تحلیل تاثیرات متقابل صنعت بیمه و گردشگری در ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه علم و هنر

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

10.22034/jtd.2018.81140

چکیده

توسعه صنعت گردشگری درگرو رشد هم‌زمان خدمات متنوع قابل‌ارائه است. در این میان خدماتی که موجب اطمینان و آسودگی خاطر گردشگران نسبت به رویدادهای حین سفر می‌شود، افزایش رضایت آن‌ها و به‌تبع آن افزایش تقاضا در این بخش را در پی خواهد داشت. تهدیدهای مادی و معنوی پیش روی گردشگران در حین سفر، ارائه پیشنهاد‌های بیمه‌ای متناسب با نیاز آن‌ها و شرایط مقصد را نیازمند توجه ساخته است. بنابراین طراحی و پیاده‌سازی خدمات مطلوب بیمه گردشگری متناسب با نیازهای گردشگران در این صنعت مسئلهٔ موردتوجه این پژوهش است. هدف، شناخت مؤلفه‌های متقابل صنعت بیمه و گردشگری و بررسی شدت ارتباط میان آن‌ها است تا توان تصمیم‌گیرندگان را در توسعه خدمات حوزه گردشگری افزایش دهد. به این منظور با شناسایی متغیرهای مؤثر بر توسعه خدمات بیمه گردشگری در بخش عرضه و تقاضا، پیمایشی میان خبرگان صنعت بیمه و گردشگری که دارای حداقل 5 سال سابقه بودند، انجام گردید تا اهمیت هر یک از متغیرها در ارتباط با یکدیگر شناسایی شوند. به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی 250 نفر انتخاب شدند. با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری و پس از برازش مدل نهایی، نتایج به دست آمده نشان داد که مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر در بخش تقاضا تسهیلات حمل‌ونقل، و ساختار و تشکیلات سازمان‌های فعال در حوزه گردشگری است. همچنین در بخش عرضه خدمات بیمه‌ای آموزش‌های کاربردی به فعالان حوزه گردشگری مهم‌ترین شاخص شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Interaction Effects of Insurance Industry and Tourism in Iran with the Structural Equation Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Hamed Fallah Tafti 1
  • saeideh manshadian 2
  • Soraya Farazi Yazdan Abad 3
1 Faculty of Management and Accounting of Science and Arts university, Yazd
2 MSc Industrial Management, Human Faculty, Science and Arts University, Yazd, Iran.
3 MSc tourism management, Human Faculty, Science and Arts University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The development of the tourism industry depends on the simultaneous growth of diverse services. In the meantime, services that provide tourists with relief and relief to events during their travels will increase their satisfaction and, consequently, increase demand in this sector. The material and spiritual threats faced by tourists during the trip require the provision of insurance proposals tailored to their needs and destination conditions. Therefore, the design and implementation of favorable tourism insurance services tailored to the needs of tourists in this industry is a matter of interest to this research. The goal is to identify the respective components of the insurance industry and tourism, and to examine the severity of their relationship, to increase decision-making power in the development of tourism services. To identify the variables that affect the development of tourism insurance services in the supply and demand sector, a survey was conducted among industry and tourism experts who had at least five years history to identify the importance of each of the variables about each other. Because of the unlimited statistical population, 250 people were selected using snowball sampling method. Using the structural modeling method and after fitting the final model, the results showed that the most critical indicators in the demand segment are transport facilities and the structure and organization of active organizations in the field of tourism. Also, in the supply of insurance services, applied training was identified as the most important indicator for tourism activists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insurance industry
  • tourism industry
  • tourism insurance
  • structural equation modeling
تقوی، مهدی و قلی‌پور سلیمانی، علی (1388). «عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری ایران». پژوهش‌نامۀ اقتصادی، سال نهم، شمارۀ سوم.
حقیقی کفاش، مهدی،  اکبری، مسعود و  لالیان‌پور، نوشین (1389). «عوامل مؤثر بر وفاداری بیمه‌گذاران». فصل‌نامۀ صنعت بیمه، سال 25، شمارۀ 1.
رحیم‌پور، علی و کرباسی یزدی، امیر (1390). «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعۀ صنعت گردشگری جمهوری اسلامی با استفاده از روش رمبراند». گردشگری و توسعه. دورۀ 1، شمارۀ 1.
شاهنوشی، ناصر، رفیعی دارایی، هادی و عدالتیان، علی (1390). «بررسی عوامل ساختاری و عمل‌کردن مؤثر بر رضایت بیمه‌گذاران از بیمۀ محصولات کشاورزی». اقتصاد کشاورزی؛ جلد 5، شمارۀ 1.
