نقش ویژگی های شخصیتی مرتبط با غذای گردشگران در رضایت و وفاداری آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی، رشت، گیلان، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی رشت - گیلان

10.22034/jtd.2019.117895.1327

چکیده

غذا بخش مهمی از خدمات ارایه شده به گردشگران را در بر می گیرد. با در نظر گرفتن انگیزه و تجربه های جدید به عنوان مبنای اصلی انگیزه گردشگران، تجربه های جدید اثرات زیادی بر تصمیمات گردشگران و رفتارهای آنها خواهد داشت و به خصوص بر انتخاب غذاها نیز اثرگذار است. از اینرو تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر صفات شخصیتی مرتبط با غذا گردشگران داخلی بر نتایج سفر انجام پذیرفت. جامعه ی آماری تحقیق شامل گردشگران داخلی و ایرانی بازدیدکننده از مقصد گردشگری رامسر بود. تعداد نمونه بر اساس فرمول محاسبه ی حجم نمونه برای جامعه ی آماری نامحدود، 384 نفر محاسبه گردید. برای انتخاب افراد نمونه از روش غیرتصادفی در دسترس استفاده شد. جمع آوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها هم با استفاده از SPSS23 و SmartPLS2 انجام شد. در یافته ها حاکی از آن است که صفات شخصیتی مرتبط با غذا تاثیر مثبت و معناداری با مصرف غذاهای جدید و رضایت مندی از غذا دارد ولی در حضور متغیر تعدیل گر نوجویی منجر به رضایت‌مندی از غذا، توصیه ی شفاهی و انگیزه ی بازدید مجدد نمی شود. سایر نتایج در قالب نتیجه گیری و پیشنهادات ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Personality Traites related to tourists food in their Satisfaction and Loyalty

نویسندگان [English]

  • sahar Larijani 1
  • Saeed baghersalimi 2
1 Knowledge of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Rasht, Gilan, Iran
2 Assistant Professor of School of Management and Accounting, Islamic Azad University of Rasht - Guilan
چکیده [English]

Food is an important part of the services provided to tourists. Considering the motivation and new experiences as the main motivation for tourists, the new experiences will have a great impact on the tourists’ decisions and their behaviors, and also will have an impact on the choice of food. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of personal traits related to the food of domestic tourists on travel results. The statistical population of the study consisted of domestic and Iranian tourists visiting Ramsar tourist destination.Sample size was calculated 384 for the unrestricted statistical population based on the formula for calculating the sample size. Convenience sampling method was used to select participant. Data collection was done by distributing the questionnaire. Data analysis was performed through SPSS23 and SmartPLS2 software packages. In the present study, the role of food-related personality traits on the results of the Iranian tourists travel to Ramsar was studied through the method of structural equation modeling approach based on partial least squares, while in previous studies this area has not been addressed. The findings suggest that food-related personality traits have a positive and significant effect on the consumption of new food and Satisfaction, but in the presence of a moderator of novelty seeking, food satisfaction, word of mouth, and the incentive to revisit is not. Other results are presented in form of conclusion and recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Tourism
  • Food-Related Personality Traits
  • Novelty Seeking
  • Satisfaction
  • Loyalty
اسمیت، مالنی، مک‎لئود، نیکوال و روبرتسون، مارگارت هارت (1391). مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری، ترجمۀ جعفر باپیری، تهران: مهکامه.
امین، معصومه (1394). « بررسی نقش غذا در ارزیابی گردشگری و جذب توریسم؛ اولین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری». جغرافیا و محیط زیست پایدار.
فیاض، فیاض، ابراهیم، میرتقیان رودسری، سیدمحمد (1395). «بررسی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران غذا (شاهد تجربی: رستوران‌های سنتی شهرستان رامسر)». مطالعات هتل‌داری و میزبانی، دورۀ 1، شمارۀ 1، صص 39-56.
کاتلر، فیلیپ (1389). مدیریت بازاریابی- تجزیه‌وتحلیل، برنامهریزی، اجرا و کنترل. ترجمۀ بهمن فروزنده، تهران: آموخته.
کیاکجوری، داود و میرتقیان رودسری، سیدمحمد (1396ب). «درآمدی بر مدل‎سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (SEM-PLS) در مطالعات گردشگری». اولین کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، اردیبهشت ماه، چالوس.
کیاکجوری، داود و میرتقیان رودسری، سیدمحمد (1396الف). «کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در مطالعات گردشگری و میهمان‎نوازی». اولین کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، اردیبهشت ماه، چالوس.
محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به‌کمک نرمافزار Smart-PLS. تهران: مهربان نشر.
مؤمنی، منصور (1387). تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS، تهران: کتاب نو.
میرتقیان ‎رودسری، سیدمحمد و غریبی، نجمه (1392). «گردشگری غذا و توسعۀ پایدار مقصد‌های گردشگری (مورد مطالعه: استان همدان)». دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران زمین، 17 تیر، همدان.
 
