تبیین الگوی طبیعت‌گردی و کاهش فقر در روستاهای منتخب شرق استان سمنان: مطالعه‌ای کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران

10.22034/jtd.2019.117534.1349

چکیده

این مقاله بر فرایند طبیعت‌گردی و کاهش فقر در روستاهای منتخب شرق استان سمنان (قلعه بالا، ابر و رضاآباد) متمرکزشده است؛ بنابراین سعی شده است تا تجربه زیسته طبیعت‌گردی و کاهش فقر این روستاها از طریق نظریه زمینه‌ای (نسخه اشتراوس و کوربین) مطالعه شود. بدین منظور از بین ذی‌نفعان طبیعت‌گردی و کاهش فقر (فقرا، گردشگران، فقرای از فقر خارج‌شده، مدیران دولتی، مدیران محلی و ساکنان عادی روستاهای منتخب)، 30 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و عمیق، مشاهده‌های نیمه ساختاریافته و یادداشت‌های و تشکیل گروه‌های بحث جمع‌آوری گردیده است. برای تحلیل داده‌ها از کدگذاری سه مرحله‌ای (باز، محوری و انتخابی) در محیط نرم‌افزار MAXQDA10 استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقرا در واکنش به نگرانی مشترک طبیعت‌گردی ناپایدار از راهکار اساسی تلاش برای مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با طبیعت‌گردی استفاده نمودند. این راهکار یک فرایند چندبعدی شامل؛ تلاش برای مشارکت در مشاغل رسمی، تلاش برای مشارکت در فعالیت‌های غیررسمی، تلاش برای یادگیری و افزایش مهارت‌ها بود. حمایت‌ها و ظرفیت‌های طبیعت‌گردی منطقه تسهیل‌کننده و طبیعت‌گردی ناپایدار بازدارنده‌ای راهکارها بودند. درنهایت پیامدهای این فرایند کاهش نسبی فقر در سه مسیر مستقیم، غیرمستقیم و اثرات پویا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining of pattern nature and poverty reduction in Villages of selected East Semnan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvani 1
  • seyyd ali badri 2
  • zabihollah torabi 3
1 university of tehran
2 university of tehran
3 Ph.D. student geography and rural planning, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

