توسعه صنعت گردشگری از طریق برندسازی صنایع دستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری

3 کارشناس ارشد بازاریابی ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران

4 عضو هیئت علمی/ دانشگاه لرستان

10.22034/jtd.2018.117569.1323

چکیده

این پژوهش با هدف توسعه گردشگری اصفهان از طریق برندسازی برای برای صنایع دستی اصفهان از طریق مدل PCDL انجام گرفته است. پژوهش از نوع پژوهشهای آمیخته (کیفی و کمی) می باشد که در مراحل مختلف تحقیق از روشهای کیفی و کمیِ دلفی فازی، کارت امتیازی متوازن و توصیفی پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمی است. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان صنایع دستی و در بخش کمی مشتریان صنایع دستی بود. نمونه گیری بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی به روش تصادفی انجام شد. نتایج مرحله اول شناسایی دو عامل کیفیت و قیمت به عنوان ویژگی های تعیین کننده خرید صنایع دستی و تعیین صنایع قلمزنی، فرش، ملیله دوزی و خاتم سازی، بعنوان صنایع دستی برجسته اصفهان در مقایسه با رقبای دیگر بود. در مرحله دوم نشان و لوگوی مناسب شناسایی گردید. در مراحل بعد مشخص شد معیارهای مشتری و فرآیندهای داخلی در سطح مطلوب و معیارهای رشد و مالی در سطح نامطلوب بوده و در نهایت راهبرهای ارتقا برند ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of tourism industry through branding of handicrafts

نویسندگان [English]

  • Seyed najmeddin mousavi 1
  • amir ghafourian shagerdi 2
  • Ali sereshoumi 3
  • Reza Sepahvand 4
1 Associate Prof of business management., Faculty of Economic and management, lorestan University, Khorramabad , Iran
2 Assistant Professor , Faculty of Management and Accounting, International University of Imam Reza, Mashhad, Iran
3 M.A of marketing, lorestan University, Khorramabad , Iran
4 Member of Faculty of Management / University of Lorestan
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of developing of Isfahan tourism by branding for Isfahan crafts through the PCDL model. The research is a mixture of qualitative and quantitative research. In different stages of the research, qualitative and quantitative Delphi fuzzy, balanced scorecard and descriptive survey methods were used. For data gathering semi-structured interview and questionnaire were used. Statistical Society was experts in quality phase and clients of Isfahan craft in quantity phase. Sampling method for qualitative phase was targeted judgment and Available random in quantitative phase. The results of the first phase of the research is to identify quality and price as two factors that influence selection and purchase crafts and also positioning engraving, carpets, filigree and inlay industries as outstanding crafts of Isfahan in compared to other competitors. In the second stage, appropriate logo and advertising media advertising were identified as the most suitable option. The results in third stage indicated that customer criteria and internal processes are at appropriate level but financial and growth criteria are at inappropriate performance level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism development
  • branding
  • Isfahan handicrafts
حقیقی، محمد، روشندل اربطانی، طاهر، صالحی، علی (1394). «بررسی مشکلات و موانع توسعۀ صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران». فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، دورۀ 7، شمارۀ 2، صص 865-880.
حمیدی‌زاده، محمدرضا، یزدانی، ناصر (1390). «مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف‌کنندگان». فصلنامۀ کاوش‌های مدیریت بازرگانی، دورل 3، شمارۀ 6، صص 150-176.
خراسانی‌زاده، فرنوش، مهرابی، زهرا (1391). «نقش صنایع‌دستی اصفهان در توسعۀ اقتصاد گردشگری ایران». مجموعه‌مقالات همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران‌زمین.
درزیان عزیزی، عبدالهادی، رحیمی، فرج‌الله، اسداللهی دهکردی، الهه (1394). «بررسی تأثیر تبلیغات و پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژۀ برند». فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، دورۀ 7، شمارۀ 3، صص 642-664.
دهدشتی، زهره، خانی، سجاد، اجلی، امین (1393). «نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقای ارزش ویژۀ برند در مقصد گردشگری شهر اصفهان». فصلنامۀ مطالعات گردشگری، دورۀ 9، شمارۀ 25، صص 27-61.
رسول‎‌زاده، مریم، حسن‎‌نژاد، مریم (1391). «بررسی و اولویت‎‌بندی روش‌های تبلیغاتی مؤثر در جذب گردشگر در خراسان رضوی». دوفصلنامۀ مطالعات گردشگری، شمارۀ 1، صص 18-33.
روستا، احمد، سبزعلی، کبری (1390). فرهنگ واژگان برند. تهران: انتشارات سیته، چاپ اول.
شفیعی، زاهد، فرخیان، فیروزه، میرقدر، لیلا (1393). «اصفهان به‌عنوان شهر خلاق صنایع‌دستی با رویکرد گردشگری». فصلنامۀ انجمن جغرافیای ایران، شمارۀ 43، صص 251-278.
صرامی، حسین (1384). «صنایع‌دستی اصفهان و مشکلات آن». نشریۀ فضای جغرافیایی، شمارۀ 13، صص 49-60.
قاسمی، رضا، احمدی، حسین (1392). «ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیارۀ گروهی». فصلنامۀ توسعۀ آموزش در علوم پزشکی زنجان، دورۀ 6، شمارۀ 10، صص 38-49.
کیارزم، آمنه (1393). «اولویت‌بندی شرکت‌های بیمۀ دولتی ایران بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن با به‌کارگیری تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی». سومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، صص 25-36.
معصوم‌زاده زواره، ابوالفضل، ابراهیمی، ابوالقاسم، شمسی، جعفر، دهنوی، خلیل (1392). «برنامۀ عملیاتی برندسازی محصول زعفران ایران». نشریۀ زراعت و فناوری زعفران، شمارۀ 2، صص 39-68.
یاوری، حسین (1390). شناخت صنایع‌دستی ایران. تهران: انتشارات مهکامه.
Bendixen, M., Bukasa, K. A., and Abratt, R. A. (2004). Brand equity in the business-tobusiness market. Industrial Marketing Management, 33(5): 371-380.
Blech, G and Blech, MA. (1980). Advertising and Promotion, New York: Mc.Graw-Hill,.
Ghodeswar, M. B. (2008). Building brand identity in competitive markets: a conceptual model. Journal of Product& Brand Management, 7 (1): 4-12.
Hair, J., Bush, R. and Ortinau, D. (2002). Marketing Research: Within a Changing Information Environment”, 2rd edition, Megraw Hill/ Irwin Series in Marketing, pp. 10-221.
Jabulani, Nyawo, Mubangizi, Betty C. (2015) Art and Craft in local economic development: Tourism possibilities in
John, Suja (2014). A study on the role of tourism in promoting art and crafts. 2rd Int. conf. on global business, economics, finance and social sciences. Chennai, India 11-13 july.
Kaplan, R. S. and Norton, D. P. (1996). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, Jan-Feb: 47-59.
Kotler, P. and Armstrong, G. (2012). Principle of Marketing (14th Ed.). New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Kotler, Ph., Keller, K. L., Koshy, A., Jha, M. (2013). Marketing Management: A South Asian Perspective, 14thEdition. Imprint Pearson Education, 2013, 728 p.
Mohammadian, S, Sereshoumi, A, (2016). Influence of organizational learning on Organizational Performance due to mediator role of Organizational Innovation, 3rd Int. Conf on Accounting & Management Tehran,Iran, 15 March, 2016.