کلیدواژه‌ها = گردشگری مذهبی
ارائۀ سناریوهای آیندۀ گردشگری مذهبی شهر مشهد در افق 1404

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 85-98

10.22034/jtd.2021.256641.2172

محمد رضا فتحی؛ فرزاد خواهشی؛ محمد جواد پهلوان زاده؛ علی تیزرو


مدل‌سازی ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی در ایران با رویکرد آینده پژوهی

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 285-296

10.22034/jtd.2019.194595.1783

مجید اکبری؛ فاطمه طاهرپور؛ وحید بوستان احمدی؛ عاطفه فولادی


آینده‌پژوهی گردشگری مذهبی استان قم با رویکرد سناریونگاری

دوره 8، شماره 3، آبان 1398، صفحه 184-205

10.22034/jtd.2019.173426.1660

محمد حسن ملکی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ محمد رضا فتحی؛ مهدی صفاری‌نیا


تحلیل نقش عوامل رانشی و کششی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مقدس قم

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 58-79

معصومه عربشاهی؛ امید بهبودی؛ سیدمحمدامین کشفی