شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های توسعه گردشگری کودک از منظر ویژگی‌های فرهنگی، زیرساختی و ظاهری مقصد (موردمطالعه: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران

10.22034/jtd.2019.188977.1761

چکیده

تاکنون در حدود 330 نوع گردشگری شناسایی شده است که هرکدام خواسته‌های گروه متفاوتی از افراد را موردتوجه قرار می‌دهد. کودکان به عنوان اعضای حمایت پذیر جامعه دارای نیازها و انتظارات منحصر به فردی هستند و توجه به شکوفاسازی استعدادها و آموزش صحیح آن‌ها از الزامات توسعه است. گردشگری کودک به در نظر گرفتن خواسته‌های این گروه از جامعه و ایجاد تجربه مطلوب برای آن‌ها در سفر می‌پردازد. بنابراین لازم است تا با شناخت صحیح ویژگی‌ها و تنوع نیازهای آن‌ها برنامه‌ریزی مناسب و متناسبی در توسعه توانمندی‌های مقصد صورت پذیرد. پژوهش حاضر با هدف شناخت مؤلفه‌های توسعه گردشگری کودک از منظر فرهنگی، زیرساختی و ظاهری مقصد انجام شده است. به این منظور پس از شناخت شاخص‌های اثرگذار بر گردشگری کودک و نیازهای آن‌ها از ادبیات پژوهش، پیمایشی میان نمونه منتخب از گردشگران شهر یزد انجام شده است. تحلیل داده‌های گردآوری شده با روش تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی 5 مؤلفه اصلی در توسعه گردشگری کودک شد. سپس با اجرای مدل ساختاری از مؤلفه‌های با روش تحلیل عاملی تائیدی اعتبار متغیرهای استخراج شده مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد ویژگی‌های بصری و ظاهری مقصد با 583/14 درصد واریانس تبیین شده مهم‌ترین عامل در توسعه گردشگری کودک بوده و به ترتیب ویژگی‌های اجتماعی-فرهنگی، امکانات و فنّاوری، رویدادهای اجتماعی، و زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی، به دنبال آن قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of child tourism development components based on cultural, infrastructure and physical characteristics of the destination (Case study: Yazd City)

نویسندگان [English]

  • Mir Mohammad Asadi 1
  • Hamed Fallah Tafti 1
  • Mahdieh Zahmatkesh Saredorahi 2
1 Management Department, Humanity Faculty, Science and ARts university, Yazd, Iran.
2 MSc of tourism management, Human Faculty, Science and Arts University, Yazd, Iran
چکیده [English]

