ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار اجتماعات محلی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری- استان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان

2 دانشگاه زنجان

3 گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

چکیده

گردشگری روستایی با توجه به کارکردهای متنوع و نیز توانایی بالا در ایجاد ارتباط با سایر بخش های اقتصادی به عنوان یک استراتژی برای توسعه اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی مطرح گردیده است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش گردشگری بر روی توسعه پایدار نواحی روستایی استان زنجان است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق 8 روستای هدف گردشگری استان زنجان می باشد. بر اساس سرشماری سال 1395 مجموع خانوارهای ساکن در این روستاها 2584 خانوار است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه 243 نمونه محاسبه شد. روایی صوری پرسشنامه از دیدگاه متخصصان بررسی شده و پایایی متغیرها از طریق ضریب آلفا ی کرونباخ به میزان 76% محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل کمی داده ها از آزمون های آماری نظیر (t تک نمونه‌ای، رگرسیون، کروسکال‌والیس) بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه گردشگری سبب تأثیرگذاری مثبت در شاخص های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و کالبدی و تأثیرگذاری منفی در شاخص زیست محیطی گردیده است. همچنین در مدل برازش رگرسیونی، ضریب تعیین برابر با (0.842)، بوده است که نشان دهنده ی -تاثیر مثبت گردشگری روستایی بر ابعاد متغیرهای مستقل تحقیق می باشد. رتبه بندی آزمون کروسکال والیس نیز نشان می‌دهد که به ترتیب روستاهای ویر، سوکهریز، حاجی سیران، شیت بیشترین تاثیر را از گردشگری روستایی در منطقه پذیرفته اند.

واژگان کلیدی: گردشگری پایدار، توسعه روستایی، گردشگری روستایی، استان زنجان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Rural Tourism Role in the Sustainable Development of Local Communities (Case Study: Tourism Destination Villages - Zanjan Province)

نویسندگان [English]

  • Jamshid Einali 1
  • حسین فراهانی 2
  • mehdi cheraghi 2
  • fariba abbasi 3
1 Department of Geography, Faculty of Humanities, University of Zanjan
2 zanjan of university
3 Department of Geography, Faculty of Humanities, University of Zanjan
چکیده [English]

Rural tourism has been discussed with regard to various functions and high ability to connect with other economic sectors as a strategy for socio-economic development of rural areas. The purpose of this study was to assess the role of tourism on sustainable development of rural areas of Zanjan province. The present research is applied in a descriptive-analytical manner and library and field methods have been used to collect data. The statistical population of the study is 8 villages of tourism target of Zanjan province. According to the census of 1395, the total number of households in these villages is 2,584 households. Using Cochran formula, the sample size was calculated to complete the questionnaire of 243 samples. The face validity of the questionnaire was examined from experts' point of view and the reliability of the variables was calculated by Cronbach's alpha coefficient of 76%. For quantitative data analysis, statistical tests such as (single instance t, regression, Kruskal-Wallis) have been used. The results show that tourism development has a positive effect on economic, socio-cultural and physical indicators and negative impact on the environmental index. Also, in the regression fit model, the coefficient of determination was equal to (0.842), which indicates the positive effect of rural tourism on the dimensions of independent research variables. The ranking of Kruskal-Wallis test also shows that the villages of Maire, Sokrizi, Hajji Siran, Sheyt, respectively, have been most influential in rural tourism in the region.
Keywords: Sustainable Tourism, Rural Development, Rural Tourism, Zanjan Province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Tourism
  • Rural Development
  • Rural tourism
  • Zanjan Province