نویسنده = زهرا نادعلی پور
تعداد مقالات: 4
1. ظرفیت ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم ها

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 153-172

عزیزاله جعفری؛ زهرا نادعلی پور؛ زهرا حیدری فر؛ محسن باقری


4. ارائه الگوی مفهومی رقابت پذیری مقصدگردشگری در چارچوب توسعه پایدار

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 84-106

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ زهرا نادعلی پور