طراحی مدل وفاداری به برند مقصد گردشگر بر اساس نقش ترکیبی تجربه برند مقصد، شخصیت برند مقصد و ارزش ویژه برند مقصد از دیدگاه گردشگران خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2020.207717.1881

چکیده

اگرچه تحقیقات در زمینه وفاداری به برند ابتدا با مطالعه "مقاومت برند" کوپرلند در سال ( 1923) شروع شد اما این موضوع هنوز هم به عنوان یکی مهمترین موضوعات در زمینه برند مورد توجه است. مفهوم وفاداری به برند به عنوان نیرو محرکه اصلی و یکی از پراهمیت‌ترین شاخص‌ها در موفقیت اقدامات بازاریابی خصوصا بازاریابی مقاصد گردشگری شناخته شده است. هدف از تحقیق حاضر ارائه و ارزیابی مدل جامعی است که بتواند پاسخ‌های رفتاری گردشگران اعم از وفاداری به برند مقصد را بر اساس بررسی همزمان متغیرهای روانشناختی مهم، تجربه برند مقصد، شخصیت برند مقصد و ارزش ویژه برند مقصد، پیش‌بینی کند، است. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. داده‌ها از بین 375 نفر از گردشگران خارجی شهر تهران جمع‌آوری شده است. از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS جهت تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده گردیده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تجربه برند مقصد موثرترین متغیر بر وفاداری برند و پس از آن ارزش ویژه برند مقصد متغیر موثر بر وفاداری مقصد دارند. همچنین شخصیت برند مقصد از طریق تجانس عملکردی بر وفاداری به برند مقصد تاثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت خودتجانسی در ارتباط بین شخصیت برند مقصد و وفاداری به برند مقصد نقش میانجی را ایفا نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for brand loyalty in tourism destination based on the combined role of destination brand experience, destination brand personality and destination brand equity from the perspective of foreign tourists

نویسندگان [English]

  • Soheila Khoddami 1
  • Bahareh Osanlou 1
  • Mahsa Mohammadi 2
1 Assistant Professor in faculty of management, Kharazmi university, Tehran, Iran;
2 Master of business management , Kharazmi university, Tehran, Iran;
چکیده [English]

