کلیدواژه‌ها = توسعه گردشگری درمانی
بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعه گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 100-118

10.22034/jtd.2019.93778.1148

فهیمه عباسی؛ یوسف رمضانی؛ محمود هوشمند


ارزیابی عوامل جذب گردشگران درمانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 39-57

اکبر قاسمی یالقوزآغاج؛ احمد اسدزاده؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ یونس جبارزاده