تأثیر استفاده از واقعیت مجازی در عصر کرونا بر افزایش تعداد گردشگران بین‌المللی در دورۀ پساکرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه نور، تهران

چکیده

در عصر کرونا، بسیاری از صنایع جهان فنّاوری واقعیت مجازی را به خدمت گمارده و از آن بسیار بهره برده‌اند. صنعت گردشگری نیز از این امر مستثنا نبوده است و به کمک آن توانسته قابلیت گردشگری با استفاده از واقعیت مجازی را خلق کند. در تحقیق پیش‌رو تأثیرات گردشگری با واقعیت مجازی در عصر کرونا بر توسعة گردشگری واقعی در عصر پساکرونا با توجه به نقش تعدیل‌گری بازدیدکننده‌ها (افرادی که قبلاً از مقصد بازید کردند) و غیربازدیدکننده‌ها (افرادی که قبلاً از مقصد بازید نکردند) بررسی شده است. حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شده است که با روش نمونه‌گیری غیرتصادفیِ در دسترس گزینش شده‌اند. تحلیل‌های آماری نیز در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی با روش تحلیل مسیر و مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعة آماری پژوهش، کاربران شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک در کشورهای آلمان و فرانسه‌اند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که گردشگری با استفاده از واقعیت مجازی در عصر کرونا در افزایش تعداد گردشگران واقعی در عصر پساکرونا تأثیر مثبت معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که گردشگری با استفاده از واقعیت مجازی در عصر کرونا به‌نوعی نقش بازاریابی و تبلیغات را برای مقصدهای گردشگری در عصر پساکرونا ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of using virtual reality in the Corona era on increasing the number of international tourists - in the post-Corona era

نویسندگان [English]

  • yazdan shirmohammadi 1
  • Zahra Nadalipour 2
  • maryam Mukhtar Jozani 3
1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Tourism, University of Science and Culture, Tehran, Iran
3 Master of Tourism Management, Payame Noor University
چکیده [English]