Although researches in the field of brand loyalty started with Copeland (1923)’s study of “brand resistance”, but yet, this subject is considered as one of the most important subject in field of brand. The concept of brand loyalty is known as the driving force and one of the most important indicators in marketing actions especially tourism destinations marketing. The aim of this study is to forecast and discuss tourist's destination brand loyalty, according to former experience of tourists from visiting the destination, brand personality of the destination in mind of tourists and brand equity of destination. The research method is practical, and its descriptive survey Structural equation modeling with PLS software was used to analyze the data. The findings indicate that destination’s brand experience and destination’s brand equity have positive and meaningful effect on destination’s brand loyalty. Also destination’s brand personality has positive and meaningful effect brand loyalty through functional congruity doesn’t play mediating role in the relationship of destination’s brand personality and destinations brand loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination Brand personality
  • Destination Brand Experience؛ Destination Brand loyalty؛ Destination Brand equity؛ Self-Congruity
ابراهیمی, عبدالمجید، خیری, بهرام و یادگاری نیارکی، سمیه (1387). «ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف‌کننده (شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران)». مدیریت بازاریابی، دورۀ 4، شمارۀ 7، ص 159-184.
تاج‌زاده نمین، ابوالفضل اردشیر و اسماعیل مشرفی، فاطمه (1393). «اولویت‌بندی مؤلفه‌های ارزش ویژۀ برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی.» فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 8، شمارۀ 24، 35-58.‎
حسینی، سید یعقوب و یدالهی، شهربانو (1392). آمار پارامتریک و روش پژوهش. تهران: انتشارات صفار.
شیرمحمدی، یزدان، دارابی، غزاله و هاشمی باغی، زینب (1396). «اثر درگیری ذهنی در قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی در مقایسه با گردشگران بین‌المللی (مطالعۀ موردی شهر تهران).» فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 12، شمارۀ 39، 95-121.
Aaker, J. L. (1997). “Dimensions of brand personality.” Journal of Marketing Research, 34(3), 347-356.
Achouri, M. A., & Bouslama, N. (2010). “The effect of the congruence between brand personality and self-image on consumers’ satisfaction and loyalty: A conceptual framework.” IBIMA Business Review.
Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). “A model of destination image formation.” Annals of Tourism Research, 26(4), 868–897.
Barnes, S. J., Mattsson, J., & Sørensen, F. (2014). “Destination brand experience and visitor behavior: Testing a scale in the tourism context.” Annals of Tourism Research, 48, 121-139
Baker, D., & Crompton, J. L. (2000), “Quality, satisfaction and behavioral intentions”. Annals of Tourism Research, 27, 785–804.
Boo, S., Busser, J., & Baloglu, S. (2009). “A model of consumer-based brand equity and its application to multiple destinations.” Tourism Management, 30(2), 219–231.
Brakus, J. J., Schmitt, B. H., & Zarantonello, L. (2009). “Brand experience: What is it? How is it measured? Does it affect loyalty?” Journal of Marketing, 73(3), 52–68
Buhalis, D. (2000). “Marketing the competitive destination of the future.” Tourism Management, 21(1), 97–116.
Callarisa, L., & Garcia, J. S., & Cardiff, J., & Roshchina, A. (2012). “Harnessing social media platforms to measure customer-based hotel brand equity.” Tourism Management Perspectives, 4, 73-79.
Chang, K. (2013). “How reputation creates loyalty in the restaurant sector.” International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(4), 536-557.
Ekinci, Y., & Hosany, S. (2006). “Destination personality: An application of brand personality to tourism destinations.” Journal of Travel Research, 45(2), 127–139.
Fournier, S., Breazeale, M., & Fetscherin, M. (Eds.). (2012). Consumer-brand relationships: theory and practice. Routledge.
Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R., & Singh, R. (2016). “Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior.” Journal of Business Research, 69(12), 5833-5841.
Gomez, M., Lopez, C., & Molina, A. (2015). “A model of tourism destination brand equity: The case of wine tourism destinations in Spain.” Tourism Management, 51, 210-222.
Gursoy, D., & McCleary, K. W. (2004). “An integrative model of tourists’ information search behavior.” Annals of Tourism Research, 31(2), 353-373.
Han, H., & Ryu, K. (2009). “The roles of the physical environment, price perception, and customer satisfaction in determining customer loyalty in the restaurant industry”. Journal of Hospitality & Tourism Research, 33(4), 487-510.
Han, X., Kwortnik, R., & Wang, C. (2008). “Service loyalty: An integrative model and examination across service contexts”. Journal of Service Research. 11(1), 22-42.
Hartel, C. E., & Russell-Bennett, R. (2010). “Heart versus mind: The functions of emotional and cognitive loyalty.” Australasian Marketing Journal, 18(1), 1-7.
Hess, S. Bauer, H. Kuester S, & Huber F. (2007). “In brands we trust: marketing's impact on service brand personality and trust.” In European Marketing Academy 36th Conference Proceedings (pp. 22-25).
Hosany, S., & Prayag, G. (2013). “Patterns of tourists' emotional responses, satisfaction, and intention to recommend.” Journal of Business Research, 66(6), 730–737.
Jamal, A., & Al-Marri, M., (2007). “Exploring the effect of self-image congruence and Brand preference on satisfaction: the role of expertise.” Journal of Marketing Management, 23(7–8), 613–629.