About 330 types of tourism have been identified so far, each taking into account the wishes of a different group of people. Children as supportive members of society have unique needs, and expectations and attention to developing their talents and training them properly is a developmental requirement. Child tourism is about taking into account the demands of this group of society and creating a pleasant travel experience for them. Therefore, it is necessary to plan appropriately and appropriately for the development of destination capabilities by correctly identifying the features and the variety of their needs. The purpose of this study was to determine the components of child tourism development from the cultural, infrastructural and physical aspects of destination. For this purpose, after identifying the factors affecting child tourism and their needs from the research literature, a survey was conducted among selected tourists from Yazd city. The analysis of the data collected by exploratory factor analysis resulted in the identification of 5 critical components in child tourism development. Then, the validity of the extracted variables was evaluated by applying the structural model of the elements with confirmatory factor analysis. The results show that the visual and visual characteristics of the destination with 14.558% of the variance explained are the most critical factors in the development of child tourism followed by socio-cultural features, facilities and technologies, social events, and physical infrastructure and facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Tourism
  • Destination Cultural Characteristics
  • Destination Infrastructure Characteristics
  • Destination Outdoor Characteristics
  • Yazd City
بهاروند، شکوفه (1393). «بررسی و بازبینی مفهوم شهر دوستدار کودک از مشارکت‌سازی کودکان تا استانداردهای طراحی؛ با ارائة راهکارهای اجرایی و راهبردی». مدیریت شهری، سال سیزدهم، شمارة 34، ص 297-322.
بهاری میمندی، سید امیرعباس، دریاباری، سید جمال‌الدین، بخشنده نصرت، عباس و نجفی، عباس (1397). «نقش گردشگری در توسعة پایدار رامسر». فصلنامة علمی و پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی. سال دهم، شمارة 2، ص 147-157.
حنفی‌زاده، پیام، رحمانی، آرزو و خدمتگزار، حمیدرضا (1390). روش‌های تحقیق ساختارهای چندبعدی، تهران: انتشارات ترمه.
خادمی گراشی، مهدی و نوروزی، مهناز (1396). «تأثیر محتوای احساسی پیام‌های تبلیغاتی بر نیات خرید کودک». فصلنامة چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، دورة شانزدهم، شمارۀ 3 پیاپی 31، ص 103-118.
شفیع‌پور یوردشاهی، پریا، کیانی، مصطفی و طباطبائیان، مریم (1397). «نقش طراحی فضای بازی در پرورش خلاقیت کودکان». معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، سال یازدهم، شمارة 23، ص 53-63.
صادقلو، طاهره و ذاکری، صدیقه (1397). «ارزیابی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری با هدف توسعة گردشگری (منطقه موردمطالعه: شهر مشهد)». فضای گردشگری، سال هفتم، شمارة 26، ص 59-70.
کاشانی جو، خشایار، هرزندی، سارا و فتح العلومی، ایلناز (1392). «بررسی معیارهای طراحی مطلوب فضای شهری برای کودکان، نمونة موردی: محلة نظامیة تهران». معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، سال ششم، شمارة 11، ص 239-249.
کیانی سلمی، صدیقه و نظری، نجمه (1396). «گردشگری کودک و نقش آن در حفاظت از محیط‌ زیست و توسعة گردشگری پایدار». چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست. تهران، 2 و 3 خردادماه 1396.
مجتبوی، سیده‌مریم، ولی‌داد، محمدتقی و شهسواری، ناهید (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد خلاقیت در فضاهای مرتبط با کودک». همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی ـ اسلامی؛ نهمین سمپوزیوم پیشرفت‌های علوم و فنّاوری، مشهد، 29 آبان‌ماه 1393.
محمودی میمند، محمد و مقدمی، امیر (1391). مدیریت نوین توریسم جهانی (شناخت مفاهیم، اصول و بازاریابی توریسم). تهران: انتشارات مهکامه.
مختاری ملک‌آبادی، رضا، بهشتی‌نژاد، فاطمه (1394). «تحلیل میزان تطابق شهر اصفهان با شاخص‌های گردشگری دوستدار کودک با تأکید بر شهر رویاهای اصفهان». کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، تهران، 5 آذرماه 1394.
هومن، حیدرعلی (1384). مدل‌سازی معادلات ساختاری. تهران: انتشارات سمت.
Chaudhury, M., Hinckson, E., Badland, H., & Oliver, M. (2019). “Children’s independence and affordances experienced in the context of public open spaces: A study of diverse inner-city and suburban neighbourhoods in Auckland, New Zealand”. Children's Geographies, 17(1), 49-63.
Christidou, V., Tsevreni, I., Epitropou, M., & Kittas, C. (2013). “Exploring Primary Children's Views and Experiences of the School Ground: The Case of a Greek School”. International Journal of Environmental and Science Education, 8(1), 59-83.
Driskell, D. (2017). Creating better cities with children and youth: A manual for participation. Routledge.
Estabrook, R., & Neale, M. (2013). “A comparison of factor score estimation methods in the presence of missing data: Reliability and an application to nicotine dependence”. Multivariate behavioral research, 48(1), 1-27.
Gil-Alana, L. A., dos Santos Figueiredo, O. H., & Wanke, P. (2019). “Structural breaks in Brazilian tourism revenues: Unveiling the impact of exchange rates and sports mega-events”. Tourism Management, 74, 207-211.
Hanssen, G. S. (2019). “The social sustainable city: how to involve children in designing and planning for urban childhoods?”. Urban Planning, 4(1), 53-66.
Hox, J. J., Moerbeek, M., & van de Schoot, R. (2017). Multilevel analysis: Techniques and applications. NewYork: Routledge.
Jirásek, I., Roberson, D. N., & Jirásková, M. (2017). “The impact of families camping together: Opportunities for personal and social development”. Leisure Sciences, 39(1), 79-93.
Kececi, G. (2017). “The aims and learning attainments of secondary and high school students attending science festivals: A case study”. Educational Research and Reviews, 12(23), 1146-1153.
Khoo-Lattimore, C., delChiappa, G., & Yang, M. J. (2018). “A family for the holidays: delineating the hospitality needs of European parents with young children”. Young Consumers, 19(2), 159-171.
Kim, S. E., Lee, K. Y., Shin, S. I., & Yang, S. B. (2017). “Effects of tourism information quality in social media on destination image formation: The case of Sina Weibo”. Information and Management, 54(6), 687-702.
McKercher, B. (2016). “Towards a taxonomy of tourism products”. Tourism Management, 54, 196-208.
Mowla, M. M. (2019). “E-Tourism: An Innovative and Sustainable Approach to Appreciate the Economic Growth in Bangladesh”. IJAME, 8(3), 1-10.
Nordström, M. (2010). “Children’s views on child-friendly environments in different geographical, cultural and social neighbourhoods”. Urban studies, 47(3), 514-528.
Perry, M. A., Devan, H., Fitzgerald, H., Han, K., Liu, L. T., & Rouse, J. (2018). “Accessibility and usability of parks and playgrounds”. Disability and health journal, 11(2), 221-229.
Pomfret, G. and Varley, P. (2019). “Families at leisure outdoors: well-being through adventure”. Leisure studies, 1-15, https://doi.org/10.1080/02614367.2019.1600574
Poria, Y. and Timothy, D. J. (2014). “Where are the children in tourism research?”. Annals of Tourism Research, 47(2014), 93-95.
Riechers, M., Strack, M., Barkmann, J., & Tscharntke, T. (2019). “Cultural Ecosystem Services Provided by Urban Green Change along an Urban-Periurban Gradient”. Sustainability, 11(3), 645.
Sainaghi, R., Mauri, A. G., Ivanov, S., & d’Angella, F. (2019). “Mega events and seasonality: The case of the Milan World Expo 2015”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(1), 61-86.
Shavanddasht, M. (2018). “Grandparent’s segmentation by the tourism motivation: travelling with or without grandchildren”. Young Consumers, 19(2), 141-158.
Um, T., & Chung, N. (2019). “Does smart tourism technology matter? Lessons from three smart tourism cities in South Korea”. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 1-19