تحلیل و بازبینی ارتباط درآمدها و مخارج بخش گردشگری با رشد اقتصادی: شواهدی جدید از علیت پنلی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 استاد اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

10.22034/jtd.2018.81138

چکیده

چکیده:
گردشگری به‌عنوان یک منبع مهم مبادله ارز در سطح بین‌المللی شناخته‌شده که می‌تواند منابع مالی جهت رشد اقتصادی در کشورها را تأمین کند. درآمدهای گردشگری نمونه‌ای از موارد جایگزین صادرات است که می‌تواند باعث بهبود در تعادل تراز پرداخت‌ها، افزایش اشتغال و درنهایت رشد اقتصادی شود. در این راستا این مطالعه به بررسی ارتباط و رابطه علیت بین درآمدها و مخارج گردشگری با رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره (2015-1995) با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی می‌پردازد. بدین منظور در این مطالعه یک رویکرد جدید برای فرضیه گردشگری منجر به رشد، ارائه شده و روابط علی بین گردشگری و رشد اقتصادی در قالب چهار فرضیه رشد، حفاظت، بازخورد و بی‌طرفی طبقه‌بندی می‌شود. این طبقه‌بندی جدید باعث می‌شود رابطه علت و معلولی متفاوت موجود بین گردشگری و رشد اقتصادی در هر کشور به‌طور خاص توضیح داده شود. نتایج این مطالعه نشان داد که علیرغم رابطه علیت دوطرفه بین گردشگری و رشد اقتصادی (تأیید فرضیه بازخورد) برای مجموعه کشورها، اما برای هریک از کشورها، جهت‌گیری علیت بین گردشگری و رشد اقتصادی، بسته به وضعیت کشور و شاخص گردشگری استفاده شده متفاوت است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط مثبت بین درآمدها و مخارج گردشگری با رشد اقتصادی در کشورهای موردمطالعه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and review of the link between receipts and expenditures of the tourism sector with economic growth: new evidence of panel causality in The Middle East and North Africa

نویسندگان [English]

  • Ali Sarkhosh Sara 1
  • khadijh Nasrollahi 2
  • karim azarbaiejani 3
1 Ph.D. Candidate of Economics, University of Isfahan, Department of Economics, Isfahan, Iran
2 Associate professor of Economics, University of Isfahan, Department of Economics, Isfahan, Iran
3 Professor of Economics, University of Isfahan, Department of Economics, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Tourism is known as an important source of international currency exchange that can provide funding for economic growth in the countries. Tourism revenues are an example of alternative exports, which can improve balance of payments, increase employment and finally economic growth. In this regard, this study reviews the causality relationship between the tourism receipts and expenditure with economic growth in the countries of the Middle East and North Africa (MENA) during 1995-2015 using the panel data approach. So, in this study a new approach to hypothesis of tourism leads to growth is proposed and the causal relationships between tourism and economic growth are classified in four hypotheses growth, conservation, feedback and impartiality. This new classification leads to explain the different causal relationship between tourism and economic growth for each country specially. The obtained results shows that despite of the relationship bilateral causality between tourism and economic growth (confirmation of feedback hypothesis) for a set of countries, for each of countries, the causality orientation between tourism and economic growth, depending on the country's situation and the tourism indicator used is different. Also it shows that, there is a positive relationship between tourism receipts and expenditures with economic growth in the countries under study

