تعیین ارزش تفرجگاهی منطقه گردشگری دشت میشان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی - منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بو علی سینا

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشگاه بو علی سینا

10.22034/jtd.2019.114064.1292

چکیده

در دهه های اخیر، کیفیت اکوسیستم های طبیعی و محیط زیست به عنوان کالا در نظریه های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کارکردها، کالاها و خدمات حاصل از اکوسیستم ها، اغلب ارزش بسیار زیادی دارند، ولی بدلیل عدم مبادله در بازارها ارزش اقتصادی صحیح آنها در محاسبات حسابداری ملی لحاظ نشده و همین امر باعث تشدید تخریب این منابع می گردد. در همین راستا این مطالعه با هدف تعیین ارزش تفرجی دشت میشان و اندازه گیری تمایل به پرداخت افراد با رویکرد ارزش گذاری مشروط برای بازدید از این دشت صورت پذیرفته است. برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از الگوی لاجیت استفاده گردید و داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 112 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی از بازدیدکنندگان دشت میشان در سال 1393 جمع آوری شد. بر اساس نتایج تحقیق، متوسط تمایل به پرداخت افراد به ازای هر بازدید12595.4 ریال برآورد گردید. همچنین نتایج برآورد الگوی لاجیت نشان داد که متغیر های تحصیلات و درآمد دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای جنسیت و بعد خانوار تاثیر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از دشت میشان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Recreational value of Mishan plain using contingent valuation method

نویسندگان [English]

  • Hamid Balali 1
  • Elham Abdi 2
  • reza movahedi 3
1 Bu-Ali Sina University
2 Bu-Ali Sina University
3 Department of Agricultural Extension and Education/ Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

