تحلیل رقابت‌پذیری گردشگری ایران با تاکید بر ادراک گردشگران مطالعه موردی: گردشگران اروپایی ورودی به ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

امروزه رقابت در گردشگری به یکی از مسائل مهم تبدیل شده‌است. از سوی دیگر، رقابت مقصد تا حد زیادی تحت تاثیر کیفیت تجربه گردشگر است. با این وجود مطالعات کمی رقابت‌پذیری را از منظر تقاضا بررسی نموده‌اند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر کیفیت تجربه بر ادراک گردشگر از رقابت‌پذیری مقصد است. در این راستا، از مدل ارائه شده توسط منگ (2006) اقتباس شده‌است. این مدل حاکی از آن است که کیفیت تجربه گردشگری در مراحل مختلف سفر بر ادراک رقابت‌پذیری گردشگران از مقصد تاثیر دارد. جامعه آماری پژوهش متشکل از گردشگران اروپایی است که از ایران بازدید نموده‌اند. به‌منظور تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده‌است. نتایج حاصله نشان می‌دهد میان کیفیت تجربه و رقابت‌پذیری ادراک شده رابطه معناداری وجود دارد و ادراک گردشگران از رقابت مقصد بطور مستقیم تحت‌تاثیر کیفیت تجربه گردشگری می‌باشد. علاوه‌بر‌این، به‌نظر می‌رسد سطح مشارکت گردشگران تنها با مرحله بعد از سفر ارتباط مثبت و معنی‌دار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Of Destination Competitiveness, With Emphasis On Tourists Perception Case Study: Incoming European Tourists to Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Nadalipour
  • Neda Chiti
Tourism Department, University of science and culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today's competition in tourism has become one of the most important issues. On the other hand, the competition of the destination is largely influenced by the quality of the tourist experience. However, quantitative studies have been conducted to examine competitiveness in terms of demand. The purpose of this study is to investigate the effect of experience quality on tourists' perception of destination competitiveness. In this regard, the model proposed by Meng (2006) has been adapted. This model suggests that the quality of tourism experience in different stages of travel affects the perception of the competitiveness of tourists from the destination. The statistical population of the study consisted of European tourists visiting Iran. Pearson correlation coefficient was used to analyze the results. The results indicate that there is a meaningful relationship between the quality of experience and perceived competitiveness, and the perception of tourists from the competition of the destination is directly influenced by the quality of the tourism experience. In addition, it seems that the level of participation of tourists only has a positive and significant relationship with the post-travel stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Destination Competitiveness
  • Quality of Tourism Experience
  • Tourists's Perception
  • Tourist Involvement