بررسی پیوندهای پسین و پیشین صنعت هتلداری برای افزایش تولید و اشتغال در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 مدیر بهره‌برداری شرکت توسعه گردشگری ایران و مدرس هتلداری دانشگاه

10.22034/jtd.2019.97902.1184

چکیده

صنعت هتلداری یکی از ارکان اصلی فعالیت گردشگری است؛ به‌طوری‌که بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در بخش هتل‌سازی، به‌دنبال جذب گردشگران بیشتر و در نتیجه رشد و توسعه فعالیت گردشگری و به دنبال آن توسعه اقتصادی هستند. ولی این نکته را نباید نادیده گرفت ضمن توجه به صنعت هتلداری باید به سایر فعالیت‌هایی که در ارتباط تنگاتنگ با این صنعت هستند و پیوندهای پسین و پیشین بالایی با این صنعت دارند نیز باید توجه ویژه شود تا با سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها زمینه گسترش صنعت هتلداری و در نتیجه فعالیت گردشگری را فراهم نمود. لذا هدف مقاله این است که با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390و با استفاده از ضرایب پیوندهای پسین و پیشین، بخش‌های کلیدی مرتبط با صنعت هتلداری را شناسایی نموده تا بتوان به‌صورت هدفمند در جهت توسعه صنعت گردشگری و درنتیجه آن توسعه اقتصادی کشور گام نهاد. نتایج تحقیق نشان داد که بخش‌های خدماتی، بیشترین پیوندهای پسین و بخش‌های ساختمان‌سازی بالاترین پیوندهای پیشین را با صنعت هتلداری دارند و سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها می‌تواند منافع بیشتری را برای اقتصاد کشور کسب نماید. همچنین در این بین فعالیت «خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل» بعنوان کلیدی‌ترین بخش مرتبط با صنعت هتلداری شناخته شد؛ چرا که از ضرایب بالاتر پیوندهای پسین و پیشین برخوردار است. در نهایت با توجه به یافته‌های مقاله و براساس پیوند پسین و پیشین ملاحظه شد که زیرساخت‌ها برای توسعه صنعت هتلداری بسیار اهمیت دارند و اولویت دولت برای تخصیص سرمایه باید توسعه زیرساخت‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Backward & Forward Linkages of hotel industry to increase production and employment

نویسندگان [English]

 • Parisa Yaghoubi Manzari 1
 • seyedomid Aghamiri 2
1 Researcher, Institute for Trade Studies & Research
2 Exploitation Manager, Iran Tourism Development Corporation and Hospitality Teacher in University
چکیده [English]

The hotel industry is one of the main pillars of tourism activity, with many countries investing heavily in the hotel sector as a result of attracting more tourists, as a result of the growth and development of tourism activities, followed by economic development. But this point should not be overlooked. In addition to the hotel industry, other activities closely related to the industry and the Backward & Forward Linkages with this industry should be paid special attention to investing in them the field of development of hotel industry and As a result of tourism activity. Therefore, the aim of the paper is to use the coefficient of Backward & Forward Linkages to identify the key elements related to the hotel industry in order to be able to target the development of the tourism industry and, consequently, the economic development of the country. The results showed that the service sectors, the most recent links and construction sectors have the highest links with the hotel industry, and targeted investment can bring more benefits for the country's economy. In the meantime, the activity of "Support Services" was identified as the most important part related to the hotel industry, because of its higher coefficients. Finally, according to the findings of the article and based on Backward & Forward Linkages, it was observed that infrastructure is essential for the development of the hotel industry, and the government's priority for allocating capital should be the development of infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • I-O table
 • SAM Matrix
 • Hotel Industry
 • Tourism
 • Backward & Forward Linkages
 • افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین، مهدوی، داود (1385). «راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی با استفاده از مدل سوات». فصل‌نامۀ مدرس علوم انسانی، شمارۀ 45.
 • بانوئی، علی‌اصغر، مؤمنی، فرشاد، آزاد، سید ایمان (1388). «به‌کارگیری پیوندهای نسل اول، دوم و سوم در سنجش خدمات تولیدی و توزیعی: تجربۀ ایران و بعضی از کشورهای منتخب». سومین کنفرانس ملی دادهـ ستانده و کاربردهای آن. دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی.
 • بانوئی، علی‌اصغر، جلوداری ممقانی، محمد، محققی، مجتبی (1386). «شناسایی بخش‌های کلیدی بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین طرف‌های تقاضا و عرضۀ اقتصاد». فصل‌نامۀ پژوهش‌های اقتصادی، سال هفتم، شمارۀ اول.
 • بانوئی، علی‌اصغر، یوسفی، محمدقلی، ورمرزیار، حسن (1377). «بررسی روش‌شناسی پیوندهای پسین و پیشین و تعیین محتوای واردات بخش‌های اقتصاد ایران». مجلۀ برنامه و بودجه، شمارۀ 33.

پایگاه اطلاعاتی مرکز آمار ایران (1390). جدول داده ـ ستانده.

