توسعهٔ گردشگری موسیقی در ایران: تحلیلی ساختاری (مطالعهٔ موردی: استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشتهٔ آینده‌پژوهی، دانشکدهٔ‌ مدیریت، دانشگاه‌ تهران، تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد رشتهٔ گردشگری، دانشکدهٔ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، تهران، ایران

10.22034/jtd.2021.277314.2296

چکیده

گردشگری موسیقی گونه‌ای از گردشگری فرهنگی است که با افزایش چشمگیر حجم بازار آن، در دههٔ اخیر، مورد توجه پژوهشگران و فعالان عرصهٔ گردشگری در جهان قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر در ارتقای گردشگری موسیقی در استان بوشهر (به‌منزلهٔ مورد مطالعه) است. همچنین، اولویت عوامل یادشده از دیدگاه گردشگران ورودی تبیین شده و زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای ارتقای جذابیت رویدادهای موسیقی محلی تحلیل شده است. از روش مطالعهٔ کتابخانه‌ای، مصاحبه با خبرگان و توزیع پرسش‌نامه میان گردشگران برای گردآوری داده‌ها و از رویکرد تحلیل ساختاری (نرم‌افزار میک‌مک) و روش‌های آماری (آزمون فریدمن) و نیز تحلیل محتوا برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و تبیین یافته‌ها بهره‌گیری شده است. نتایج تحلیل ساختاری نشان می‌دهد «فرهنگ، مراسم و آیین‌های ویژهٔ جامعهٔ میزبان»، «شفافیت و کارایی فرایندهای اقتصادی و مدیریتی»، «همسویی نوع موسیقی با تصویر گردشگر از مقصد» و «بازاریابی و جلب توجه رسانه‌‌ای» اثرگذارترین عوامل در افزایش جذابیت رویدادهای موسیقی برای مخاطبان و کنشگران به ‌شمار می‌روند. همچنین، اهمیت و اولویت هریک از عوامل کلیدی شناسایی‌شده شامل «میراث فرهنگی ملموس و ناملموس» و «امکانات و زیرساخت‌های موردنیاز» از دیدگاه گردشگران فرهنگی ارزیابی شده است. درنهایت، زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای توسعهٔ گردشگری موسیقی در استان بوشهر در قالب چهار بْعد اصلی «فرهنگ جامعهٔ میزبان»، «مدیریت رویداد موسیقی»، «اقامتگاه» و «حمل‌و‌نقل» شناسایی و پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Music Tourism in Iran: A Structural Analysis (Case of study: Bushehr province)

نویسندگان [English]

  • EHSAN MARZBAN 1
  • MOSTAFA MARZBAN 2
1 PHD of Futures Studies, Faculty of Management, University of Tehran, Amir Abad, Tehran,
2 Master of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Amir Abad, Tehran,
چکیده [English]