Assaker, G., & Hallak, R. (2013). Moderating effects of tourists’ novelty-seeking tendencies on destination image, visitor satisfaction, and short- and longterm revisit intentions. Journal of Travel Research, 52(5), 600-613.
Aslimoski, P. & Gerasimoski, S. (2012). Food and Nutrition as Tourist Phenomenon, Procedia – Social and Behavioral Sciences, No. 44, 357-362.
Aqueveque, C. (2016). Responses to different positioning strategies for unfamiliar food among food neophobics and neophilics. Food Quality and Preference, No. 53, 66-70.
Babolian Hendijani, R. (2016). Effect of food experience on tourist satisfaction: the case of Indonesia, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 10(3), 272-282.
Balter, D. Butman, J. (2005). Grapevine: The New Art of Word-of-mouth Marketing, Portfolio Hardcover.
Bartella, G. (2011). Knowledge in Food Tourism: The Case of Lofoten and Maremma Toscana, Current Issues in Tourism, 14(4), 355-371.
Buiatti, S. (2011). Food and Tourism: the role of the “Slow Food” association, Food, Agri-Culture and Tourism. Springer: Vienna.
Chang, R. C. Y., Kivela, J., & Mak, A. H. N. (2010). Food preferences of Chinese tourists. Annals of Tourism Research, 37(4), 989- 1011.
Cohen, E. (1972). Toward a sociology of international tourism. Social Research, 39(1), 164-182.
Cohen, E. & Avieli, N. (2004). Food in tourism: Attraction and impediment. Annals of Tourism Research, 31(4), 755-778.
Cotte, J. & Wood, S. L. (2004). Families and Innovative Consumer Behavior: A Triadic Analysis of Sibling and Parental Influence, Journal of Consumer Research, 31(1), 78-86.
Failte Ireland (2010). National Food Tourism Implementation Framework 2011-2013. National Tourism Development Authority.
Grbac, B. & Milohanovic, A. (2008). Contribution of Food Products in Creating Cultural Identity of Tourist Destination, WSEAS International Conference on Cultural Heritage and Tourism (CUHT’08), Heraklion, Crete Island, Greece, July 22-24, 83-88.
Godbey, G., & Graefe, A. (1991). Repeat tourism, play and monetary spending. Annals of Tourism Research, No. 18, 213–225.
Halkier, H. (2012). Local Food for International Tourists: Explorative Studies of Perceptions of Networking and Interactions in two Holiday Home Destinations in North Jutland, Denmark. Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet.
Ji, M., Wong, I. A., Eves, A. & Scarles, C. (2016), Food-related personality traits and the moderating role of novelty-seeking in food satisfaction and travel outcomes, Tourism Management, No. 57, 387-396.
Kivela, J., & Chu, Y. H. C. (2010). Diagnosing favorable and unfavorable service encounters in restaurants. Journal of Hospitality and Tourism Research, No. 25, 251–271.
Kim, Y. G., Eves, A., & Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: A grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 423-431.
Kim, Y. G., Suh, B. W., & Eves, A. (2012). The relationships between food-related personality traits, satisfaction, and loyalty among visitors attending food events and festivals. International Journal of Hospitality Management, 29(2), 216- 226.
Lan, L. W., Wu, W. W. & Lee, Y. T. (2012). Promoting Food Tourism with Kansei Cuisine Design, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 40, 609-615.
Lin, Y. C., Pearson, T. E. & Cai, L. A. (2011). Food as a Form of Destination Identity: A Tourism Destination Brand Perspective, Tourism and Hospitality Research, No. 11, 30-48.
Mak, A. H. N., Lumbers, M., Eves, A. & Chang, R. C. Y. (2016). The effects of food-related personality traits on tourist food consumption motivations. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(1), 1-20.
Mirtaghian Rudsari, S. M., Gharibi, N. & Akbar Nattaj, H. (2013). A Study of Factors Influencing Food Tourism Branding: the case of Iranian Tourism, American Journal of Tourism Management, 2(3), 63-68.
Molz, J. (2007). Eating differences: The cosmopolitan mobilities of culinary tourism. Space and Culture, 10(1), 77-97.
Oliver, R., Burke, R. (1999). Expectation Processes in Satisfaction Formation. Journal of Service Research, 1(3), 196-214.
Pizam, A., Jeong, G., Reichel, A., van Boemmel, H., Lusson, J., Steynberg, L., ... Montmany, N. (2004). The relationship between risk taking, sensation seeking and the tourist behaviour of young adults: A cross-cultural study. Journal of Travel Research, No. 42, 251-260.  
Pliner, P. & Hobden, K. (1992). Development of a Scale to Measure the Trait of Food Neophobia in Humans, Appetite, 19(2), 105-120.
Prayag, G. & Ryan, C. (2012). Antecedents of Tourists’ Loyalty to Mauritius: The Role and Influence of Destination, Journal of Travel Research, 51(3): 342-356.
Quan, S., & Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism. Tourism Management, 25(3), 297-305.
Roehrich, G. (2004). Consumer innovativeness: concepts and measurements. Journal of Business Research, 57(6), 671-677.
Ross, G. F. (1993). Destination evaluation and vacation preferences. Annals of Tourism Research, No. 20, 477-489.
Shenoy, S. S. (2005). Food Tourism and the Culinary Tourist, Unpublished PhD thesis. USA: Clemson University.
Seiders, K., Voss, G. B., Grewal, D., & Godfrey, A. L. (2005). Do satisfied customers buy more? Examining moderating influences in a retailing context. Journal of Marketing, 69(4), 26-43.
 