In the age of Corona, many industries around the world have adopted and benefited greatly from virtual reality technology. The tourism industry is no exception to this and with its help has been able to create tourism capabilities using virtual reality. The present study investigates the effects of virtual reality tourism in the Corona era on the development of real tourism in the post-Corona era with respect to the moderating role of visitors (people who have already visited the destination) and non-visitors (people who have not visited the destination before). The sample size was determined using Cochran's formula, 384 people who were selected using non-random sampling method. Statistical analyzes have been performed in two sections of descriptive statistics and inferential statistics using path analysis and structural equation modeling. The statistical population of the study is users of social networks Instagram and Facebook in Germany and France. Findings indicate that tourism using virtual reality in the Corona era has a significant positive effect on increasing the number of real tourists in the post-Corona era. The findings also showed that tourism using virtual reality in the Corona era plays a role in marketing and advertising for tourism destinations in the post-Corona era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • virtual reality
  • corona virus
  • hedonic motivation system acceptance model
حسن‌زاده، علیرضا و خراسانی، امیر (1397). «طراحی و پیاده‌سازی قواعد تشخیص وفاداری مشتری در سیستم‌های تجارت الکترونیکی با استفاده از تکنیک فازی». مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، دورۀ ششم، شمارۀ 24، ص 137-170.
خاتمی فیروزآبادی، محمدعلی، عباسی آذر، عباس، تقوا، محمدرضا و فیضی، کامران (1396). «مدل ارزش‌گذاری خدمات الکترونیک (فنّاوری اطلاعات) در مؤسسات بزرگ غیرانتفاعی». مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، دورۀ پنجم، شمارۀ 20، ص 41-76.
کشاورز، یوسف (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری (با استفاده از آموس AMOS)، تهران: انتشارات کتاب مهربان.
Allam, H., Bliemel, M., Spiteri, L., Blustein, J., & Ali-Hassan, H. (2019). “Applying a multi-dimensional hedonic concept of intrinsic motivation on social tagging tools: a theoretical model and empirical validation”. International journal of information management, 45, 211-222.
Baabdullah, A. M. (2018). “Consumer adoption of mobile social network games (m-sngs) in saudi arabia: the role of social influence, hedonic motivation and trust”. Technology in society, 53, 91-102.
Beck, J. (2019). “virtual reality in tourism: a state-of-the-art review. tourism review, 74(3), 586-612.
Bholane, K. P. (2020). “Impact of Corona Outbreak on Global Economy”. UGC Care Journal, 31(9), 126-133.
Bogicevic, V., Seo, S., kandampully, j. A., liu, s. Q., & rudd, n. A. (2019). “Virtual reality presence as a preamble of tourism experience: the role of mental imagery”. Tourism management, 74, 55-64.
Chen, S., Fan, Y., Cao, Y., & Khattak, A. (2019). “Assessing the relative importance of factors influencing travel happiness”. Travel behaviour and society, 16, 185-191.
Chiao, H.-M., Chen, Y.-L., & Huang, W.-H. (2018). “Examining the usability of an online virtual tour-guiding platform for cultural tourism education”. Journal of hospitality, leisure, sport & tourism education, 23(2018), 29-38. Doi:https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100423
El Beheiry, M., Doutreligne, S., Caporal, C., Ostertag, C., Dahan, M., & Masson, J.-B. (2019). “Virtual reality: beyond visualization”. Journal of molecular biology, 431(7), 1315-1321.
Fan, X., Deng, N., Dong, X., Lin, Y., & Wang, j. (2019). “Do others’ self-presentation on social media influence individual’s subjective well-being? A moderated mediation model”. Telematics and informatics, 41, 86-102.
Flavián, C., Ibáñez-Sánchez, S., & Orús, C. (2019). “The impact of virtual, augmented and mixed reality technologies on the customer experience”. Journal of business research, 100(c), 547-560.
Flavián, C., Ibáñez-Sánchez, S., & Orús, C. (2019). The impact of virtual, augmented and mixed reality technologies on the customer experience. Journal of Business Research, 100, 547-560.
García-Jurado, A. (2019). “Evaluating the role of gamification and flow in e-consumers: millennials versus generation x”. Kybernetes, 48(6), 1278-1300.
Hassan, L., Dias, A., & Hamari, J. (2019). “How motivational feedback increases user’s benefits and continued use: A study on gamification, quantified-self and social networking”. International Journal of Information Management, 46, 151-162.
Herrando, C., Jimenez-Martinez, J., & Martin De hoyos, m. J. (2018). “Surfing or flowing? How to retain e-customers on the internet”. Spanish journal of marketing-esic, 22(1), 2-21.
Herz, M., & Rauschnabel, P. A. (2019). “Understanding the diffusion of virtual reality glasses: the role of media, fashion and technology”. Technological forecasting and social change, 138, 228-242.
Hong, J.-C., Tsai, C.-R., Hsiao, H.-S., Chen, P.-H., Chu, K.-C., Gu, J., & Sitthiworachart, J. (2019). “The effect of the “prediction-observation-quiz-explanation” inquiry-based e-learning model on flow experience in green energy learning”. Computers & education, 133, 127-138.
Hu, E., Stavropoulos, V., Anderson, A., Scerri, M., & Collard, J. (2019). “Internet gaming disorder: feeling the flow of social games”. Addictive behaviors reports, 9, 100140.
