عوامل مؤثر در مدیریت امنیت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی.

2 استاد گروه مدیریت گردشگری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد گروه مدیریت برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/jtd.2021.285499.2341

چکیده

امنیت در همة اعصار ضرورتی اساسی در زندگی بشر بوده است. گردشگری و امنیت دو مقوله با تأثیرات متفاوت و متقابل‌اند. هیچ صنعتی همچون گردشگری به امنیت وابسته نیست؛ زیرا گردشگران هنگام انتخاب مقصد و اقامتگاه، عوامل امنیتی را در اولویت قرار می‌دهند. ازاین‌رو مدیریت مقصدها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای دستیابی به امنیت پایدار با چالش‌های گوناگونی روبه‌رویند. این مقالة کاربردی‌، به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر در مدیریت امنیت مقصدها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و نیز معرفی چارچوب این عوامل طراحی و به روش پژوهش کیفی اجرا شد. برای کسب اطلاعات لازم، از دانش و تجربیات مدیران و چالش‌های میهمانان اقامتگاه‌های بوم‌گردی به روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد و تا حصول اطمینان از اشباع نظری ادامه یافت. گردآوری داده‌ها ازطریق مصاحبة عمیق نیمه‌ساختاریافته با چهارده تن از خبرگان و تحلیل گفت‌وگوها به روش تحلیل مضمون با کمک از نرم‌افزار مکس‌کیودی‌ای انجام شد و برای کسب اعتبار به تأیید رسید. از تحلیل مصاحبه‌ها، 342 مفهوم استخراج شد و طی مراحل کدگذاری، چارچوبی شش‌گانه از عوامل مؤثر در مدیریت امنیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی شامل سازمان، افراد، فنّاوری، محیط زیست، تجربه‌ها و زمان حاصل شد. مدیران مقصدها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی پایدار برای جلب رضایت میهمانان، به تأمین امنیت و ایمنی از طریق برنامه‌ریزی، اجرا، بازرسی و تحلیل مداوم این عوامل شش‌گانه در بازه‌های زمانی نیازمندند تا ضمن برقراری آرامش و آسایش برای ذی‌نفعان، منافع اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و بهره‌مندی از جاذبه‌های طبیعی و انسان‌ساخت را برای همگان فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Security Management in Ecolodges

نویسندگان [English]

  • Hamid Hashemi 1
  • Mahmoud ziaee 2
  • Vajhollah Ghorbanizadeh 3
  • Mahmoud Jomepour 4
1 PhD student in Tourism Management, Allameh Tabataba'i University.
2 Professor of Tourism Management Department, School of Management and Accounting, AllamehTabataba'i University.
3 Associate Professor, Department of Public Administration Allameh Tabataba'i University
4 Professor, Department of Social Planning, Allameh Tabataba'i University.
چکیده [English]

