بررسی تاثیر عوامل غیردرمانی بر توسعه گردشگری سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت بازرگانی، اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم اباد

10.22034/jtd.2018.91961.1126

چکیده

گردشگری سلامت یکی از شاخه‌های جدید توریسم بین‌المللی می‌باشد که در سال‌های اخیر رشدی بیش از رشد سایر بخش‌های توریسم تجربه نموده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران خارجی سفر کرده به بیمارستان‌های تهران که به تعداد400 نفر بوده اند، تشکیل می‌دهد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در سطح اطمینان 95% استفاده شد و نمونه ای به حجم 196 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد که برای متغیر گردشگری سلامت از پرسشنامه استاندارد و همچنین برای عوامل غیردرمانی از پرسشنامه خود ساخته استفاده شد، که به صورت تصادفی مرحله ای در بین پاسخ دهندگان توزیع گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا تایید گردید و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ برابر با 786/0 بود که نشان از پایایی بالایی می باشد. همچنین در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95% تمام پنج فرضیه‌ای اصلی پژوهش که عبارت‌اند از عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل زیرساختی، عوامل حاکمیتی و شرایط عمومی، بر گردشگری سلامت تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of non-medical Factors on Health Tourism Development

نویسندگان [English]

  • mehrdad naserpour
  • seyed najmoldin muosavi
  • Reza Sepahvand
business managment, economik, loretan university, korram abad
چکیده [English]