Wong, I. A., & Zhao, W. (2014). Exploring the effect of geographic convenience on repeat visitation and tourist spending: The moderating role of novelty seeking. Current Issues in Tourism. 19(8), 824-844.
Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: A structural model. Tourism Management, 26(1), 45-56.
Yurtseven, H. R. & Kaya, O. (2011). Local Food in Local Menus: The Case of Gokceada, Tourismos, 6(2), 263-275.
اسمیت، مالنی، مک‎لئود، نیکوال و روبرتسون، مارگارت هارت (1391). مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری، ترجمۀ جعفر باپیری، تهران: مهکامه.
امین، معصومه (1394). « بررسی نقش غذا در ارزیابی گردشگری و جذب توریسم؛ اولین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری». جغرافیا و محیط زیست پایدار.
فیاض، فیاض، ابراهیم، میرتقیان رودسری، سیدمحمد (1395). «بررسی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران غذا (شاهد تجربی: رستوران‌های سنتی شهرستان رامسر)». مطالعات هتل‌داری و میزبانی، دورۀ 1، شمارۀ 1، صص 39-56.
کاتلر، فیلیپ (1389). مدیریت بازاریابی- تجزیه‌وتحلیل، برنامهریزی، اجرا و کنترل. ترجمۀ بهمن فروزنده، تهران: آموخته.
کیاکجوری، داود و میرتقیان رودسری، سیدمحمد (1396ب). «درآمدی بر مدل‎سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (SEM-PLS) در مطالعات گردشگری». اولین کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، اردیبهشت ماه، چالوس.
کیاکجوری، داود و میرتقیان رودسری، سیدمحمد (1396الف). «کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در مطالعات گردشگری و میهمان‎نوازی». اولین کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، اردیبهشت ماه، چالوس.
محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به‌کمک نرمافزار Smart-PLS. تهران: مهربان نشر.
مؤمنی، منصور (1387). تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS، تهران: کتاب نو.
میرتقیان ‎رودسری، سیدمحمد و غریبی، نجمه (1392). «گردشگری غذا و توسعۀ پایدار مقصد‌های گردشگری (مورد مطالعه: استان همدان)». دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران زمین، 17 تیر، همدان.
Assaker, G., & Hallak, R. (2013). Moderating effects of tourists’ novelty-seeking tendencies on destination image, visitor satisfaction, and short- and longterm revisit intentions. Journal of Travel Research, 52(5), 600-613.
Aslimoski, P. & Gerasimoski, S. (2012). Food and Nutrition as Tourist Phenomenon, Procedia – Social and Behavioral Sciences, No. 44, 357-362.
Aqueveque, C. (2016). Responses to different positioning strategies for unfamiliar food among food neophobics and neophilics. Food Quality and Preference, No. 53, 66-70.
Babolian Hendijani, R. (2016). Effect of food experience on tourist satisfaction: the case of Indonesia, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 10(3), 272-282.
Balter, D. Butman, J. (2005). Grapevine: The New Art of Word-of-mouth Marketing, Portfolio Hardcover.
Bartella, G. (2011). Knowledge in Food Tourism: The Case of Lofoten and Maremma Toscana, Current Issues in Tourism, 14(4), 355-371.
Buiatti, S. (2011). Food and Tourism: the role of the “Slow Food” association, Food, Agri-Culture and Tourism. Springer: Vienna.
Chang, R. C. Y., Kivela, J., & Mak, A. H. N. (2010). Food preferences of Chinese tourists. Annals of Tourism Research, 37(4), 989- 1011.
Cohen, E. (1972). Toward a sociology of international tourism. Social Research, 39(1), 164-182.
Cohen, E. & Avieli, N. (2004). Food in tourism: Attraction and impediment. Annals of Tourism Research, 31(4), 755-778.
Cotte, J. & Wood, S. L. (2004). Families and Innovative Consumer Behavior: A Triadic Analysis of Sibling and Parental Influence, Journal of Consumer Research, 31(1), 78-86.
Failte Ireland (2010). National Food Tourism Implementation Framework 2011-2013. National Tourism Development Authority.
Grbac, B. & Milohanovic, A. (2008). Contribution of Food Products in Creating Cultural Identity of Tourist Destination, WSEAS International Conference on Cultural Heritage and Tourism (CUHT’08), Heraklion, Crete Island, Greece, July 22-24, 83-88.
