طراحی مدل بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتری در طبیعت گردی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد واحد سنندج

2 استادیار ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 استادیار، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

4 دانشیار، دانشکده مدیریت دانشگاه کردستان

10.22034/jtd.2019.170139.1645

چکیده

هسته اصلی خدمات صنعت گردشگری به طور کلی و طبیعت گردی به طور خاص ، خلق تجربه است و افراد با سفر به طبیعت و درگیر شدن در یک فرآیند طبیعت گردی به کسب تجربه می‌پردازند. در این پژوهش به طراحی مدل پارادایمی بازاریابی مبتنی بر تجربه طبیعت گردها در استان کردستان پرداخته شده است ، که بدین منظور با مصاحبه از طبیعت گردها و خبرگان در حوزه طبیعت گردی ، نظرات آن‌ها گرفته‌شده و با به‌کارگیری نظریه داده بنیاد ، عوامل علّی ، زمینه ایی ، مداخله‌گر ، راهبردها و پیامدهای ناشی از بازاریابی مبتنی بر تجربه در شش مقوله اصلی ، چهل و شش مقوله فرعی و یک صد و سیزده مفهوم طبقه‌بندی شده است. نتایج نشان می‌دهند، مدل بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتری در طبیعت گردی از مقوله‌های اصلی ، علّی (عوامل فردی و اجتماعی) ، پدیده محوری(ابعاد بازاریابی مبتنی بر تجربه) ، عوامل زمینه ایی(نقش شرکت‌های خدمات گردشگری ، جامعه محلی و ایمنی و امنیت) ، عوامل مداخله گر(سیاسی و قانونی، اقتصادی ، اجتماعی، فنّاورانه و زیست‌محیطی ) ، راهبردها (محصول، قیمت، ترفیع، مکان، مردم و کارکنان ، شواهد فیزیکی ، فرآیند و برنامه‌ها ، شخصی سازی و مشارکت)و پیامدها برای (طبیعت گردها، شرکت‌های خدمات گردشگری و جامعه محلی) تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Customer Experience-based Marketing in Kurdistan Province Ecotourism

نویسندگان [English]

  • abedin pouya 1
  • Mansour Irandoust 2
  • Heresh Soltanpanah 3
  • Reza Shafe’e 4
1 Ph.D Student in Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
2 Assistant Professor , Faculty of Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
3 Assistant Professor, Faculty of Management Islamic Azad University, Sanandaj Branch
4 Associate Professor, Faculty of Management, Kurdistan University
چکیده [English]

