “City image as tourism destination”. Annals of Faculty of Economics, 4(1), 1218-1222.
Chi, C. G. Q., & Qu, H. (2008). “Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach”. Tourism Management, 29(4), 624-636.
Cretu, I. (2011). Destination image and destination branding in transition countries: The Romanian tourism branding campaign ‘Explore the Carpathian Garden. (Unpublished Master thesis). University of York, Heslington, United Kingdom.
Della Corte, V., Sciarelli, M., Cascella, C., & Del Gaudio, G. (2015). “Customer satisfaction in tourist destination: The case of tourism offer in the city of NaplesL. Journal of Investment and Management, 4(1-1), 39-50.
Dhurup, M., Mafini, C. & Dumasi, T. (2014).The impact of packaging, price and brand awareness on brand loyalty: Evidence from the paint retailing industry”. Acta Commercii, 14(1), 1-9.
Elfers, J. (2017). “Review of the Kano model-practical example tourism industry”. available at http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1080756/FULLTEXT01.pdf.
Farhadi uonaki, M., shafiei, Z., & Rastghalam, M. (2018). “The Identification of the Effective Key Propellants in the Essence of the Brand of Target Tourism Villages”. Journal of Research and Rural Planning, 7(2), 157-177.
Gržinić, J., & Saftić, D. (2012). “Approach to the development of destination management in Croatian tourism. Management”. Journal of Contemporary Management Issues, 17(1), 59-74.
Guo, Y., & Sanposh, R. (2019). “A study on foreign tourist satisfaction on tourism attributes in Kunming, China”. International Research E-Journal on Business and Economics, 1(2), 24-41.
Han, H., Al-Ansi, A., Olya, H. G., & Kim, W. (2019). “Exploring halal-friendly destination attributes in South Korea: Perceptions and behaviors of Muslim travelers toward a non-Muslim destination”. Tourism Management, 71, 151-164.
Haneef., s. k. (2017). A Model to Explore the Impact of Tourism Infrastructure on Destination Image for Effective Tourism Marketing. Thesis for Phd. School of built environment university of salford, uk.
Hassan, A., & Iankova, K. (2012). “Strategies and challenges of tourist facilities management in the World Heritage Site: Case of the Maritime Greenwich, London”. Tourism Analysis, 17(6), 775-789.
Haumann, T., Quaiser, B., Wieseke, J. and Rese, M. (2014). “Footprints in the sands of time: a comparative analysis of the effectiveness of customer satisfaction and customer– Company identification over time”. J. Mark. 78(6), 78–102.
Imikan, A. M. & Ekpo, K. J. (2012). “Infrastructure and Tourism Development in Nigeria”. International Journal of Economic Development Research and Investment. 3(2), 53-60.
Jovanović, S., & Ivana, I. L. I. Ć. (2016). “Infrastructure as important determinant of tourism development in the countries of Southeast Europe”. Ecoforum Journal, 5(1), 288-294.
Költringer, C., & Dickinger, A. (2015). “Analyzing destination branding and image from online sources: A web content mining approach”‏. Journal of Business Research, 68(9), 1836-1843.
Kotler, P. a. (2002). “Country as Brand, Product and Beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective”. Journal of Brand Management, 9(4–5), 249–61.
Kozak, M., & Rimmington, M. (2000). “Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an offseason holiday destination”. Journal of Travel Research, 38(1), 260–269.
Lopes, S. D. F. (2011). “Destination image: Origins, developments and implications”. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(2), 305-315.
Martin, H. S., & Bosque, I. A. (2008). “Exploring the Cognitive Affective Nature of Destination Image and the Role of Psychological Factors in its Formation”. Tourism Management, 29(2), 263-277.
Papadimitriou, D., Kaplanidou, K., & Apostolopoulou, A. (2018). “Destination image components and word-of-mouth intentions in urban tourism: A multigroup approach”. Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(4), 503-527.
Prayag, G. (2009a). “Tourists' evaluations of destination image, satisfaction, and loyalty: The case of Cape Town”. International Journal of Tourism and Hospitality Research, 19(2), 205–224.
Prayag, G. (2009b). Tourists' evaluations of destination image, satisfaction, and future behavioral intentions—the case of mauritius. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26(8), 836-853.
Prideaux, B. (2000). “The role of the transport system in destination development”. Tourism management, 21(1), 53-63.
Puh, B. (2014). “Destination image and Tourism Satisfaction: the Case of Mediterannean Destination”. Mediterannean Journal of Social Sciences, 5(13), 538-544.
Qu, H., Kim, L. H., & Im, H. H. (2011). “A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image”. Journal of Tourism Management, 32(3), 465-476.
Song, H., & Cheung, C. (2010). “Attributes affecting the level of tourist satisfaction with and loyalty towards theatrical performance in China: Evidence from a qualitative study”. International Journal of Tourism Research, 12(6), 665-679.
Su, H. J., Cheng, K. F., & Huang, H. H. (2011). “Empirical study of destination loyalty and its antecedent: The perspective of place attachment”. The Service Industries Journal, 31(16), 2721-2739.
Tasci, A. D., & Gartner, W. C. (2007). “Destination image and its functional relationships”‏. Journal of Travel Research, 45(4), 413-425.
Tasci, A. D., & Kozak, M. (2006). “Destination brands vs destination images: Do we know what we mean?” Journal of Vacation Marketing, 12(4), 299-317.
Toudert, D., & Bringas-Rábago, N. L. (2016). “Impact of the destination image on cruise repeater’s experience and intention at the visited port of call”. Ocean & Coastal Management, 130, 239-249.
UNWTO. (1994). Recommendations on Tourism Statistics.
Zeugner-Roth, K. P., & Žabkar, V. (2015). “Bridging the gap between country and destination image: Assessing common facets and their predictive validity”. Journal of Business Research, 68(9), 1844-1853