Godbey, G., & Graefe, A. (1991). Repeat tourism, play and monetary spending. Annals of Tourism Research, No. 18, 213–225.
Halkier, H. (2012). Local Food for International Tourists: Explorative Studies of Perceptions of Networking and Interactions in two Holiday Home Destinations in North Jutland, Denmark. Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet.
Ji, M., Wong, I. A., Eves, A. & Scarles, C. (2016), Food-related personality traits and the moderating role of novelty-seeking in food satisfaction and travel outcomes, Tourism Management, No. 57, 387-396.
Kivela, J., & Chu, Y. H. C. (2010). Diagnosing favorable and unfavorable service encounters in restaurants. Journal of Hospitality and Tourism Research, No. 25, 251–271.
Kim, Y. G., Eves, A., & Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: A grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 423-431.
Kim, Y. G., Suh, B. W., & Eves, A. (2012). The relationships between food-related personality traits, satisfaction, and loyalty among visitors attending food events and festivals. International Journal of Hospitality Management, 29(2), 216- 226.
Lan, L. W., Wu, W. W. & Lee, Y. T. (2012). Promoting Food Tourism with Kansei Cuisine Design, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 40, 609-615.
Lin, Y. C., Pearson, T. E. & Cai, L. A. (2011). Food as a Form of Destination Identity: A Tourism Destination Brand Perspective, Tourism and Hospitality Research, No. 11, 30-48.
Mak, A. H. N., Lumbers, M., Eves, A. & Chang, R. C. Y. (2016). The effects of food-related personality traits on tourist food consumption motivations. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(1), 1-20.
Mirtaghian Rudsari, S. M., Gharibi, N. & Akbar Nattaj, H. (2013). A Study of Factors Influencing Food Tourism Branding: the case of Iranian Tourism, American Journal of Tourism Management, 2(3), 63-68.
Molz, J. (2007). Eating differences: The cosmopolitan mobilities of culinary tourism. Space and Culture, 10(1), 77-97.
Oliver, R., Burke, R. (1999). Expectation Processes in Satisfaction Formation. Journal of Service Research, 1(3), 196-214.
Pizam, A., Jeong, G., Reichel, A., van Boemmel, H., Lusson, J., Steynberg, L., ... Montmany, N. (2004). The relationship between risk taking, sensation seeking and the tourist behaviour of young adults: A cross-cultural study. Journal of Travel Research, No. 42, 251-260.  
Pliner, P. & Hobden, K. (1992). Development of a Scale to Measure the Trait of Food Neophobia in Humans, Appetite, 19(2), 105-120.
Prayag, G. & Ryan, C. (2012). Antecedents of Tourists’ Loyalty to Mauritius: The Role and Influence of Destination, Journal of Travel Research, 51(3): 342-356.
Quan, S., & Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism. Tourism Management, 25(3), 297-305.
Roehrich, G. (2004). Consumer innovativeness: concepts and measurements. Journal of Business Research, 57(6), 671-677.
Ross, G. F. (1993). Destination evaluation and vacation preferences. Annals of Tourism Research, No. 20, 477-489.
Shenoy, S. S. (2005). Food Tourism and the Culinary Tourist, Unpublished PhD thesis. USA: Clemson University.
Seiders, K., Voss, G. B., Grewal, D., & Godfrey, A. L. (2005). Do satisfied customers buy more? Examining moderating influences in a retailing context. Journal of Marketing, 69(4), 26-43.
 
Wong, I. A., & Zhao, W. (2014). Exploring the effect of geographic convenience on repeat visitation and tourist spending: The moderating role of novelty seeking. Current Issues in Tourism. 19(8), 824-844.
Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: A structural model. Tourism Management, 26(1), 45-56.
Yurtseven, H. R. & Kaya, O. (2011). Local Food in Local Menus: The Case of Gokceada, Tourismos, 6(2), 263-275.