بررسی تحلیلی پارامترهای مؤثر بر ردپای بوم شناختی گردشگران منطقه تاریخی بیستون کرمانشاه با استفاده از روش آماری تجزیه مؤلفه های اصلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 کارشناس ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

4 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

5 دانشجوی دکتری، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

10.22034/jtd.2018.81146

چکیده

صنعت گردشگری با توجه به ویژگی‌های محیط پذیرنده و نیز خصوصیات گردشگران می‌تواند بر روی محیط تأثیر گذار باشد. علاوه بر ویژگی‌ها و منابع طبیعی مقصد، خصوصیات جمعیت شناختی همچون درآمد، سن و تحصیلات بر روی رفتارهای گردشگران و درک آن‌ها از محیط و تأثیرات گردشگری مؤثر است. برآورد ردپای بوم شناختی و تجزیه و تحلیل نتایج آن، ارزش عددی و کمی هر نوع فعالیت و رفتار گردشگران را نشان می‌دهد و تصویری لحظه‌ای از تأثیر و مصرف منابع توسط جمعیت تحت بررسی ایجاد می‌کند. در این پژوهش با جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از جمعیت گردشگران منطقه تاریخی بیستون کرمانشاه با استفاده از توزیع پرسشنامه در چهار فصل در بین گردشگران، به بررسی میزان مصرف پارامترهای آب، غذا، انرژی الکتریسیته و داده‌های لازم برای محاسبه ردپای حمل و نقل و نیز میزان تولید زباله پرداخته شد. نتایج نشان داد نقش متغیر غذا در بیشتر ویژگیهای بررسی شده قابل توجه بود در حالیکه نقش متغیر آب در حد متوسط و تاثیر متغیر حمل و نقل در حد نسبتا پایین قرار داشت. متغیر غذا برای گردشگران اهمیت زیادی داشته و این اهمیت در ویژگیهای سن و استان برجسته‌تر است در حالیکه ویژگی تحصیلات در رده دوم اهمیت قرار گرفت. اهمیت سه متغیر آب، غذا و حمل و نقل در ویژگی درآمد تقریبا یکسان بود که نشان می‌دهد توقع هر قشر متناسب با سطح درآمد آنان می‌باشد. بنابراین توصیه می‌گردد برای رونق این منطقه گردشگری نظارت و کنترل بر اماکن ارایه‌کننده غذا بیش از پیش لحاظ شده و کیفیت ارایه خدمات بالا رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Study of Parameters Affecting Ecological Footprint of Tourists, Visiting Bistoon Historical Area in Kermanshah Using Principle Components Analysis

نویسندگان [English]

  • Kamran Shayesteh 1
  • Zahra Veisi 2
  • Hamid Nouri 3
  • Zahra Movahhedi 4
  • Kobra melhosseini Darani 5
1 *- Assistant professor, Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran
2 MSc in Environment, Department of Environmental Sciences, Malayer University, Malayer, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Rangelands and Watershed Management, Malayer University, Malayer, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Department of Agronomy and Plant Breeding , Malayer University, Malayer, Iran.
5 Ph.D. Candidate, Department of Environmental Sciences, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

