نویسنده = زهرا نادعلی پور
ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم‌ها

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 153-172

10.22034/jtd.2020.216474.1944

عزیزاله جعفری؛ زهرا نادعلی پور؛ زهرا حیدری فر؛ محسن باقری


ارائه الگوی مفهومی رقابت پذیری مقصدگردشگری در چارچوب توسعه پایدار

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 84-106

10.22034/jtd.2020.110381

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ زهرا نادعلی پور