Security has always been a basic necessity in human life. Tourism and security are two categories with different and interactive effects, and no industry is as dependent on security as tourism. Because tourists prioritize security factors when choosing a destination and accommodation. Thus, the management of destinations and ecolodges faces various challenges to achieving sustainable security. This article was designed with a practical purpose and in order to identify the factors affecting the security management of destinations and ecolodges and also to introduce the framework of these factors. Research was implemented by qualitative method. To obtain the required information, the knowledge and experience of managers of ecolodges and the challenges of their guests, snowball were used as sampling method and continued until the theoretical saturation was ensured. Data collection was done through semi-structured in-depth interviews with 14 experts and analysis of conversations was done using thematic analysis and using MAXQDA software and was approved for validation. From the analysis of the interviews, 342 concepts were extracted and during the coding process, a sixfold framework of factors affecting the security management of ecolodges including organization, people, technology, environment, experiences and time was obtained. Managers of sustainable ecolodges need to provide security and safety to satisfy guests through continuous planning, implementation, investigation and analysis of these six factors over time. In order to provide peace and comfort for the stakeholders, to provide economic, socio-cultural benefits and enjoyment of natural and man-made attractions for everyone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecolodge
  • Management factors
  • Safety
  • Security
  • Sustainable Development
  • Tourist Satisfaction
اسدی، حسن، پورنقی، امین، افتخاری، ابراهیم و فلاحی، احمد (1394). مطالعة ابعاد عینی امنیت در گردشگری ورزشی ایران و عملکرد سازمان‌های ورزشی در تأمین و توسعة آن. نشریة مدیریت ورزشی، ۷(۱)، ص ۱-۱۵.
باقریان جلودار، مصطفی، شبیری، سید محمد، نوپور و هولاری، فضه (1397). تحلیل جامعة شناختی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران (مطالعة موردی: گردشگران بابلسر)». نشریة برنامهریزی و توسعة گردشگری، ۷(۲۵)، ص ۲۵-45.
بالاجه، فرزانه، درویشی، یوسف و خداداد، مهدی (۱۳۹۶). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران در شهرهای مرزی (مورد مطالعه: شهر جلفا). پژوهش‌های نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی، ۱(۷)، ص ۱۹۱-200.
بروج، اشکان (1391). مطالعه تطبیقی اقامتگاههای بومگردی مناطق بیابانی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمود ضیائی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
بهیان، شاپور و فیروزآبادی، آمنه (1392). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهرها، مطالعة موردی: شهر کرمان. مطالعات جامعه‌شناختی شهری، ۳(۶)، ص ۱۰۳-۱۲۲.
بیات، ناصر، داودی دهاقانی، ابراهیم و سوری، محمدحسن (1399). «رهیافت‌های پیشگیری از وقوع جرم علیه گردشگران خارجی در ایران. مورد مطالعه کلان‌شهر تهران. گردشگری و توسعه، ۹(۱)، ص ۱-۲۴.
پرهیز، فریاد (1396). پروژه پژوهشی رفتار مکانی – زمانی جزیره گرمایی کلان‌شهر اصفهان. بازیابی شده در ۱ اردیبهشت 1400 https://new.isfahan.ir
جهانبانی، فرزاد، عبدلی، صادق، افلاکی، رحیم و جهانبانی، علیرضا (1393). نقش امنیت در توسعة گردشگری مطالعة موردی: شهرستان سرعین. نشریة علمی انتظامی اردبیل. ۱۳۹۳(۳)، ص ۱۰۳-119.
چاک وای، گ. (۱۳۸۲). جهانگردی در چشم‌اندازی جامع. ترجمة علی پارسائیان، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
خلیفه سلطانی، سید محسن، معینی طباء، فاطمه سادات و قلانی، نسرین (1391). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان. پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعی ایران. ۱(۱)، ص ۳۹-58.
رحیم‌زاده، صلاح‌الدین (1392). نقش امنیت در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان سردشت). اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان.
رحیمی، محمد (1398). بررسی جرم‌شناختی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماع. فصل‌نامة علمی تخصصی دانش انتظامی لرستان. ۷(۲۵)، ص ۱۱۹-166.
رییسی‌نژاد، امیر افشین، جهانبخش، حیدر و میرحسینی، سیدمحمد (1400). بررسی ارتباط ساختار معماری اقامتگاه‌های بوم‌گردی با میزان رضایت‌مندی گردشگران (مطالعة موردی: اقامتگاه‌های بوم‌گردی روستای جنت رودبار، رامسر، استان مازندران). گردشگری و توسعه. ۱۰(۱)، ص ۸۱-94.
