بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد اقتصاد

10.22034/jtd.2019.118442.1334

چکیده

چکیده
گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. توسعه این صنعت برای کشور‌های در حال توسعه که با معضلات زیادی هم‌چون بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه‌‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران است، برای همین منظور ابتدا با استفاده از داده‌های نرخ ارز رسمی، نوسانات نرخ ارز را از طریق مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH به دست آورده ایم، و سپس با به کار بردن داده‌های سری زمانی طی سال‌های 1394-1360 با استفاده از روش الگوی خود بازگشت وقفه-ی توزیعی ARDL به تخیمن روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیرهای پژوهش پرداخته‌ایم. نتایج حاصل از تخمین مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که بین نوسانات نرخ ارز و گردشگران ورودی به ایران رابطه‌ی معنی‌دار و منفی وجود دارد و هم‌چنین بین نوسانات نرخ ارز و تولیدناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
واژگان کلیدی: نوسانات نرخ ارز، گردشگری، ARDL، تولیدناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check effect the volatility exchange rate on the tourism sector Iran

نویسندگان [English]

  • alireza tamizi 1
  • Sanaz Shahbazi 2
1 Department of Economics, Payame Noor University
چکیده [English]

Abstract
Tourism is recognized as the world's largest service industry in terms of revenue generation. The development of this industry is particularly important for developing countries, which are faced with many problems, including high unemployment, limited currency reserves and a single-product economy.
The main purpose of the present research is to investigate the effect of exchange rate fluctuations on the tourism sector of Iran. For this purpose, first, using the official exchange rate data, we obtained exchange rate fluctuations through ARCH / GARCH model variance models, and then with work The using of ARDL distortion self-oscillation pattern model has been used to estimate long-term and short-run relationships between research variables during the years 1360-1394. The results of the estimation of the study show that there is a significant and negative correlation between exchange rate fluctuations and incoming tourists to Iran, and there is a positive and significant relationship between exchange rate fluctuations and gross domestic product and consumer price index.
Keywords: volatility Rate Fluctuations, Tourism, ARDL, Gross Domestic Product, Consumer Price Index

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: volatility Rate Fluctuations
  • Tourism
  • Gross Domestic Product
  • Consumer Price Index
آقایی، کیومرث، جباری، امیر، کریمی، محمد (تابستان 1387). «بررسی منابع نوسانات کلان اقتصادی ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز، طی سال‌های 89-1349». فصل‌نامۀ پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، شمارۀ دوم، صص 61-41.
ابراهیمی، مریم، پدرام، مهدی (تابستان 1393). «بررسی اهمیت و میزان تأثیر‎گذاری متغیر‎های اقتصادی بر نرخ ارز در ایران». فصل‌نامۀ سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، سال دوم، شمارۀ 3، صص 168-141.
پناهی، حسین، معصوم‌زاده، سارا، رزاقی، سمیه (تابستان 1396). «بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران». فصل‌نامۀ نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال چهارم، شمارۀ 2، صص 142-127.
رنج‌پور، رضا، کریمی تکانلو، زهرا، نجفی‌نسب، میرحجت (پائیز 1390). «بررسی فرضیۀ توریسم منجر به رشد در ایران طی دورۀ 88-1347». فصل‌نامۀ تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، صص 134-115.
خوشنویس یزدی، سهیلا، غمامی، مریم (زمستان 1394). «برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران». پژوهش‌نامۀ اقتصاد و کسب‌وکار، سال ششم، شمارۀ 12، صص 12-1.
سوری، علی (1395). اقتصادسنجی پیشرفته. جلد 2؛ همراه با کاربرد Eviews & Stata. تهران: نشر نی.
محمدی، تیمور، کریمی، مجتبی، نجارزاده، نگین، شاه‌کرم اوغلی، معصومه (بهار 1389). «عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در ایران». فصل‌نامۀ اقتصاد مالی، سال سوم، شمارۀ 10، صص 142-114.
نیازی، اسفندیار، رضایی، غلامرضا (اردیبهشت 1394). «تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری بین‌المللی ایران». دومین همایش گردشگری، سرمایه‌های ملی و چشم‌انداز آینده.
Aktas, Ali Rıza. Ozkan, Burhan (August 2014). Echange rate Volatility Effect on Turkish Tourism Incomes, Management Studies, Vol. 2, No. 8, pp.493-499.
Agiomirgianakis, George. Serenis, Dimitris. Tsounis, Nicholas (2015a). The Effects of Exchange Rate Volatility on Tourist Flows: Evidence from the UK and Sweden, Volume 2015, Article ID 839380.
Agiomirgianakis, George. Serenis, Dimitris. Tsounis, Nicholas (2015b). Effects of Exchange Rate Volatility on Tourist Flows into Iceland, Procedia Economics and Finance, 24, pp. 25–34. 
Cao, Zheng. Li, Gang. Song, Haiyan (2017). Modelling the inter dependence of tourism demand: The global vector autoregressive approach, Annals of Tourism Research, 67, pp. 1-13.
Dincer , Mithat Zeki, Dincer, Fusun Istanbullu, Ustaoglua, Murat, Reel Effective Exchange Rate Volatilities Impact On Tourism Sector In Turkey: An Empirical Analysis Of 2003-2014. Procedia Economics and Finance, 23, pp. 1000 – 1008.
Ergen, Eren, Yavuz, Ersin (2017). Empirical Analysis of the Relationship between Tourist Flows and Exchange Rate Volatility: ARDL Method, International Journal of Economics and Innovation, 3 (1), pp. 35-46.
Shirafkan Lamsso, Mehdi, Masoomzadeh, Sara (2017). Study of Impact of Exchange Rate on Tourism Balance of Payment in Countries with Top Tourist Attractions (Vector Error Correction Approach). International Journal of Tourism & Hospitality Reviews, eISSN: 2395-7654, 4 (1), pp. 10-20.  
Martins, Luis Filipe, Gan, Yi. Ferreira-Lopes, Alexandra (2017). An empirical analysis of the influence of macroeconomic determinants on World tourism demand, Tourism Management, 61, pp. 248-260.
Peace, Ogbeba Ehigocho, Izuchukwu, Oji-Okoro, Shehu, Abba Abubakar (December 2016). Exchange Rate Fluctuation and Toursm Sector Output in Nigeria, International Journal of Management Science and Business Administration, Volume 3, Issue 1, pp. 48-55.
De Vita, Glauco (2014). The long-run impact of exchange rate regimes on international tourism flows. Tourism Management, 45, PP. 223-226.
Travel & Tourism Global Economic Impact & Issues 2017.
Yap, Ghialy Choy Lee (2012). An Examination of the Effects of Exchange Rates on Australia's Inbound Tourism Growth: A Multivariate Conditional Volatility Approach, Edith Cowan University, Research Online, ECU Publications 2012.