شمس‌آبادی، حسن، میرزازاده, زهرا سادات و طاهری تربتی، حمیدرضا (1394). «نقش ابزارهای تبلیغاتی در جذب گردشگران ورزشی». اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی.
فرجی‌راد، خدر، پریشان، مجید و یاری حصار، ارسطو (1396). «تحلیل چالش‌های توسعۀ گردشگری تجاری در شهر مرزی بانه از دیدگاه تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری». گردشگری شهری، شمارۀ 2.
فیاضی، مرجان و افشار، زهرا (1394). «تأثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در صنعت بیمه». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، شمارۀ 13.
مطیعی لنگرودی، سید حسن، فردوسی، سجاد و شاه‌محمدی، حمیدرضا (1396). «تبیین اثرات رضایتمندی گردشگران در بازاریابی گردشگری دریایی». فصل‌نامۀ برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شمارۀ 26.
مهرافروز، مصطفی، مرتضوی، سعید و کفاش‌پور، آذر (1392). «نقش تعدیل‌گری مهارت‌های فروش در تأثیر فروش‌گرایی و مشتری‌گرایی بر عملکرد نیروی فروش نمایندگی‌های شرکت بیمه». تحقیقات بازاریابی نوین، سال نهم، شمارۀ 2.
میرمحمد صادقی، جواد، محبوبی و شریف‌دوست، مریم (1391). «برآورد تابع تقاضای گردشگری داخلی در شهرستان مشهد». نشریۀ جغرافیا و مطالعات محیطی، دورۀ 1؛ شمارۀ 3.
نادری مهدیی، کریم، اذانی، مهری، یعقوبی فرانی، احمد و روستایی، مریم (1392). «واکاوی اثرات گردشگری در روستای ابیانه با استفاده از تکنیک SWOT». فصل‌نامۀ تحقیقات جغرافیایی، سال 28، شمارۀ 4.
Williams, Allan M., Baláž, Vladimír (2014). Tourism Risk and Uncertainty, Journal of Travel Research,Vol. 54, p.p 271-287.
Andriotis, K., & Vaughan, R. D. (2003). Urban residents’ attitudes toward tourism development: The case of Crete. Journal of travel research, 42(2), 172-185.
Azimi, F. & Avetisyan, S. (2016). On the Status of Rural Tourism and Tourism Economy in Iran, vol. 5852, pp. 71–77.
Boluk, K., Cavaliere, C. T., & Higgins-Desbiolles, F. (2017). Critical thinking to realize sustainability in tourism systems: reflecting on the 2030 sustainable development goals: Guest Editors
Bramwell, B., Higham, J., Lane, B., & Miller, G. (2017). Twenty-five years of sustainable tourism and the Journal of Sustainable Tourism: looking back and moving forward
Diacon, S. R., & Ennew, C. T. (1996). Ethical issues in insurance marketing in the UK. European Journal of Marketing, 30(5), 67-80.
Jensen, Ø., Li, Y., & Uysal, M. (2017). Visitors’ satisfaction at managed tourist attractions in Northern Norway: Do on-site factors matter?. Tourism Management, 63, 277-286.
Kozmenko, O., & Abramitova, D. (2015). The methodical approach to the establishment of interdependencies in the development of insurance and tourism markets. Problems and Perspectives in Management, 13(1), 113-120.
Li, Y., Hu, C., Huang, C., & Duan, L. (2017). The concept of smart tourism in the context of tourism information services. Tourism Management, 58, 293-300.
Mills, E. (2009). A global review of insurance industry responses to climate change. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 34(3), 323-359.
Moliner, M. A., Sánchez, J., Rodríguez, R. M., & Callarisa, L. (2007). Relationship quality with a travel agency: The influence of the postpurchase perceived value of a tourism package. Tourism and Hospitality Research, 7(3-4), 194-211.
Olya, H. G., & Altinay, L. (2016). Asymmetric modeling of intention to purchase tourism weather insurance and loyalty. Journal of Business Research, 69(8), 2791-2800.
Pei, Z., & Xiangmin, Z. (2011). Tourism Insurance Research Status and Trend in Chinese Mainland: The Content Analysis based on TRMC Category System [J]. Journal of Beijing International Studies University, 5, 005.
Peng, K. H., & Tzeng, G. H. (2017). Exploring heritage tourism performance improvement for making sustainable development strategies using the hybrid-modified MADM model. Current Issues in Tourism, 1-27.
Shan, L., Zhao, M., Ning, N., Hao, Y., Li, Y., Liang, L. & Liang, C. (2018). Dissatisfaction with current integration reforms of health insurance schemes in China: are they a success and what matters?. Health policy and planning, 33(3), 345-354.
Vanhove, N. (2017). The Economics of Tourism Destinations: Theory and Practice. Routledge.
Williams, A. M., & Baláž, V. (2015). Tourism risk and uncertainty: Theoretical reflections. Journal of Travel Research, 54(3), 271-287.
Wong, K. M., Velasamy, P., & Arshad, T. N. T. (2014). Medical tourism destination SWOT analysis: A case study of Malaysia, Thailand, Singapore and India. In SHS Web of Conferences (Vol. 12, p. 01037). EDP Sciences.