دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 17، اسفند 1397، صفحه 1-285 
واکاوی موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران با تاکید بر الزامات سیاستگذاری

صفحه 38-60

10.22034/jtd.2018.142305.1473

رحمت الله قلی پور سوته؛ مجتبی امیری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ زهره کیانی فیض آبادی


مدیریت گردشگری ساحلی؛ تحلیل رویکرد یکپارچه

صفحه 175-204

10.22034/jtd.2018.144703.1486

اسماعیل قادری؛ فاطمه باقری؛ محمدرضا فرزین؛ غلامرضا کاظمیان


توسعه صنعت گردشگری از طریق برندسازی صنایع دستی

صفحه 226-240

10.22034/jtd.2018.117569.1323

سید نجم الدین موسوی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ علی سرشومی؛ رضا سبهوند