In general the core of the tourism industry, and in particular ecotourism, is the creation of experience, and people will experience a journey through nature and engaging in a ecotourism process. In this research, the design a paradigm model of Experience-based Marketing Ecotourist in Kurdistan province has been investigated. For this Purpose, by interviewing ecotourists and experts in the field of ecotourism, their views have been collected and using the grounded theory, causal factors, contextual and intervening , the strategies and consequences of experience based marketing are categorized into six main categories, forty six sub categories, and One hundred and thirteen concepts. The results show that the Customer Experience-based Marketing in ecotourism of the main categories , causative (personal and social factors) , the pivotal phenomenon (dimensions of experience-based marketing) , contextual factors (the role of tourism service companies, local community and safety and security), Intervening factors (political, legal, economic, social, technological and environmental), strategies (product, price, promotion, place, people and employees, physical evidence, processes and programs, personalization and participation),and consequences for (ecotourists , tourism services companies and local community).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Experience-Based Marketing
  • ecotourism
  • Grounded Theory
  • Kurdistan Province
اشتری مهرجردی، اباذر (1383). «اکوتوریسم، تعاریف ویژگی‌های آن». ماهنامۀ جهاد، شمارۀ 262، ص 74-81.
امانپور، سعید، منصوری میانرود، فریبرز، نادری، کاوه، اعتصامی، حمزه (خرداد 1391). «ارزیابی موانع توسعۀ اکوتوریسم "گردشگری طبیعی" شهرستان گیلان‌غرب با هدف شناخت موانع و رفع آن در راستای گسترش صنعت توریسم». دومین همایش ملی راهکارهای توسعۀ اقتصادی با محوریت برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه آزاد واحد سنندج.
بیدختی، علی‌اکبر، زرگر، سیدمجتبی، نظری، ماشاءالله (1389). «آمیختۀ بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری». فصلنامۀ مطالعات مدیریت راهبردی، شمارۀ 3، ص 49-68.
دانایی فرد، حسن، امامی، سید مجتبی(1386).استراتژی های پژوهش کیفی:تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، سال اول شماره دوم ، ص 69-97.
دانایی‌فرد، حسن، کاظمی، سیدحسین (1390). کاربرد استراتژی پژوهشی نظریۀ داده‌بنیاد در عمل (ساخت نظریۀ بی‌تفاوتی سازمان). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول.
رحیمی باغملک ، جهانبخش، حقیقی ، محمد و میرا ، سید ابوالقاسم (1398). طراحی و تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتل داری با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد. فصلنامه مدیریت بازرگانی ، دوره 11، شماره 1 ، صص 125-140.
رنجبریـان، بهــرام، امامی، علیرضا و غفاری، محمد (1393). رفتار مصرف‌کننده در گردشگری. انتشارات مهکامه، چاپ اول.
سرخوش سرا ، علی ؛ نصرالهی ، خدیجه ؛ آذربایجانی ، کریم (1397). تحلیل و بازبینی  ارتباط        درآمد و مخارج بخش گردشگری با رشد اقتصادی ، فصلنامه علمی –پژوهشی   گردشگری       و توسعه ، سال هفتم ، شماره سوم ، پائیز 97،صص1-24   
فرج‌زاده اصل، منوچهر، رفیق پناه، کریم (1387). «تحلیل پهنه‌های مناسب توسعۀ اکوتوریسم در استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی». پژوهشهای جغرافیای طبیعی، شمارۀ 65، ص 33-55.
گرونروس، کریستین (1394). مدیریت و بازاریابی خدمات. ترجمۀ کامبیز حیدرزاده و مجید میرویسی. تهران: کتاب مهربان نشر، چاپ اول.
موحد، علی، کهزادی، سالار، عابدین‌زاده، فریماه (1393). «راهبردهای توسعۀ اکوتوریسم استان کردستان با استفاده از مدل سوآت و کیو اس پی ام». نشریۀ تحقیقاتی ـ کاربردی علوم جغرافیایی. سال چهاردهم، شمارۀ 32، بهار 93.، ص 181-204
موحدی، سحر،کشانی همدانی، مینا، شاه‌زیدی، مهری (بهار 1396). «ایجاد خدمات اقامتی تجربه‌محور ازطریق باززنده‌سازی خانه‌های تاریخی». فصلنامۀ علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه، سال ششم، شمارۀ 10، ص 99-117.
Campos, Ana Cláudia (2012). “Marketing the Destination Experience”. EconPapers, No. 2012-6.
Andersson, T. D. (2007). “The tourist in the experience economy”. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1), 46-58.
Liljenvall, Anna, & Dziewiecka, Iga (2010). Experience economy: the implications for the marketing strategies for the Swedish travel industry. Master thesis within Business Administration, Jonkoping international business school.
Carù, A., & Cova, B. (2003). “Revisiting Consumption Ex-perience”. Marketing Theory, 3(2), 267–286.
Chi, C. G. Q. & Qu, H. (2008). “Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach” Tourism Management, 29(4), 624-636.