Health tourism as one of the recent branches of international tourism has been development more than any tourism sectors in recent years. This study has a practical purpose and data are collected by a survey research. The participants of the study were 400 foreign tourism travelling to Tehran hospitals. To determine the sample a Cochran Formula at %95Sig. was used and a sample of196 persons was determined. To collect data, a standard questionnaire was applied for studying health tourism and a questionnaire development by researchers was used for non-medical Factors section. Both questionnaire were distributed through Stratified random approved through content validity. Its reliability measured by Cornboch Alpha was ./786 that it indicates high reliability. Also. To test hypotheses, the Structural Equation Modeling was utilized, the results showed that in %95 Sig. all of the Five main hypotheses including economic Factors, cultural Factors, infrastructural Factors, governmental Factors, and general conditions have a statistically significant effect on health tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Tourism
  • economic Factors
  • cultural Factors
  • infrastructural Factors
  • governmental Factors general conditions
ایمانی خوشخو، محمدحسین و ایوبی یزدی، حمید (1389). «عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برند در مقصد گردشگری شهر یزد». فصل‌نامۀ مطالعات گردشگری. شمارۀ 13، صص 113-137.
بای، نادعلی (دی‌ماه 1394). «نگاهی به گزارش‎های چند سال اخیر سازمان جهانی گردشگری UNWTO». ماهنامۀ اجتماعی، اقتصادی اقتصاد گردشگری، شمارۀ دوم، دورۀ جدید، صص 14-18.
دهدشتی، زهره، خانی، سجاد و اجلی، امین (1393). «نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقای ارزش ویژۀ برند در مقصد گردشگری شهر اصفهان». فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شمارۀ 25، صص 27-61.
شیرخدایی، میثم، نجات، سهیل، اسفیدانی، محمدرحیم و شاهی، محبوبه (1394). «بررسی تأثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شمارۀ 32، صص 111 -129.
طباطبایی نسب، سید محمد و ضرابخانه، فرزانه (1394). «تبیین مدل ارزش ویژۀ برند مقصد در صنعت گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)». مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای، سال ششم، شمارۀ 24، صص 193-216.
قاسمی، مهدیه، نجارزاده، محمد (1394). «بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیۀ شفاهی به دیگران (مطالعۀ موردی: گردشگران ورودی شهر اصفهان)». گردشگری شهری، دورۀ 2، شمارۀ 2، ص 165-153.
قنبری، محسن (1393). «تأثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز». پایان‎نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ مدیریت جهان‌گردی، گرایش برنامه‌ریزی و توسعه، دانشگاه علامه طباطبائی.
مرتضوی، زهرا (1392). «بررسی روابط میان ارزش ویژۀ برند مقصد گردشگری، رضایت و وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: شهرک توریستی ماسوله)». پایان‎نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
مرندی، مهسا (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر تصویر برند مقصد گردشگری و تأثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی (مطالعۀ موردی: شهر قزوین)». پایان‎نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی (MBA) با گرایش بازاریابی، دانشگاه بین‎المللی امام‎ خمینی.
Arnett, D. B., Laverie, D. A. & Meiers, A. (2003). Developing parsimonious retailer equity indexes using partial least squares analysis: a method and applications. Journal of Retailing, 79(3), 161–170.
Boo, S., Busser, J. & Baloglu, S. (2009). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management, 30, 219–231.
Buil, I. & Martı´nez, E. (2013). The influence of brand equity on consumer responses. Journal of Consumer Marketing. 30(1), 62–74.
Chen, C. F. & Phou, S. (2013). A closer look at destination: Image, personality, relationship and loyalty. Tourism Management, 36, 269-278.
Echtner, C. M. and Ritchie J. R. B. (1991). The Meaning and Measurement of Destination Image. Journal of Tourism Studies, 2(2), 2-12.
Echtner, C. M. & Ritchie, J. R. B. (1993). The measurement of destination image: an empirical assessment. Journal of Travel Research, 31(4), 3-14.
Gartner, W. C. )1993 .(Image Formation Process. In Communication and Channel Systems in Tourism Marketing, M. Uysal and D. R. Fesenmaier, eds. , pp. 191–215. New York: The Haworth Press.
Hallmann, K., Zehrer, A. & Müller, S. (2014). Perceived destination image: an image model for a Winter sports destination and its effect on intention to revisit. Journal of Travel Research, 54(1), 94-106.
Herrero, Á., San Martín, H., de los Salmones, M. M. G. & Collado, J. (2016). Examining the hierarchy of destination brands and the chain of effects between brand equity dimensions. Journal of Destination Marketing & Management.
Im, H., Kim, S., Ellio, S. & Han, H. (2012). Conceptualizing destination brand equity dimensions from a customer-based equity perspective. Journal of Travel,Tourism Marketing, 29(4), 385–403.
Kim, S. H., Holland, S. & Han, H. S. (2013). A structural model for examining how destination image, perceived value, and service quality affect destination loyalty: A case study of Orlando. International Journal of Tourism Research, 15(4), 313-328.
King, C., Chen, N. & Funk, D. C. (2015). Exploring destination image decay: a study of sport tourists' destination image change after event participation. Journal of Hospitality & Tourism Research, 39(1), 3-31.
Konecnik, M. (2006). Croatian-based brand equity for Slovenia as a tourism destination. Economic and Business Review for Central and South-Eastern Europe, 8 (1), 83–108.
Konecnik, M. , & Gartner, W. C. (2007). Customer-based brand equity for a destination. Annals of Tourism Research, 34(2), 400-421.
Pike, S. , & Bianchi, C. (2013). Destination brand equity for Australia: Testing a model of CBBE in short-haul and long-haul markets. Journal of Hospitality,Tourism Research, 10(10),1–21.
Stepchenkova, S. & Li, X. R. (2014). Destination image: do top-of-mind associations say it all. Annals of Tourism Research, 45, 46-62.
Stylos, N. & Andronikidis, A. (2013). Exploring the cognitive image of a tourism destination. TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 8(3), 77-97.
Stylos , N., Vassiliadis , C. A., Bellou , V. & Andronikidis , A. (2016). Destination images, holistic images and personal normative beliefs: Predictors of intention to revisit a destination. Tourism Management, 53, 40-60.
Tasci, A. D., Gartner, W. C. & Cavusgil, S. T. (2007). Conceptualization and operationalization of destination image. Journal of Hospitality & Tourism Research, 31(2), 194-223.
White, C. J. (2014). Ideal standards and attitude formation: a tourism destination perspective. International Journal of Tourism Research, 16(5), 441-449.
Yoo, B., Donthu, N. & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements & brand equity. Journal of Marketing Research, 24, 258–270.
Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A. & Lu, L. (2014). Destination image and tourist loyalty:a meta-analysis. Tourism Management, 40(1), 213-223