 • پروین، سهیلا، بانوئی، علی‌اصغر، عباسیان نیگجه، ساناز (1392). «شناسایی رشد بخش‌های اقتصادی در کاهش فقر با استفاده از رویکرد ضرایب فزایندۀ قیمت ثابت SAM». فصل‌نامۀ پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی. دورۀ 3، شمارۀ 10.
 • تاج‌علی، معصومه (1380). «بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در جمهوری اسلامی ایران». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. دانشگاه الزهرا، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصاد.
 • جعفری صمیمی، احمد، خبره، شیما (1392). «اثر گردشگری بر توسعۀ انسانی». مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری. سال دوم، شمارۀ 7.
 • خانزادی، آزاده، فلاحتی، علی، حیرانی، زهرا (1397). «بررسی و تحلیل نقش و اثر توسعۀ گردشگری بر توزیع درآمد در استان‌های ایران»؛ فصل‌نامۀ گردشگری و توسعه؛ سال هفتم، شمارۀ اول.
 • رحمانی، مریم، شکیبایی، علیرضا و یوسفی، یسری (1392). «جایگاه بخش گردشگری در اقتصاد استان کرمان با استفاده از تحلیل دادهـ ستانده». مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت‌گردی و جغرافیا. همدان: انجمن ارزیابان محیط‌زیست هگمتانه.
 • زارعی، لیلا (1384). «تأثیر توریسم بر اشتغال استان همدان با استفاده از جدول دادهـ ستانده». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 • صباغ کرمانی، مجید، امیریان، سعید (1379). «بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل دادهـ ستانده». پژوهش‌نامۀ بازرگانی، شمارۀ 16.
 • عیسی‌زاده، سعید، قدسی، سوده (1391). «محاسبۀ ضرایب اشتغال‌زایی بخش گردشگری در اقتصاد ایران: با استفاده از مدل دادهـ ستانده». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، شمارۀ 17.
 • فرزین، محمدرضا، زندی، ابتهال، عبدی، مرجان و عباس‌پور، نیلوفر (1394). «شناسایی بخش‌های کلیدی در صنعت گردشگری ایران (برمبنای مدل دادهـ ستانده)». فصل‌نامۀ علوم اقتصادی، سال نهم، شمارۀ 32.
 • مرکز پژوهش‌های مجلس (1394)، ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390.
 • موسوی، میرحسین، اصل، زمزم‌السادات، اصل، لاله‌السادات (1397). «توزیع درآمد گردشگری روستایی بین بخش‌های کلیدی اقتصاد». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، سال سیزدهم، شمارۀ 41.
 • مؤمنی، فرشاد؛ دشتبانی، سارا، بانوئی، علی‌اصغر (1396). «اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی- اجتماعی ساختار شهری و روستائی». فصل‌نامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، سال ششم، شمارۀ 4.
 • ولی‌نژاد ترکمانی، رضا، بانوئی، علی‌اصغر، جلوداری ممقانی، محمد (1392). «ارزیابی پیوندهای بین بخشی با استفاده از روش بردار ویژه (مطالعۀ موردی: استان تهران)». فصل‌نامۀ پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، سال سیزدهم، شمارۀ دوم.
 • یعقوبی منظری، پریسا، آقامیری، سید امید (1396). «تعیین راهبردهای توسعۀ پایدار صنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات در راستای اهداف سند چشم‌انداز این صنعت». فصل‌نامۀ گردشگری و فرهنگ، سال پنجم، شمارۀ نهم.
 • یعقوبی منظری، پریسا .
 • George Haman . (2014). Tourism and economy development, New York: Longman.
 • Horvath, Endre. Frechtling, Douglas C. (may 1999). “Estimating the Multiplier Effects of Tourism Expenditures on a Local Economy through a Regional Input ̊Output Model”. Journal of Traveo Research, vol.37,No.4.
 • Kronenberg, K., Fuchs, M., Lexhagen, M. (2018). “A multi-period perspective on tourism’s economic contribution – a regional input-output analysis for Sweden”, Tourism Review, Vol. 73 Issue: 1.
 • Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions Second Edition, Cambridge University Press.
 • Ivandic, Neven & Sutalo, Ivan (2018). “The Contribution of Tourism to the Croatian Economy: An IO Approach”. Ekonomski Pregled, Vol. 69, No.1.
 • Nurul Huda, Mohammad (2011). “Estimating total contribution of tourism to Malaysian”, International Journal of Business, Management and Social Sciences, Vol. 2, No. 3.
 • Bhargava, RN., Rajaram, V., Olson, Keith & Tiede, Lynn (2016) Ecology and Environment, India: The Energy And Resources Institute.
 • Ten Raa, T. (2005). The Economics of Input- Output Analysis, New York: Cambridge University Press.
 • Van Truong, Nguyen & Shimizu, Tesuo (2018). “Input-Output Table for Transportation and Tourism Analysis: Construction and Applications”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.12.
 • World Travel & Tourism Council (WTTC), (2017). Travel & Tourism Economic Impact 2017 World