کلیدواژه‌ها = گردشگری روستایی
شناسایی و تبیین الگوهای ذهنی موثر در توسعه گردشگری فیلم در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستای کزج، شهرستان خلخال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/jtd.2023.409707.2805

محمد علیزاده؛ حسن اروجی؛ محمد کشاورز