Music tourism is a type of cultural tourism whose market size has increased significantly in the last decade and has been highly regarded by researchers around the world. The purpose of this study is to identify and analyze the key factors affecting the promotion of music tourism in Bushehr province (as a case). Also, the priority of these factors is explained from the perspective of incoming tourists. In addition, the infrastructure and facilities needed to enhance the appeal of local music events have been analyzed. Literature study method, interviews with experts and questionnaires were used to collect data and structural analysis approach (micmac software) and statistical methods (Friedman test) as well as content analysis were used to analyze the data and explain the findings. The results of structural analysis show that "culture, ceremonies and special rituals of the host society", "transparency and efficiency of economic and managerial processes", "alignment of music with the tourist image of the destination" and "marketing and media attention" are the most effective factors in increasing the attractiveness of Music events. Also, the importance and priority of each of the identified key factors, including tangible and intangible cultural heritage and the required facilities and infrastructure from the perspective of cultural tourists, have been evaluated. Finally, the infrastructure and facilities required for the development of music tourism in Bushehr province have been identified and proposed in the form of four main dimensions: "host community culture", "music event management", "residence" and "transportation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural tourism
  • music tourism
  • structural analysis
  • Bushehr
استانداری بوشهر، معاونت برنامه‌ریزی، دربارهٔ استان بوشهر (۱۴۰۰). http://barname.ostb.ir/
آزاده‌فر، محمدرضا (1397). طراحی بسته‌های گردشگری موسیقی. هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا)، 23(1) ، 77-86.
باقری کشکولی، علی و موسوی، میرنجف (1393). گردشگری فرهنگی (ماهیت و مفاهیم). تهران: نشر آراد کتاب.
بهمنی چاهستانی، مریم (1392). جـایـگاه قصـه‌های عـامیـانه در ادبیـات شفـاهی هـرمـزگـان. پژوهشنامهٔ فرهنگی هرمزگان، ۳(۵)، ۱۰۶-۱۱۷.
ﺗﺎجﻧﻤﯿﻦ، ابوالفضل و ﻫﺎﺷﻢ‌زاده، ژاله (1393). ﻧﻘﺶ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎیی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﻠﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪٔ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎﻟﻘﻮه. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪٔ ﻋﻠﻤﯽ‌ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪٔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، 9(26)، ۵۸-۳۱.
حسنوند، سمیه و خداپناه، مسعود (1393). تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه: دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا. سیاست‌های راهبردی و کلان، 2(6)، 87-102.
حمیدی، اکبر، صفدری، امین و فرهادی، ابراهیم (1393). تحلیلی بر تأثیر موسیقی محلی در توسعهٔ گردشگری (مطالعهٔ موردی: موسیقی عاشیقی در شهرستان کلیبر). اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعهٔ پایدار، تهران.
خالقی، روح‌اللّه (1390). نظری به موسیقی. تهران: نشر مؤسسهٔ فرهنگی رهروان پویش.
درویشی، محمدرضا (1373). مقدمه‌ای بر شناخت موسیقی نواحی ایران (مناطق جنوب هرمزگان، بوشهر، خوزستان). تهران: حوزهٔ هنری سازمان تبلیغات اسلامی، واحد موسیقی.
درویشی، محمدرضا (1386). از میان سرودها و سکوت‌ها. تهران: مؤسسهٔ فرهنگی ماهور.
دروﯾﺸﯽ، محمدرضا (۱۳۷۸). ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ. ﺗﻬﺮان: داﻧﺸﮑﺪهٔ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
دهقانی، بابک و افتخاری، آزاده (1396). مطالعهٔ تطبیقی موسیقی زار با موسیقی بومی مردم هرمزگان سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و مهندسی.
سقایی، محسن، امینی‌نژاد، غلامرضا و صبوحی، غلامرضا (1394). تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعهٔ اجتماعی - فرهنگی شهر بوشهر. برنامهریزی منطقهای، 5(18)، 131-140.
صفرآبادی، اعظم و طبیعی، منصور (1396). توسعهٔ گردشگری توسعهٔ گردشگری اجتماع‌محور با تأکید بر جنبه‌های قومی محلی (مطالعهٔ موردی: شهر کرمانشاه). جغرافیا، ۱۵(52)، 169-182.
کروبی مهدی. فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری. رفاه اجتماعی. ۱۳۸۷; ۷ (۲۸) :۳۲۶-۳۰۹
محمدی، محسن. و شهرویی مقدم، امین. (1396). بررسی گونه‌های موسیقی بوشهر. پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روان‌شناسی، مشاوره و آموزش در ایران، تهران.
ودادی، حمید (1392). موسیقی بوشهر و غنای آیینی آن. ماه‌نامهٔ بندر و دریا، ۲۸(204)، 44-50.