In recent decades, the quality of ecosystems and the environment have been considered as commodities in economic theories. The functions, goods and services of ecosystems are often very valuable, but due to the lack of exchange in the markets, their correct economic value is not taken into account in the national accounting calculations, which exacerbates the destruction of these resources. In this regard, this study was conducted with the aim of determining the recreational value of Mishan Plain and measuring the willingness to pay individuals with a contingent valuation approach to visit this plain. In this regard, this study was conducted with the aim of determining the recreational value of Mishan Plain and measuring the willingness to pay individuals with a contingent valuation approach to visit this plain. To investigate the factors affecting the willingness to pay visitors, the logit model was used and the required data were collected by completing 112 questionnaires by random sampling from visitors of Mishan plain in 2014. According to the results of the survey, the average willingness to pay for each visit was estimated at 12595.4 Rials. Also, the results of Logit model estimation showed that the variables of education and income have a positive and significant effect, and gender and household dimensions have a significant negative effect on the willingness to pay visitors from Mayshan plain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to Pay
  • Contingent Valuation
  • Mishan Plain
  • Logit Model
امینی، عباس و شهبازی کوچکله ، زینب(1394). «برآورد ارزش تفریحی جنگل‎های بلوط شهرستان‎های سیروان و چرداول با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط». برنامهریزی فضایی، سال پنجم، شمارۀ 1، ص 77-96.
امیرنژاد، حمید (1384). تعیین ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلهای شمال ایران با تأکید بر ارزشگذاری زیستمحیطی ـ اکولوژیکی و ارزشهای حفاظتی. رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. ص 237.
امیرنژاد، حمید و خلیلیان، صادق و عصاره، محمد حسن (1385). «تعیین ارزش‎های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی‎سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد». مجلۀ پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شمارۀ 72، ص 15-24.
خورشید‎دوست، علی (1376). «نقش روش‎های قیمت‎گذاری و تحلیل اقتصادی در ارزیابی محیط‎زیست». محیطشناسی، دورۀ 20، شمارۀ پیاپی 1083، ص 93-102 .
راحلی، حسین و خداوردی‎زاده، محمد و نجفی علمدارلو، حامد (1389). «برآورد ارزش تفرجی روستای بند ارومیه به‎روش ارزش‎گذاری مشروط». تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 2، شمارۀ 4، ص 49-62.
رجبی، مصطفی و موسوی، نساء (1393). «برآورد ارزش‎های گردشگری و حفاظتی میدان نقش‎جهان اصفهان (کاربرد روش ارزش‎گذاری مشروط)». فصلنامۀ علوم اقتصادی، سال هشتم، شمارۀ 27، ص 127-146.
رفعت، بتول و موسوی، بقیت اله (1392). «برآورد ارزش تفریحی پارک هشت‎بهشت در اصفهان با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط». محیطشناسی، سال سی‎ونهم، شمارۀ 1، ص 157-164.
سام‎ دلیری، احمد، مرتضوی، ابوالقاسم و امیرنژاد، حمید (1396). «برآورد ارزش تفریحی دریاچۀ ولشت در ناحیۀ روستایی کلاردشت شهرستان چالوس». فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، سال ششم، ویژه‎نامۀ گردشگری توسعه، ص 115-132.
شری‎زاده، عادل ‎و حیدری‎ چیانه، رحیم و حسین‎پور، مازیار و هریس‎چیان، مهدی (1397). «مقایسۀ تطبیقی ارزش‎گذاری اقتصادی CVM مقاصد گردشگری شهری، مطالعۀ موردی: پارک‎های ائل‎گلی و باغلارباغی شهر تبریز». گردشگری شهری، دورۀ 5، شمارۀ 3، ص33-48.
صیادی، فاطمه و رفیعی، حامد (1393). «برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی سرخه‎حصار با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط و مقایسۀ آن با برآوردهای مشابه در ایران». پژوهشهای محیطزیست، سال پنجم، شمارۀ 10، ص 35-42.
طالع فاضل، ابراهیم و یوسفی، مرتضی (1397). «زمین‎شناسی عمومی و معرفی جاذبه‎های زمین گردشگری دامنه‎های شمالی کوهستان الوند، استان همدان». یافتههای نوین زمینشناسی کاربردی، دورۀ 12، شمارۀ 23، ص 21-37.
عابدی‎، سمانه و ریاحی درچه، فرشید (1395). «برآورد تمایل به پرداخت بهای تفریحی و حفاظتی باغ گل‎های کرج با رویکرد ارزش‎گذاری مشروط».  فصلنامۀ اقتصاد محیطزیست و منابع طبیعی، سال اول، شمارۀ 2. ص 1-31.
فتاحی، احمد و فتح‎زاده، علی (1390). «ارزش‎گذاری حفاظتی حوزه‎های آبخیز با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط ( مطالعۀ موردی: تالاب گمیشان)». علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال پنجم، شمارۀ 17، ص 47-52.
فتاحی، احمد، قزل سفلو، نفیسه، رضوانی، محمد و حسینی، کلسوم (1393). «ارزش‎گذاری تفرجگاه‎های طبیعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی چهل‌چای)». فصلنامۀ راهبردهای توسعۀ روستایی، جلد 1، شمارۀ 1، ص 1-14.
کاوسی‎ کلاشمی، محمد و شهبازی، حبیب و ملکیان، آرش (1388). «برآورد ارزش تفریحی تفرجگاه‎ها با استفاده از روش دومرحله‎ای هکمن- مطالعۀ موردی: بوستان محتشم شهر رشت». مجلۀ تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 1، شمارۀ 1، ص 137-149.
کرمی، آزاد، قربانی، مهدی، آذرنیوند، حسین و رفیعی، حامد (1397). «برآورد تمایل به پرداخت ذی‎نفعان محلی جهت حفاظت و احیای مراتع (منطقۀ موردمطالعه: مراتع رامه، آرادان، استان سمنان)». نشریۀ علمی پژوهشی مرتع، سال دوازدهم، شمارۀ 2، ص 210-222.