Johar, J. S., & Sirgy, M. J. (1991). “Value expressive versus utilitarian appeals: When and why to use which appeal”. Journal of Advertising, 20, 23-34.
Johar, G., Sengupta, J., & Aaker, J. L. (2005). “Two roads to updating brand personality Impressions: Trait versus Evaluative Inference.” Journal of Marketing Research, 42(4), 458-69.
Kang, J., Tang, L., & Lee, J. (2015). “Self-Congruity and Functional Congruity in Brand Loyalty.” Journal of Hospitality & Tourism Research, 39(1), 105-131.
Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2006). “Brands and branding: Research findings and future priorities.” Marketing Science, 25(6), 740–759
Keng, C. J., Tran, V. D., & Le Thi, T. M. (2013). “Relationships among brand experience, brand personality, and customer experiential value.” Contemporary Management Research, 9(3).
Kim, H., (2000). “Examination of brand personality and brand attitude within the apparel product category.” Journal of Fashion Marketing Management, 4(3), 243–252.
Kim, H. R., Lee, M., & Ulgado, F. M. (2005). “Brand personality, self-congruity and the consumer-brand relationship.” ACR Asia-Pacfic Advances.
Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York, NY: Guilford.
Konecnik, M., & Gartner, W. C. (2007). “Customer-based brand equity for a destination.” Annals of Tourism Research, 34(2), 400–421.
Kotler, P., & Gertner, D. (2004). “Country as Brand, Product and Beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective”. In: N. Morgan, A. Pritchard, & R. Pride, (Eds.). Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition. 2nd Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 40-56.
Kumar, V. (2016). “Examining the role of destination personality and self-congruity in predicting tourist behavior.” Tourism Management Perspectives, 20, 217-227.
Kumar, V., & Nayak, J. K. (2014). “The role of self-congruity and functional congruity in influencing tourists’ post visit behavior”. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 2(2), 24-44.
Lee, S., & Jeong, M. (2014). “Enhancing online brand experiences: An application of congruity theory.” International Journal of Hospitality Management, 40, 49-58
Liu, C. R., Lin, W. R., & Wang, Y. C. (2012). “Relationship between self-congruity and destination loyalty: Differences between first-time and repeat visitors”. Journal of Destination Marketing & Management, 1(1-2), 118-123.
Maehle, N., Celeotnes, O., & Supphellen, M. (2011). “Consumers' perceptions of the dimensions of brand personality”. Journal of Consumer Behavior, 10(5), 290-303.
Malar, L., Krohmer, H., Hoyer, W. D., & Nyffenegger, B., (2011). “Emotional brand attachment and brand personality: the relative importance of the actual and ideal self”. J. Mark. 75(4), 35–52.
Mao, I. Y. & Zhang, H. Q. (2014). “Structural relationships among destination preference, satisfaction and loyalty in Chinese tourist to Australia”, International Journal of Tourism Research, 16(2), 201-208.
Matzler, K., Strobl, A., Stokburger-Sauer, N., Bobovnicky, A., & Bauer, F. (2016). “Brand personality and culture: The role of cultural differences on the impact of brand personality perceptions on tourists' visit intentions.” Tourism Management, 52, 507-520.
Mittal, V., & Kamakura, W. A. (2001). “Satisfaction, Repurchase Intent, and Repurchase Behavior: Investigating the Moderating Effect of Customer Characteristics”. Journal of Marketing Research, 38(February), 131–42.
Oppermann, M. (2000). “Tourism destination loyalty”, Journal of Travel Research, 39(1), 78-84.
Parker, B. T. (2009). “A comparison of brand personality and brand user-imagery congruence.” Journal Consumer Marketing, 26(3), 175–184.
Samli, A. C., & Sirgy, M. J. (1981). “A multidimensional approach to analyzing store loyalty: a predictive model.” The Changing Marketing Environment: New Theories and Applications. 113-116.
Shamim, A., & Butt, M. M. (2013). “A critical model of brand experience consequences.” Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25(1), 102-117.
Sirakaya-Turk, E., Ekinci, Y., & Martine, D. (2015). “The efficacy of shopping value in predicting destination loyalty.” Journal of Business Research, 68(9), 1878–1885.
Sirgy, M. J. (1982). “Self-concept in consumer behavior: A critical review.” Journal of Consumer Research, 9(3), 287-300.
Sirgy, M. J., Grewal, D., & Mangleburg, T. F. (2000). “Retail environment, self-congruity, and retail patronage: An integrative model and a research agenda.” Journal of Business Research, 49(2), 127-138.
Su, N., & Reynolds, D. (2017). “Effects of brand personality dimensions on consumers’ perceived self-image congruity and functional congruity with hotel brands.” International Journal of Hospitality Management, 66, 1-12
Usakli, Ahmet (2009). The Relationship between destination personality, self-congruity, and behavioral intentions (Doctoral Dissertations), UNLV Theses, Professional Papers, Capstones. Paper 976.
Valette-Florence, p., Guizani, H., & Merunka, D. (2011). “The impact of brand personality and sales promotions on brand equity.” Journal of Business Research, 64(1), 24-28.
Wu, C. W. (2016). “Destination loyalty modeling of the global tourism”. Journal of Business Research, 69(6), 2213-2219.
Yolal, M., Chi, C. G. Q., & Pesamaa, O. (2017). “Examine destination loyalty of first-time and repeat visitors at all-inclusive resorts.” International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(7), 1834-1853.