The tourist industry can affect the environment, taking into account the attributes of the local area and of the visitors. In addition to the characteristics and natural resources of the destination, the demographic variables such as income, age and education affect the tourists` behavior, perception of the environment and impacts on the nature. Estimating the ecological footprint shows the numerical value of each activity and behavior of tourists, and provides a snapshot of the impact of consumption of resources. In this research, using the distribution of a questionnaire in four seasons among tourists in the historical region of Bistoon, Kermanshah, the required data for calculating the ecological footprint such as the consumption of water, food, electricity and parameters necessary to calculate the transportation footprint, as well as the amount of waste produced, were collected. The results showed that the role of food variable was significant, while the role of water was moderate and the effect of transportion was relatively low. The food variable was important for tourists, and this is more important based on the characteristics of age and Visitor's place of residence, while the level of education was ranked in the second place. The importance of the three variables of water, food and transport in the income attribute was almost the same, indicating that the expectation of each stratum is proportional to the income level. Therefore, it is recommended that the places providing food should be more closely monitored and controlled and the quality of services should rise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Footprint
  • Visitor`s Characteristics
  • Bistoon
تقوایی، مسعود، صفرآبادی، اعظم (1390). «نقش مدیریت شهری در دست‌یابی به توسعۀ پایدار گردشگری شهری؛ مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه». مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 4، 52-35.
سرایی، محمدحسین، زارعی، عبدالحمید (1389). «ارزیابی توسعۀ پایدار شهر بوشهر از منظر عوامل اقتصادی- اجتماعی با استفاده از شاخصEF». فصلنامۀ علوم اجتماعی،50،37-60.
شکور, علی، قریشی, محمد باسط، لشکری, مریم، جعفری, مهتاب (1390). «ارزیابی و سنجش چگونگی پایداری گردشگری در بهشت گمشدۀ بوان ممسنی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیک». نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 3، 58-60.
قرخلو، مهدی، حاتمی‌نژاد، حسین، باغوند، اکبر، یلوه، مصطفی (1392). «ارزیابی پایداری توسعۀ شهری با روش جای پای اکولوژیکی؛ منطقۀ موردمطالعه: شهر کرمانشاه».2، 105-120.
مل حسینی دارانی،کبری (1391). «بررسی تحلیل روش‎های برآورد ردپای اکولوژیکی؛ منطقۀ موردمطالعه: شهر اصفهان». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. دانشگاه ملی ملایر، گروه محیط‌زیست، ص 116.
سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه، 1392.
سازمان بازیافت کود و مواد آلی کرمانشاه، 1393.
Al-luozi, B. (2013). The effect of the demographic characteristics of tourists on tourism sector in Jordan. Merit Research Journal of Accounting, Auditing, Economics and Finance,1:033-042.
Baliamoune–Lutz, M., McGillivray, M. (2015). The impact of gender inequality in education on income in Africa and the Middle East. Economic Modelling,47:1–11.
Ballingall, J. & Steel, M. (2004). The Impact of Demographic and Structural Change on Transport Use. NZARES Conference. Blenheim Country Hotel, Blenheim, New Zealand. June 25-26.
Carrascal, A. & Fernandez, M. (2015). Tourism and income distribution: Evidence from a developed regional economy. Tourism Management, 48:11-20.
Chambers, N., Simmons, C. & Wackernagel, M. (2000). Sharing Nature’s interest: Ecological footprints as an indicator of sustainability. London: Earthscan.
Ewing, E., Moore, D., Goldfinger, S., Oursler, A., Reed, A. & Wackernagel, M. (2010). Ecological Footprint Atlas 2010. Okland. Global Footprint Network.
Gao, J. & Tian, M. (2016). Analysis of over-consumption of natural resources and the ecologicaltrade deficit in China based on ecological footprints. Ecological Indicators, 61:899–904.
Hunter, C. & Shaw, J. (2007). The ecological footprint as a key indicator of sustainable tourism. Tourism Management, 28:46–57.
Jonsson, C., Devonish, D. (2008). Does Nationality, Gender, and Age Affect Travel Motivation? a case of Visitors to the Caribbean Island of Barabados. Travel and Tourism Marketing, 25:3–4.
Johnson, R.J. & Tyrrell, T.j. (2008). Sustainability and Tourism dynamics in a Woodside and D.Martin (Eds). J:tourism Management:  Anlysis, Behaviour and Strategy, 470-492.
Johnson, P. (2003). Exploring the ecological footprint of tourism in Ontario. M.Sc. Thesis, University of Waterloo, Ontario.
Kastenholz, E., Carneiro, M.j. & Eusébio, C. (2004). The impact of socio-demographics on tourist behavior – analyzing segments of cultural tourists visiting Coimbra. University of Aveiro, Department of Economy, Management and Industrial Engineering.
Khoshkam, M., Marzuki, A. & Al-Mulali, U. (2016). Socio-demographic effects on Anzali wetland tourism development. Tourism Management, 54:96-106.
Oconnor, K. (2009). The Ecological Footprint of Interntional Tourists in New Zealand. M.Sc,Thesis, University of Palmerstone North.
Shayesteh, K., Darani, K.M. & Ildoromi, A. (2015). Ecological impact assessment of the citizens of Isfahan’s life using the ecological footprint index. International Journal of Advanced Life Sciences, 8(4):430-438.
Shayesteh, K., Darani, K.M. & Ildoromi, A. (2014). Estimating the Ecological Footprint of Transportationin the City of Isphahan (Iran). Curr. World Environ, 9(3): 760 – 767.
Yang,Y., Liu, Z. & Qi, Q. (2014). Domestic Tourism Demand of Urban and Rural Residents in China: Does Relative Income Matter?. Tourism Management, 40: 193-202.
Yeoman, I., Hsu, C., Karen, S. & Watson, S. (2011). An Ageing Population and Changing Family Structures. Tourism and Demography, 3:41-49.