کیانی سلمی، صدیقه (1395). «برآورد ارزش تفریحی و شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت پارک‎های طبیعی شهری به‎روش ارزش‎گذاری مشروط». فصلنامۀ مطالعات مدیریت شهری، سال هشتم، شمارۀ 26، ص 31-42.
مافی غلامی، داوود و یارعلی، نبی الله (1388).« ارزش‎گذاری تفرجگاهی تالاب بین‌المللی چغاخور با استفاده از روش هزینۀ سفر منطقه‎ای»‎. مجلۀ محیطشناسی، شمارۀ 50، ص 45-54.
مافی غلامی، داوود و یارعلی، نبی الله و نوری‎کمری، کرم (1393). «ارزش‎گذاری اقتصادی تفرجگاه‎ها با استفاده از روش هزینۀ سفر منطقه‎ای (Z.T.C.M)، مطالعۀ موردی آبشار کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری)». علوم و تکنولوژی محیطزیست، دورۀ شانزدهم، شمارۀ 3، ص 93-106.
محمدی، اعظم، بلالی، حمید و سام دلیری، احمد (1397). ارزشگذاری اقتصادی مناف  زیستمحیطی تالاب سد آبشینه. پایان‎نامۀ کارشناسی‎ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط‎زیست، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا. ص 11.
موسوی، سیدنعمت‌الله (1394). «برآورد ارزش‎گذاری اقتصادی ـ تفرجگاهی آبشار و محوطۀ تفریحی خفر و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت، با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط (CVM)».  فصلنامۀ برنامهریزی منطقهای، سال پنجم، شمارۀ 18، ص 157-170.
مولایی، مرتضی و کاوسی‎کلاشمی، محمد (1390). «برآورد ارزش حفاظتی گل سوسن چلچراغ با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط با انتخاب دوگانۀ یک‌بعدی». نشریۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، جلد 25، شمارۀ 3، ص 322-329.
ناجی، محمد، بنی‎اسدی، مصطفی، صالح، ایرج و رفیعی، حامد (1390). «برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قائم کرمان با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط». مجلۀ جنگل ایران، شمارۀ 3، ص 233-241.
Baral, N., Stern, M. J. and Bhattarai, R. (2008). “Contingent Valuation of Ecotourism in Annapurna Conservation Area, Nepal: Implication for Sustainable Park Finance and Local Development”. Ecological Economics, 66, 218-227.
Bonilla, T. (2010). Analysis of Consumer Preferences Toward 100% Fruit Juice Packages and Labels. Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in The Department of Agricultural Economics and Agribusiness by Tatiana Bonilla BS, Universidad de Costa Rica. p. 45.
Castano-Isaza, J., Newball, R., R., Roach, B., and Lau, W. W. (2015). Valuing beaches to develop payment for ecosystem services scheme in Colombia Seaflower’s  marine protected area. Ecosystem Services, 11, 22-31.
Majumdar, S., Deng, J., Zhang, Y., & Pierskalla, C(2011). Using contingent       valuation to estimate the willingness to pay for urban forest: A study in Savannah, Goergia”. Urban Forestry & Urban Greening, 10(4), 275-280.
Forster, B. A. (1989). “Valuing outdoor recreational activity: A`methodological survey”. Journal of Leisure Research, 21(2), 181-201.
Greene, W. (2002). Econometric Analysis. New York: MacMillan. p. 67.
Guo, Z., Xiao, X., Gan, Y. and Zheng, Y. (2001). “Ecosystem functions, services and their values: a case study in Xingshan country of China”. Ecological Economics, 38, 141-154
Haefele, M., Loomis, J. and Bilmes, L. J. (2016). “Total Economi Valuation of the Natural Park Service Lands and Programs: Results of a Survey of the American Public”. Harvard Environmental Economics Program, 7, 16-71.
Hakimi, A. R. (2011). “Economic valuation of nature-based tourism object in Ravapening, Indonesia: an application of travel cost and contingent valuation method”. Journal of Sustainable Development, 98, 91-101.
Hane mam, W. M. (1984). “Welfare evaluations in contingent valuation experiment whit discrete responses”. American Journal of Rural, (27), 95-110.
Hane mam, W. M. (1994). “Valuing the environment through contingent valuation”. Journal of Economic Perspective, (8), 19-43.
Jones, N. Sophoulis, C. M. and Malesios, C. (2008) “Economic valuation of coastal water quality and protest responses: A case study in Mitilini Greece”.The Journal of Socio-Economics,37(6), P:2478-2491
Judge, G. G., Hill, R. C., Griffithes, W. E., Lutkepohl, H. and Lee, T. C. (1988). The Theory and Practice of Economics. 2 edition, New York: Wiley, p. 89.
Lee, C. and Han, S. (2002) “Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method”. Tourism Managemen, (23), 531-540.
Saz-Salazar, S. and Guaita-Pradas, I. ( 2013). “On the value of drovers routes as environmental assets: A contingent vaiuation approach”. Land Use Policy, 32, 78-88.
Song, X., Lv, X. and Li, C. (2015). “Willingness  and motivation of residents to pay for conservation of urban green spaces in Jinan, China”. Acta Ecological Sinica, 35(4), 89-94.
Tao, Z., Yan, H. Zhan, J. (2012).”Economic valuation of forest ecosystem services in heshui watershed using contingent valuation method”. procedia environmental sciences,13, 2445-2450.
Turner, R. K. Morse-Jones, S. and Fisher, B. (2010). “Ecosystem valuation”. Annals of the New York Academy of Sciences, 1185(1), 79-101