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "Economic Growth"
  • "Tourism"
  • "Panel Data"
  • "Panel Causality"
  • "MENA Countries"
حسنوند، سمیه و خداپناه، مسعود (1393). »تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه: دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا«. فصلنامۀ سیاستهای راهبردی و کلان، سال دوم، شمارۀ 6، صص 87-102.
خوارزمی، ابوالقاسم (1384). »بررسی رابطۀ علّیت بین گردشگری و تجارت در ایران«. پژوهش‌نامۀ بازرگانی، دورۀ 10، شمارۀ 37، صص 91-108.
رضاقلی‌زاده، مهدیه (1395). »بررسی تأثیر گردشگری بر مثلث فقر، نابرابری و رشد اقتصادی«. فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شمارۀ 36، صص 125-160.
کهنسال، محمدرضا و توحیدی، امیرحسین (1392). »بررسی رابطۀ علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقۀ منا«. فصل‌نامۀ اقتصاد مقداری، دورۀ 1، شمارۀ 4، صص 55-72.
یاوری، کاظم، رضاقلی‎زاده، مهدیه، آقایی، مجید و مصطفوی، سید محمدحسن (1389). »تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی«. مجلۀ تحقیقات اقتصادی، شمارۀ 45، صص 221-244
طیبی، سیدکمیل، بابکی، روح‌الله و جباری، امیر (1389). »بررسی رابطة توسعة گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1338-1383).« پژوهش‌نامۀ علوم انسانی و اجتماعی، سال هفتم، شمارۀ 26، صص 63-84.
Akinboade, O. A., & Braimoh, L. A. (2010). International tourism and economic development in South Africa: a Granger causality test. International Journal of Tourism Research, 12(1), 149-163.
Antonakakis, N., Dragouni, M. & Filis, G. (2015). How strong is the linkage between tourism and economic growth in Europe?. Economic Modelling, (44), 142-155.
Apergis, N. & Payne, J. E. (2012). Tourism and Growth in the Caribbean — Evidence from a Panel Error Correction Model. Tourism Economics, 18(4), 449–456.
Ardahaey, F. T. (2011). Economic Impacts of Tourism Industry. International Journal of Business and Management, 6(8), 206-215.
Ashley, C. & Mitchell, J. (2006). Can Tourism Reduce Poverty in Africa? Overseas Development Institute (ODI) Briefng Paper. London, UK.
Aslan, A. (2013). Tourism development and economic growth in the Mediterranean countries: evidence from panel Granger causality tests. Current Issues in Tourism. http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2013.768607.
Balaguer, J., & Cantavella-Jorda, M. (2002). Tourism as a long-run economic growth factor: the Spanish case. Applied Economics, (34), 877-884
Baltagi, H.B. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Johnwiley and Sonc, Third Edition.
Belloumi, M. (2010). The relationship between tourism receipts, real effective exchange rate and economic growth in Tunisia. International Journal of Tourism Research, (12), 550-560.
Bhagwati, J. & Srinivasan, T. (1979). Trade Policy and Development. In R. Dornbunsch & J. Frenkel (Eds.), International Economic Policy: Theory and Evidence (1–35). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Brida, J. G., Cortes-Jimenez, I., & Pulina, M. (2016). Has the tourism-led growth hypothesis been validated? A literature review. Current Issues in Tourism, 19(5), 394-430.
Brida, J., Carrera, E., & Risso, A. (2008). Tourism’s impact on long-run Mexican economic growth. Economics Bulletin, 3(21), 1-8.
Caglayan, E., Sak, N. & Karymshakov, K. (2012). Relationship between Tourism and Economic Growth: A panel Granger causality approach. Asian Economic and Financial Review, 2(5), 591–602.
Chatziantoniou, I., G. Filis, B. Eeckels, & A. Apostolakis. (2013). Oil prices, tourism income and economic growth: A structural VAR approach for European Mediterranean countries. Tourism Management, (36), 331-341.
Chen, C. & Chiou-Wei, S. Z. (2009). Tourism expansion, Tourism uncertainty and Economic Growth: New Evidence from Taiwan and Korea. Tourism Management, 30(6), 812-818.
Chiu, Y. & Yeh, L. (2016). The Threshold Effects of the Tourism-Led Growth Hypothesis: Evidence from a Cross-sectional Model. Journal of Travel Research, 1–13.
Chou, M. C. (2013). Does Tourism Development promote Economic Growth in Transition Countries? A panel data analysis. Economic Modelling, (330, 226-232.
Cortés-Jiménez, I., Pulina, M., Prunera, C. R. & Artis, M. (2009). Tourism and Exports as a means of Growth. Working Papers 2009/10. Research Institute of Applied Economics.
De Vita, G. & Kyaw, K. S. (2016). Tourism Specialization, Absorptive Capacity, and Economic Growth. Journal of Travel Research, 1-13.
Demiroz, D. M. & Ongan, S. (2005). The contribution of tourism to the long-run Turkish Economic Growth" Journal of Economics, 09,
Dritsakis, N. (2004). Cointegration analysis of German and British tourism demand for Greece. Tourism Management, (25), 111-119.
Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460
