دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 16، آذر 1397، صفحه 212-1 
ارزیابی و انتخاب ژئوتریل های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

صفحه 158-172

10.22034/jtd.2018.81147

محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ علی اکبر شایان یگانه