This article focuses on the process of naturalization and poverty reduction in the selected villages of the eastern province of Semnan (Qaleh bala, abr, Reza Abad); therefore, it has been tried to study the natural habitat and poverty reduction of these villages through the theoretical theory (Strauss and Corbin version) . To this end, 30 people were selected using theoretical sampling method from natural disasters and poverty reduction (poor, tourists, poor from extinction poverty, government managers, local administrators and ordinary residents of selected villages). Data were collected through semi-structured and deep interviews, semi-structured observations, and notes and formation of discussion groups. Three-step (open, axial, and selective) encoding was used to analyze the data in the MAXQDA10 software environment. Findings of the research show that the poor, in response to the common concern of unsustainable nature, have used the fundamental strategy of trying to engage in nature-related activities. This strategy included a multidimensional process; the effort to participate in formal jobs, the effort to engage in informal activities, the effort to learn and enhance skills. The support and capacities of the naturalization of the facilitating area and the unsustainable nature of the plan were blocking the solutions. Finally, the consequences of this process were relative poverty reduction in three direct, indirect and dynamic impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unsustainable nature tourism
  • relative poverty reduction
  • participatory effort
  • the concept of poverty
گزارش‎های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان (1395).
گزارش‎های کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) استان سمنان (1395).
گزارش‎های کمیتۀ امداد بهزیستی استان سمنان (1395).
 Anderson, W. (2015). Cultural tourism and poverty alleviation in rural Kilimanjaro, Tanzania. Journal of Tourism and Cultural Change, 13(3), 208-224.
Ashley, C., Boyd, C. and Goodwin, H. (2000). Pro-poor tourism: putting poverty at the heart of the tourism agenda.
Ashley, C. and Mitchell, J. (2009). Tourism and poverty reduction: Pathways to prosperity. Taylor and Francis.
Bowden, J. (2005). Pro-poor tourism and the Chinese experience. Asia pacific journal of tourism research, 10(4), 379-398.
Croes, R. (2014). The role of tourism in poverty reduction: an empirical assessment. Tourism Economics, 20(2), 207-226.
Croes, R. and Vanegas, M. (2008). Cointegration and causality between tourism and poverty reduction. Journal of Travel Research.
Davidson, L. and Sahli, M. (2015). Foreign direct investment in tourism, poverty alleviation, and sustainable development: a review of the Gambian hotel sector. Journal of Sustainable Tourism, 23(2), 167-187.
Duygan, B. and Bump, J. B. (2007). Can trade help poor people? The role of trade, trade policy and market access in Tanzania. Development Policy Review, 25(3), 293-310.
Eriksson, P. and Kovalainen, A. (2015). Qualitative methods in business research: A practical guide to social research. Sage.
Flick, U. (2014). An introduction to qualitative research. Sage.
Ghosh, R. N. and Siddique, M. A. B. (2017). Tourism and Economic Development: Case Studies from the Indian Ocean Region. London: Routledge.
Hanjra, M. A. and Culas, R. J. (2011). The political economy of maize production and poverty reduction in Zambia: analysis of the last 50 years. Journal of Asian and African studies, 46(6), 546-566.
Harrison, D. (2015). Pro-poor Tourism: Is There Value Beyond ‘Whose’ Rhetoric? Tourism Recreation Research, 34(2), 200-202. doi:10.1080/02508281.2009.11081592
Harrison, D. (2008). Pro-poor Tourism: a critique. Third World Quarterly, 29(5), 851-868. doi:10.1080/01436590802105983
Holden, A., Sonne, J. and Novelli, M. (2011). Tourism and poverty reduction: An interpretation by the poor of Elmina, Ghana. Tourism planning and development, 8(3), 317-334.
Islam, F. and Carlsen, J. (2012). Tourism in rural Bangladesh: Unlocking opportunities for poverty alleviation? Tourism Recreation Research, 37(1), 37-45.
Karl, T. L. (1997). The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-states (Vol. 26). Univ of California Press.
King, R. and Dinkoksung, S. (2014). Ban Pa-Ao, pro-poor tourism and uneven development. Tourism Geographies, 16(4), 687-703.
Liamputtong, P. (2013). Qualitative research methods.
Medina-Muñoz, D. R., Medina-Muñoz, R. D. and Gutiérrez-Pérez, F. J. (2015). The impacts of tourism on poverty alleviation: an integrated research framework. Journal of Sustainable Tourism, 24(2), 270-298. doi:10.1080/09669582.2015.1049611
Muganda, M., Sahli, M. and A Smith, K. (2010). Tourism's contribution to poverty alleviation: A community perspective from Tanzania. Development Southern Africa, 27(5), 629-646.
Mutana, S., Chipfuva, T. and Muchenje, B. (2013). Is tourism in Zimbabwe developing with the poor in mind? Assessing the pro-poor involvement of tourism operators located near rural areas in Zimbabwe. Asian Social Science, 9(5), 154.
Peeters, P. (2015). Pro-Poor Tourism, Climate Change and Sustainable Development. Tourism Recreation Research, 34(2), 203-205. doi:10.1080/02508281.2009.11081593
Saayman, M., Rossouw, R. and Krugell, W. (2012). The impact of tourism on poverty in South Africa. Development Southern Africa, 29(3), 462-487. doi:10.1080/0376835x.2012.706041
Scheyvens, R. (2007). Exploring the Tourism-Poverty Nexus. Current Issues in Tourism, 10(2), 231-254. doi:10.2167/cit318.0
Scheyvens, R. (2012). Tourism and poverty. London: Routledge.
Sharpley, R. and Naidoo, P. (2010). Tourism and poverty reduction: The case of Mauritius. Tourism and Hospitality Planning and Development, 7(2), 145-162.
Silverman, D. (2016). Qualitative research. Sage.
Smith, J. A. (2015). Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Sage.
Sofaer, S. (1999). Qualitative methods: what are they and why use them? Health services research, 34(5Pt 2), 1101.
Spenceley, A. and Meyer, D. (2012). Tourism and poverty reduction: Theory and practice in less economically developed countries. Journal of Sustainable Tourism, 20(3), 297-317.
Spenceley, A., and Seif, J. (2003). Strategies, impacts and costs of pro-poor tourism approaches in South Africa.
Taylor, S. J., Bogdan, R., and DeVault, M. (2015). Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource. United States: John Wiley and Sons.
Truong, V. D. (2014). Pro-poor tourism: Looking backward as we move forward. Tourism Planning and Development, 11(2), 228-242.
Truong, V. D., Hall, C. M. and Garry, T. (2014). Tourism and poverty alleviation: Perceptions and experiences of poor people in Sapa, Vietnam. Journal of Sustainable Tourism, 22(7), 1071-1089.
Zeng, B., Ryan, C., Cui, X., and Chen, H. (2015). Tourism-generated Income Distribution in a Poor Rural Community: A Case Study from Shaanxi, China. Journal of China Tourism Research, 11(1), 85-104.