Aoki, T. (2002). The role of cultural tourism for sustainable development: The case of music in Cuba, submitted in parcieal degree of master of arts, Dalhousie university Holifax, Nova Scotia.
Brida, J. G., & Risso, W. A. (2009). Tourism as a factor of long-run economic growth: An empirical analysis for Chile. European journal of tourism Research, 2(2), 178-185.
Childs, C. (2018). How Culture and Heritage Tourism Boosts More Than a Visitor Economy. Retrieved, 3(17), 2019.
Cohen, S. A. & Cohen, E. (2019). New directions in the sociology of tourism. Current Issues in Tourism, 22(2), 153-172.
De Oliveira Pinto, T. (2018). Music as living heritage: An Essay on Intangible Culture. Berlin: Edition EMVAS.
Euronews (2019). folk-music-in-kooche-music-festival-bushehr-iran. https://per.euronews.com/2019/03/19/folk-music-in-kooche-music-festival-bushehr-iran
Farsani, N., Shafiei, Z., Adilinasab, A., & Taheri, S. (2017). An investigation of tourists’ attitudes towards promoting music niche tourism (case study: Isfahan, Iran). Tourism Management Perspectives, 24, 1-.
Festicket(2018). Festival Insights 2018: International Festival Experiences On the Up. https://www.festicket.com/magazine/news/festival-insights-2018/
Gluvacevic, D. (2016). the power of cultural heritage in tourism: example of the city of zadar (croatia). International Journal of Scientific Management and Tourism, 2(1), 3-24.
Getz, D. (2010). The nature and scope of Festival studies. International Journal of Event Management Research, 15(1), 1-47.
Godet, M. (2000), “The Art of Scenarios and Strategic Planning: Tools and Pitfalls.” Technological Forecasting and Social Change, Vol 65, pp 3-22.
Gibson, C., & Conell. J. (2005). Music and Tourism on the Road Again, channel view publications, London.
Glenn, J. C., & Gordon, T. J. (2009). Futures research methodology-version 3-0. Editorial desconocida.
Haigh, M. (2020). Cultural tourism policy in developing regions: The case of Sarawak, Malaysia, Tourism Management, 81, 104-166.
Hudson, S., Roth, M. S., Madden, T. J., & Hudson, R. (2015). The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees. Tourism Management, 47, 68-76.
Jepson, A., Stadler, R., & Spencer, N. (2019). Making positive family memories together and improving quality-of-life through thick sociality and bonding at local community festivals and events. Tourism Management, 75, 34-50.
Maykut, P., & Morehouse, R. (2002). Beginning qualitative research: a philosophic and practical guide. Routledge.
Mclean, E. (2010). Music Tourism in Neworleans and Bali: A comparative Study of Tourism Development. University of California, Los Angeles.
Nematpour, M., Khodadadi, M., & Rezaei, N. (2021). Systematic analysis of development in Iran’s tourism market in the form of future study: A new method of strategic planning. Futures, 125, 102-650.
OECD (2016). Tourism Trends and Policies, 2016 Policy Highlights. https://www.oecd.org/industry/tourism/Tourism2016-Highlights_Web_Final.pdf
Pavlukovic, V., Armenski, T., & Alcantara-Pilar, J. M. (2017). Social impacts of music festivals: Does culture impact locals' attitude, toward events in Serbia and Hungary? Tourism Management, 63, 42-53.
Quinn, B. (2009). Festivals, events and tourism, in Jamal, T. and Robinson, M. (eds) The SAGE Handbook of Tourism Studies, London, Sage, pp.483-503.
, B. (2016). Cultural Tourism: a very profitable business, retrieved from: https://www.bbva.com/en/cultural-tourism-profitable-business.
Selimi, N., Sadiku, M., & Sadiku, L. (2017). The impact of tourism on economic growth in the Western Balkan countries: An empirical analysis. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (IJBESAR), 10(2), 19-25.
Seyfi, S., & Hall, C. M. (Eds.) (2018). Tourism in Iran: Challenges, Development and Issues. Routledge. New York.
Son, H. (2012). The future of South Korea: Alternative scenarios for 2030. Futures, 52, 27-41.
Song, Y., & Yuan, M. (2021). Tourism and its impact on Dong traditional music and life in Xiaohuang. Journal of Tourism and Cultural Change, 19(2), 200-215.
Stokes, M. (1999). Music, travel and tourism: An afterword. The World of Music, 141-155.
World Tourism Organisation (1993). Definitions Concerning Tourism Statistics, Madrid: World Tourism Organisation.
World tourism organization UNWTO (2019). International Tourism Highlights. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029
Zadel, Z., & Bogdan, S. (2013). Economic impact of cultural tourism. UTMS Journal of Economics, 4(3), 355-366.