نویسنده = مجید فرهادی یونکی
تأثیرگذاری زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 126-147

10.22034/jtd.2019.178285.1694

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ مجید فرهادی یونکی؛ مهناز دوستی ایرانی