چارچوب عوامل موثر بر مدیریت امنیت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/jtd.2021.285499.2341

چکیده

امنیت در همه اعصار ضرورتی اساسی در زندگی بشر بوده است. گردشگری و امنیت دو مقوله با اثرات متفاوت و متقابل بر هم هستند و هیچ صنعتی همچون گردشگری به امنیت وابسته نیست. زیرا گردشگران هنگام انتخاب مقصد و اقامتگاه، عوامل امنیتی را در اولویت قرار می‌دهند. از این رو مدیریت مقصدها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی با چالش‌های گوناگونی برای دستیابی به امنیت پایدار روبرو هستند. این مقاله با هدف کاربردی و به منظور شناسایی عوامل موثر بر مدیریت امنیت مقصدها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و نیز معرفی چارچوب این عوامل طراحی شد و به روش پژوهش کیفی اجرا گردید. برای کسب اطلاعات مورد نیاز، از دانش و تجربیات مدیران و چالش‌های میهمانان اقامتگاه‌های بوم‌گردی به روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد و تا حصول اطمینان از اشباع نظری ادامه یافت. گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبة عمیق نیمه‌ساختاریافته با 14 تن از خبرگان و تحلیل گفتگوها به روش تحلیل مضمون با کمک از نرم‌افزار مکس‌کیودی‌ای انجام گرفت و برای کسب اعتبار به تائید رسید. از تحلیل مصاحبه‌ها، 342 مفهوم استخراج شد و طی مراحل کدگذاری، چارچوبی شش‌گانه از عوامل موثر بر مدیریت امنیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی شامل سازمان، افراد، فناوری، محیط زیست، تجربه‌ها و زمان حاصل گردید. مدیران مقصدها واقامتگاه‌های بوم‌گردی پایدار برای جلب رضایت میهمانان، نیازمند تأمین امنیت و ایمنی، از طریق برنامه‌ریزی، اجرا، بازرسی و تحلیل مداوم این عوامل شش‌گانه در بازه‌های زمانی هستند. تا ضمن برقراری آرامش و آسایش برای ذی‌نفعان، منافع اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و بهره‌مندی از جاذبه‌های طبیعی و انسان‌ساخت را برای همگان فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Framework of Factors Affecting Security Management in Ecolodges

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Zeiaei 1
  • Hamid Hashemi 2
  • Vajhollah Ghorbanizadeh 3
  • Mahmoud Jomepour 4
1 Professor of Tourism Management, Allameh Tabatabai University
2 PhD student in Tourism Management, Allameh Tabataba'i University
3 Associate Professor, Department of Public Administration Allameh Tabataba'i University
4 Professor, Department of Social Planning, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Security has always been a basic necessity in human life. Tourism and security are two categories with different and interactive effects, and no industry is as dependent on security as tourism. Because tourists prioritize security factors when choosing a destination and accommodation. Thus, the management of destinations and ecolodges faces various challenges to achieving sustainable security. This article was designed with a practical purpose and in order to identify the factors affecting the security management of destinations and ecolodges and also to introduce the framework of these factors. Research was implemented by qualitative method. To obtain the required information, the knowledge and experience of managers of ecolodges and the challenges of their guests, snowball were used as sampling method and continued until the theoretical saturation was ensured. Data collection was done through semi-structured in-depth interviews with 14 experts and analysis of conversations was done using thematic analysis and using MAXQDA software and was approved for validation. From the analysis of the interviews, 342 concepts were extracted and during the coding process, a sixfold framework of factors affecting the security management of ecolodges including organization, people, technology, environment, experiences and time was obtained. Managers of sustainable ecolodges need to provide security and safety to satisfy guests through continuous planning, implementation, investigation and analysis of these six factors over time. In order to provide peace and comfort for the stakeholders, to provide economic, socio-cultural benefits and enjoyment of natural and man-made attractions for everyone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecolodge
  • Management factors
  • Safety
  • Security
  • Sustainable Development
  • Tourist Satisfaction