نویسنده = میر محمد اسعدی
ارائهٔ الگوی مدیریت بحران سازمانی در صنعت گردشگری ایران (با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 51-63

10.22034/jtd.2024.410888.2812

جمیله قاسملوی سلطان آباد؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ میر محمد اسعدی؛ حامد فلاح تفتی


نگاشت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 19-29

10.22034/jtd.2020.236020.2060

مهدی باصولی؛ میر محمد اسعدی؛ یاسمین برومندزاد؛ لیلا اویسی؛ محمد امیر اویسی