Hudson, S., Matson-Barkat, S., Pallamin, N., & Jegou, G. (2018). “With or without you? Interaction and immersion in a virtual reality experience”. Journal of business research, 100, 459-468.
Jackman, P. C., Hawkins, R. M., Crust, l., & Swann, C. (2019). “Flow states in exercise: a systematic review”. Psychology of sport and exercise, 45, 101546.
Johnson, C. D., Bauer, B. C., & Singh, N. (2019). “Exploring flow in the mobile interface context”. Journal of retailing and consumer services. 53, 101744.
Jung, T., Tom Dieck, M. C., Lee, H., & Chung, N. (2016). “Effects of virtual reality and augmented reality on visitor experiences in museum“. In information and communication technologies in tourism 2016 (pp. 621-635): springer.
Kardong-Edgren, S., Farra, S. L., Alinier, G., & Young, H. M. (2019). “A call to unify definitions of virtual reality”. Clinical simulation in nursing, 31, 28-34.
Kim, D., & Ko, Y. J. (2019). “The impact of virtual reality (vr) technology on sport spectators' flow experience and satisfaction”. Computers in human behavior, 93, 346-356.
Kim, M. J., & Hall, C. M. (2019). “A hedonic motivation model in virtual reality tourism: comparing visitors and non-visitors”. International journal of information management, 46, 236-249.
Lee Yun, J. (2019). “Antecedents and consequences of flow state in e-commerce”. Journal of consumer marketing, 36(2), 264-275.
Li, t., & Chen, Y. (2019). “Will virtual reality be a double-edged sword? Exploring the moderation effects of the expected enjoyment of a destination on travel intention”. Journal of destination marketing & management, 12, 15-26.
Manghisi, V. M., Uva, A. E., Fiorentino, M., Gattullo, M., Boccaccio, A., & Monno, G. (2018). “Enhancing user engagement through the user centric design of a mid-air gesture-based interface for the navigation of virtual-tours in cultural heritage expositions”. Journal of cultural heritage, 32, 186-197.
Martínez, l. M., Estrada, D., & Prada, S. I. (2019). Mental health, interpersonal trust and subjective well-being in a high violence context. SSM - population health, 8, 100423.
 Mohamed Elias, Z., Batumalai, U. M., & Azmi, A. N. H. (2019). “Virtual reality games on accommodation and convergence”. Applied ergonomics, 81, 102879. Doi:https://doi.org/10.1016/j.apergo.2019.102879
Moro, S., Rita, P., Ramos, P., & Esmerado, J. (2019). “Analysing recent augmented and virtual reality developments in tourism”. Journal of hospitality and tourism technology, 10(4), 571-586. http;//doi.org/10.1108/JHTT-07-2018-0059.
Neuburger, L. (2018). “The ‘phygital’ tourist experience: the use of augmented and virtual reality in destination marketing”. In j. Beck & c. Mark anthony (eds.), tourism planning and destination marketing (pp. 183-202):.
Pelet, J.-É., Ettis, S., & Cowart, K. (2017). “Optimal experience of flow enhanced by telepresence: evidence from social media use”. Information & management, 54(1), 115-128.
Pizzi, G., Scarpi, D., Pichierri, M., & Vannucci, V. (2019). “Virtual reality, real reactions?: comparing consumers' perceptions and shopping orientation across physical and virtual-reality retail stores”. Computers in human behavior, 96, 1-12.
Rani, R. (2020). “The Impact of Corona Virus on Indian Economy”. Studies in Indian Place Names, 40(60), 3618-3626.
Scherer, R., Siddiq, F., & Tondeur, J. (2019). “The technology acceptance model (tam): a meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers’ adoption of digital technology in education”. Computers & education, 128, 13-35.
Seifan, M., Dada, D., & Berenjian, A. (2019). “The effect of virtual field trip as an introductory tool for an engineering real field trip”. Education for chemical engineers, 27, 6-11.
Sherman, W. R., & Craig, A. B. (2019). “Chapter 1 - introduction to virtual reality”. In w. R. Sherman & a. B. Craig (eds.), understanding virtual reality (second edition) (pp. 4-58). Boston: morgan kaufmann.
Sia, S. K., & Jose, A. (2019). “Attitude and subjective norm as personal moral obligation mediated predictors of intention to build eco-friendly house”. Management of environmental quality: an international journal, 30(4), 678-694.
Singleton, P. A. (2019). “Validating the satisfaction with travel scale as a measure of hedonic subjective well-being for commuting in a u.s.e City. Transportation research part f: traffic psychology and behaviour, 60, 399-414.
Steelman, Z. R., & Soror, A. A. (2017). “Why do you keep doing that? The biasing effects of mental states on IT continued usage intentions”. Computers in Human Behavior, 73, 209-223.
Tamilmani, K., Rana, N. P., Prakasam, N., & Dwivedi, Y. K. (2019). “The battle of brain vs. Heart: a literature review and meta-analysis of “hedonic motivation” use in utaut2”. International journal of information management, 46, 222-235.
Tan, G. W.-H., & Ooi, K.-B. (2018). “Gender and age: do they really moderate mobile tourism shopping behavior?”. Telematics and informatics, 35(6), 1617-1642.
Tussyadiah, I. P., wang, D., Jung, T. H., & Tom Dieck, M. C. (2018). “Virtual reality, presence, and attitude change: empirical evidence from tourism”. Tourism management, 66, 140-154.
Wolfartsberger, J. (2019). “Analyzing the potential of virtual reality for engineering design review”. Automation in construction, 104, 27-37.
Xia, m., Zhang, Y., & Zhang, C. (2018). “A tam-based approach to explore the effect of online experience on destination image: a smartphone user's perspective”. Journal of destination marketing & management, 8, 259-270.