بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعه گردشگری سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار - مشهد - ایران

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/jtd.2019.93778.1148

چکیده

گردشگری و اقتصاد مربوط به آن در حال حاضر، در تغییر و تحول بوده و یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و نقش حیاتی را در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. گردشگری درمانی به عنوان یکی از ابعاد گردشگری، هرگونه مسافرت برای درمان بیماری را در بر می‌گیرد و به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می‌نماید. این پژوهش با هدف بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعه گردشگری درمانی انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران خارجی که به منظور فعالیت-های درمانی به شرکت‌های گردشگری درمانی شهر مشهد مراجعه می‌کنند تشکیل داده است که با استفاده از نمونه‌گیری قضاوتی(در دسترس)، 271 نفر از گردشگران (بیماران)، به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد شده چن و همکاران(2004) به دو زبان فارسی و عربی با پایایی 91% و جهت آزمون فرضیات و اولویت بندی عوامل موثر بر آن از معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS و SPSS18 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به ترتیب عوامل سازگاری، سودمندی ادراک شده،کیفیت خدمات ادراک شده، اعتماد ادراک شده، سهولت ادراک شده بر پذیرش اینترنت تأثیر گذار است که منجر به توسعه گردشگری درمانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Prioritizing the Factors Affecting Internet Acceptance in the Development of Health Tourism

نویسندگان [English]

  • fahimeh abbasi 1
  • yousef ramezani 2
  • mahmood hoshmand 3
1 M.A.
2 Yousef, Ramezani, Business Administration, Department of Management, Institute of Higher Education Attar, Mashhad, Iran.
3 Professor, Economic, Department of Economic, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Tourism and its related economy are currently in a state of change and are one of the main pillars of the world's commercial economy and play a vital role in the global economy. Tourism as one of the tourism dimensions embraces any travel for the treatment of the disease and contributes to the sustainable development and dynamism of the country's economy. This research was conducted to investigate and prioritize the factors affecting the adoption of the Internet in the development of therapeutic tourism. The present research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-survey method. The statistical population of this study is foreign tourists who come to Mashhad medical tourism companies for therapeutic purposes. Using judgments sampling (available), 271 tourists (patients) Selected as samples. To collect data in this study, the standard questionnaire of Chen et al. (2004) in Persian and Arabic languages with 91% reliability was used to test the hypotheses and prioritize the effective factors on it using structural equations and AMOS and SPSS18 software. The results of this study indicate that consistency factors, perceived usefulness, perceived service quality, perceived trust, perceived ease with the adoption of the Internet are influential, leading to the development of therapeutic tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Therapeutic Tourism
  • Tourism Development
  • Internet Acceptance
انوری، شبنم (1395). «بررسی عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در ایران با تأکید بر گردشگری سلامت». پایان‎نامۀ کارشناسی‌ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
پروین‎محبی، ناعمه (1395). «بررسی نقش تعدیل‎گری منطقی‌بودن قیمت در روابط بین کیفیت درک‎شده، رضایت، اعتماد و بازگشت مشتری در صنعت گردشگری سلامت؛ مطالعۀ موردی گردشگران سلامت بیمارستان‎ها و مراکز درمانی شهر مشهد». پایان‎نامۀ کارشناسی‌ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
تقوی‎ سبزواری، سیده فریماه (1396). «بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری و تأثیر آن بر قصد استفاده از خدمات الکترونیک میان گردشگران سلامت در بیمارستان رضوی شهر مشهد». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
رشیدی، شیما، سدهی‎زاده، سپیده، خجسته، محمدجواد (1 بهمن 1390). «بررسی نقش اطلاعات و اینترنت در صنعت گردشگری؛ مطالعۀ موردی گردشگران داخلی کرمانشاه». اولین همایش ملی گردشگری، سرمایه‎های ملی، چشم‎انداز آینده، اصفهان.
زارعی، عظیم، فیض، داود، معصومی، نگین (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از سیستم رزرو اینترنتی در صنعت هتل‌داری». دوفصل‌نامۀ علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیست‌ویکم، دورۀ جدید، شمارۀ 4، صص 79-90.
سلاجقه، مسلم (1390). «تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی: مطالعۀ موردی: مشتریان بانک ملت شهر تهران». پایان‎نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اصفهان.
عطافر، علی، خزائی‎پول، جواد، پور‎مصطفی ‎خشکروری، مهدی (1391). «عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری». مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 7، شمارۀ 18، صص 131 تا 156.
قنبری، الهام (1392). «بررسی تأثیر عوامل شناختی و عاطفی بر نگرش و قصد خرید یک محصول جدید با فناوری پیشرفته ازسوی مشتریان (مورد مطالعه: بررسی پذیرش گوشی‎های تلفن همراه هوشمند توسط دانشجویان دانشگاه‎های کلان‌شهر اهواز)». پایان‎نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
کاظمی زهرانی، زهرا (1386). «بررسی عوامل مؤثر بر جذب توریسم پزشکی در ایران». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. دانشگاه اصفهان.
گودرزی، مجید، تقوایی، مسعود، زنگی‎آبادی، علی (1392). «بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری پزشکی در کلان‌شهر شیراز». فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، شمارۀ 23، صص 1-23.
ملکی، سعید، توانگر، معصومه (1395). «بررسی و تحلیل چالش‎های گردشگری سلامت مشهد از منظر بیماران خارجی». مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری، دورۀ 2، شمارۀ 2.
مروتی شریف‎آبادی، علی، اسدیان اردکانی، فائزه (1393). «ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری در استان یزد». مدیریت سلامت، شمارۀ 55، صص 73-88.
نیلی‎پور، سید علی‌اکبر، تقوایی، مسعود، نصر اصفهانی، محمدحسین، کوهی اصفهانی، مجید (1394). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری سلامت». نگرش‌های نو در جغرافیایی انسانی، شمارۀ 28، صص 45-60.
Cohen, E.) 2008(. Medical tourism in Thailand [Online]. Department of Sociology & Anthropology, the Hebrew University of Jerusalem; Available from:    URL:http://gsbejournal.au.edu/1V/Journal/Medical%20Tourism%20Dr%20Cohen.pdf/
Han, H. and Hyun, S. S. (2015). Customer retention in the medical tourism industry: Impact of quality, satisfaction, trust, and price reasonableness. Tourism Management, 46, 20-29.
Huang, R. and Sarigöllü, E. (2011). “How brand awareness relates to market outcome, brand equity, and the marketing mix”. Journal of Business Research, 65(1), 92-99.
Hui, H., Kejin, H. (2009). Factors Affecting Consumer's Online Purchase Intention in China. [IEEE 2009 International Conference on Management and Service Science (MASS) - Beijing, China (2009.09.20-2009.09.22)], International Conference on Management and Service Science.
Li, L., Penga, M., Jiang, N. & Lawb, R. (2017). An empirical study on the influence of economy hotel website quality on online booking intentions. International Journal of Hospitality Management, 63, 1–10
Rex S. T., Charles F. D. and Peter, R. (2011). Travel Planning: Searching for and Booking Hotels on the Internet, Cornell Hospitality Quarterly, (4) 25.pp.   388-398
Singh. L. (2014). An evaluation of medical tourism in India, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Vol. 3 (1) - ISSN: 2223-814X