دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 7، شهریور 1395 (7) 
بومی سازی شاخص های مدیریت کارآفرینی پایدار گردشگری در هتل های ایران

صفحه 26-44

10.22034/jtd.2020.110378

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ افسانه پورجم علویجه