Chih Yu, W. & Chien Hung, L. (2010). “A study of the effect of TV drama on relationships among tourist's experiential marketing, experiential value and satisfaction”. International Journal of Organizational Innovation, 2(3), 107-123.
Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). “Determining Validity in Qualitative Inquiry”. Theory into Practice, 39(3), 124-131.
Sthapit, E., & Jiménez-Barreto, J. (2018). “Exploing Tourists Memorable Hospitality Experiences: An Airbnb Perspective”. Tourism Management Perspectives, 28, 83-92.
Gentile, C., Spiller, N., & Noci, G. (2007). How to sustain the customer experience: An overview of experience components that co-create value with the customer. European Management journal,25(5), 395-410.
Lee, J. (2001). A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database.
Lin, K. M., Chang, C. M., Lin, Z. P., Tseng, M. L. & Lan, L. W. (2009). “Application of experiential marketing strategy to identify factors affecting guest’s leisurebehaviour in taiwan hot-spring hotel”. WSEAS Transactions on Business and Economics, 6(5), 229- 240.
Karadeniz, M., Pektas, Eroglu, & Topal, Yaşar Kemal (2013). “The Effects of Experımental  Marketıng And Servıce Qualıty On Customer Satısfactıon And Costomer Loyalty At Shoppıng Centers”. Journal of Naval Science and Engineering.9(1), 46-66.
Kirezli, O. (2011). “Museum marketing: Shift from traditional to experiential marketing”. International Journal of Management Cases, 13(4), 173-184.
Kumar, R. (2008). “How experiential marketing can be used to build brands– A case study of two specialty stores”. Innovative Marketing, 4(2),70-76.
McNickel, D. (2004). “Hands on Brands”. May, available at: http://www.marketingmag.co.nz
de Freitas Coelho, M., de Sevilha Gosling, M., & de Almeida, A. S. A. (2018). “Tourism Experience: Core Processes of Memorable Trips”. Journal of Hospitality and Tourism Management , 37, 11-22.
Nirwandar, S. (2014). Building WOW: Indonesia Tourism And Creative Industry. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Peng, K. H., & Tzeng, G. H. (2017). “Exploring heritage tourism performance improvement for making sustainable development strategies using the hybrid-modified MADM model”. Current Issues in Tourism, 22(8), 921-947.
Pine, J. B., & Gilmore, J. H. (1998). “Welcome to the experience economy”.  Harvard Business Review, 76, 97-105
Prasetyo & Maulani. (2017). “Experiential marketing Studies in The Perspective of Tourist”. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 12(2),1-8.
Conway, T., & Leighton, D. (2011). “Experiential marketing in the performing arts and heritage sectors”. Arts Marketing: An International Journal, 2(1), 35-51
Schmitt, B. (1999). “Experiential marketing”. Journal of Marketing Management, 15(1- 3), 53- 67.
Schmitt, B. H. (2003). Customer Experience Management: A revolutionary approach to connecting with your customers. John Wiley & Sons.
Smilansky, S. (2009). Experiential Marketing: A practical guide to interactive brand experiences. Kogan Page , Indiana University.
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA, Sage publications, Inc.
Strauss, A., & Corbin J. (1998). Basics of Qualitative Research. Newbury Park, CT: Sage Publications.
Tsaur, Sheng-Hshiung, Chiu, Yi-Ti, & Wang, Chih-Hung (2007). “The visitors behavioral consequences of experiential marketing: An empirical study on Taipei zoo”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 21(1), 47–64.
Kanopaite, Vaida (2015). “The Impact of Experiential Marketing Use on Custome  Perceived Value and Satisfaction in Lithuanian Restaurants”. ResearchGate.
Van Doorn, M. (2006). “An Inside Story on the Experience Economy”. Available from Internet: pdfs.semanticscholar.org/e85e/ 171e574e1856c9e4ce8f8d4b8faea795d3e3.pdf
Vargo, S., & Lush, R. (2008). “Servicedominant logic:continuing the evolution”. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 1- 10.
Williams, A. (2006). “Tourism and hospitality marketing: Fantasy, feeling and fun”.  International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18 (6/7), 482-495.
World Tourism Organization (2009).Definition of Ecotourism . Information retrieved April 11, 2007 http://www.unwto.org/index.php
Zarantonello, L., Jedidi, K. & Schmitt, B. H. (2013). Functional and experiential routes to persuasion: An analysis of advertising in emerging versus developed markets, International Journal of Research in Marketing, 30 (1) : 46- 56