Gunduz, L., & Hatemi-J, A. (2005). Is the tourism-led growth hypothesis valid for Turkey?. Applied Economics Letters, 12(8), 499-504.
Gwenhure, Y., & Odhiambo, N. M. (2017). Tourism and economic growth: A review of international literature. Tourism Review, 65(1), 33-44.
Huseyni, İ., Doru, Ö., & Tunç, A. (2017). The effects of tourism revenues on economic growth in the context of  neo-classical growth model: in the case of turkey, Ecoforum Journal, 6(1), 1-6.
Jalil, A., Mahmood, T., & Idrees, M. (2013). Tourism–growth nexus in Pakistan: Evidence from ARDL bounds tests. Economic Modelling,  (35), 185-191.
Kasimati, E. (2011). Economic Impact of Tourism on Greece's Economy: Cointegration and Causality Analysis. Inter national Research Journal of Finance and Economics, (79), 79-85.
Katircioglu, S. (2009). Revisiting the Tourism-led-growth Hypothesis for Turkey Using the Bounds Test and Johansen Approach for Cointegration. Tourism Management, (30), 17-20.
Khalil, S., Mehmood, K. K. & Waliullah, K. (2007). Role of tourism in economic growth: Empirical evidence from Pakistan Economy. The Pakistan Development Review, 46(4), 985–995.
Kim, H. J., Chen, M. H., & Jang, S. S. (2006). Tourism expansion and economic development: the case of Taiwan. Tourism Management, (27), 925-933.
Lee, C. C., & Chang, C. P. (2008). Tourism development and economic growth: a closer look at panels. Tourism Management, (29), 180-192.
Marin, D. (1992). Is the Export-Led Hypothesis Valid for Industrialized Countries? Review of Economics and Statistics, 74, 678-688.
Mathieson, A. & Wall, G. (1992). Tourism. Economic, Physical and Social Impacts. Essex: Addison Wesley Longman Limited.
Oh, C. (2005). The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy. Tourism Management, 26(1), 39-44.
Ozturk, I. & Acaravci, A. (2009). On the causality between tourism growth and economic growth: empirical evidence from Turkey. Transylvanian Review of Administrative Sciences, (25), 73-81.
Ozturk, I. (2010). A literature survey on energy-growth nexus. Energy Policy, 38(1), 340-349.
Payne, J. E. & Mervar, A. (2010). The Tourism–Growth nexus in Croatia. Tourism Economics, 16(4), 1089–1094.
Safdari, m., Aboue Mehrrizi, Melahi, M. (2012). Impact Of Tourism Spending On Economic Growth In Iran. American Journal Of Scientific Reserch. (480), 68-73.
Seetanah, B. (2011). Assessing the dynamic economic impact of tourism for island economies. Annals of Tourism Research, 38(1), 291-308.
Seghir, G. M., Mostefa, B., Abbes, S. M. & Zakarya, G. Y. (2015). Tourism Spending-Economic Growth Causality in 49 Countries: A Dynamic Panel Data Approach. Procedia Economics and Finance, (23), 1613-1623.
Selimi, N., Sadiku, S., & Sadiku, M. (2017). The Impact of Tourism on Economic Growth in the Western Balkan Countries: An Empirical Analysis, International Journal of Business And Economic Sciences Applied Research, 10(2), 19-25.
Sequeira, T.N. & Macas Nunes, P. (2008). Does tourism influence economic growth? A dynamic panel data approach. Applied Economics, 40(18), pp 2431-2441.
Shahbaz, M., Ferrer, R., Shahzad, S. J. H., & Haouas, I. (2018). Is the tourism–economic growth nexus time-varying? Bootstrap rolling-window causality analysis for the top 10 tourist destinations. Applied Economics, 50(24), 2677-2697.
Shakouri, B., Yazdi, S. K., Nategian, N., & Shikhrezaei, N. (2017). The relation between international tourism and economic growth. Journal of Tourism and Hospitality, 6(4), 1-7.
Tang, C. F., & Abosedra, A. (2012). Small sample evidence on the tourism-led growth
hypothesis in Lebanon. Current Issues in Tourism. http://dx.doi.org/10.1080/
13683500.2012.732044.
Tang, C. F., & Tan, E. C. (2013). How stable is the tourism-led growth hypothesis in Malaysia? Evidence from disaggregated tourism markets. Tourism Management, vol 37, pp. 52-57.
Tang, C. H., & Jang, S. S. (2009). The tourism-economy causality in the United States:
a sub-industry level examination. Tourism Management, vol. 30, pp. 553-558.
Tugcu, C. T. (2014). Tourism and economic growth nexus revisited: A panel causality analysis for the case of the Mediterranean Region. Tourism Management, (42), 207-212.
UNWTO Tourism Highlights (2017), World Tourism Organization, eISBN: 978-92-844-1902-9 | ISBN: 978-92-844-1901-2.
Vanegas, M. & Croes, R. (2008). Growth Development and Tourism in a Small Economy: Evidence from Aruba. International Journal of Tourism Research, (5), 315-30.
Vellas, F. (2011). The Indirect Impact of Tourism: An Economic Analysis. Paper presented at the Third Meeting of T20 Tourism Ministers. Paris, France.
Zuo, B., & Huang, S. (2018). Revisiting the tourism-led economic growth hypothesis: The case of China. Journal of Travel Research, 57(2), 151-163.