سبحانی، عباس، اندام، رضا، بحرالعلوم، حسن و فرجی، رسول (1399). بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی .مدیریت منابع انسانی در ورزش. ۷(۲)، ص ۳۱۳-329.
شیهکی تاش، مهیم، رییسی، ابوبکر، آهنگ، فرحناز، و پورانجنار، گلبهار (1399). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت در راستای توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان سرباز). برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، ۹(۳۴)، ص ۱۷۵-197.
صدیقی، الهام و حسنی، محمد (1392). بررسی عوامل مؤثر بر امنیت گردشگری در پارک جنگلی ناهارخوران. تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده، ۴(۱)، ص ۱۹-28.
صلواتی، عادل و مولائی، سوران (1394). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران (مطالعة موردی شهر سنندج). پژوهشنامة نظم و امنیت انتظامی، ۸(۴)، ص ۹۱-120.
عبدالملکی، حسین، سعیدی مجد، نغمه و خدایاری، عباس (1399). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر امنیت اماکن ورزشی با استفاده از روش ترکیبی دلفی فازی و مدل‌های ریاضی MADM، مطالعات بازاریابی ورزشی، 1(3)، ص 26-50.
عمید، حسن (1372). فرهنگ فارسی عمید، مؤسسة انتشارات‌ امیرکبیر، تهران.
غلام‌نیارمی، آتنا (1396). ارزیابی جامعه ابعاد چهارگانه امنیت اجتماعی در بین زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهرتهران). پژوهشنامة زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۸(۲۱)، ص ۶۹-86.
کارگر، بهمن (1386). توسعة شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران. تهران: انتشارات سازمان جغرافیای نیروهای مسلح.
کارگر، غلامعلی، غفوری، فرزاد، محمدی مقدم، یوسف و مرادی، غلامرضا (1395). ارائة الگوی عوامل تأثیرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران. فصل‌نامة انتظام اجتماعی‌، ۸(۴)، ص 190-157.
کیانی سلمی، صدیقه، و مهرابی، علی (1396). شناسایی عوامل موثر بر امنیت گردشگری و نقش آن در رضایت، (وفاداری و جذب گردشگران)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، 8(52)، ص 266-229
متقی، سمیرا، صادقی، محمد و دلالت، مراد (1395). نقش امنیت در توسعه گردشگری بین‌المللی (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد). گردشگری شهری، ۳(۱)، ص 91-77.
مشکینی، ابوالفضل، حسینی، معصومه، ربانی، طاها و عباس‌زاده، صغری (1395). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعة موردی: شهر طرقبه). نشریة گردشگری شهری. ۳(۱)، ص ۱۷-۳۰.
هزارجریبی، جعفر (1390). احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعة گردشگری. جغرافیا و برنامهریزی محیطی، ۲۲(۲)، ص ۱۲۱-143.
همتی‌نژاد، مهرعلی، تیلور، تریسی، قلی‌زاده، محمدحسن و فرجی، رسول (1395). «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی». مدیریت ورزشی، ۸(۱)، ص ۱۹-35.
Ahmed, F., Azam, M. S., & Bose, T. K. (2010). Factors affecting the selection of tour destination in Bangladesh: An empirical analysis. International journal of Business and Management5(3), 52-61.‏
Farmaki, A. (2017). The tourism and peace nexus. Tourism Management, 59, 528-540.
Fennell, D. A. (2014). Ecotourism. New York: Routledge.
Kővári, I., & Zimányi, K. (2010). Safety and security in the age of global tourism. Applied Studies in Agribusiness and Commerce4(5-6), 67-69.‏
Lazana, F., Draganescu, D., Grama, G., & Yarichkova, M. (2007). Leisure tourists’ considerations regarding destinations recently experiencing safety and/or security problems. Tourism Today Tourism Today, 43.‏
Mulwa, J. M., & Owiyo, V. (2018). Safety and security in tourism destinations: Its moderating role in the destination competitiveness determinants and destination competitiveness nexus in Western Kenya circuit.‏
Pwalia, A. (2016). Perception of Personal Security and Its Influence on Tourism: The Case of Ghana (Doctoral dissertation, University Of Ghana).‏
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. (3nd ed.). London. SAGE.
Santos, C., Silva, D., & Amorim, E. (2018). The impact of Tourism Security on the Image of the Destination-The case of Portugal. Journal of Tourism Research19, 207-216.‏
Tarlow, P. (2014), Tourism Security: Strategies for Effectively Managing Travel Risk and Safety. Elsevier.
Wolfers, A. (1952). "National security" as an ambiguous symbol. Political science quarterly, 67(4), 481-502.
Yeoman, I., Munro, C., & McMahon-Beattie, U. (2006). Tomorrow's: World, consumer and tourist. Journal of Vacation Marketing, 12(2), 174-190