مدل سازی عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری ورزشی کوهستان با تمرکز بر نوآوری ( مورد مطالعه: کوهستان‌های کلان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اوقات و فراغت در ورزش، دانشگاه مازندران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

10.22034/jtd.2019.156011.1567

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کوهستان با تمرکز بر نوآوری به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های دولتی در تهران، مدیران ورزشی هیات‌های کوهنوردی و متخصصان گردشگری استان تهران بودند. با توجه به محدودیت‌های موجود در انتخاب جامعه آماری، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند که 100 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد کاسکر بود. روایی پرسشنامه پس از ترجمه به تأیید ده نفر از اساتید متخصص در حوزه مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر محیط (84/0)، متغیر توسعه (91/0) و برای متغیر نوآوری (93/0) به دست ‌آمد که نشان دهنده‌ی پایایی بالای پرسشنامه است. تحلیل داده‌ها در دو سطح مورد بررسی قرار گرفت. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و در قسمت آمار استنباطی از آزمون مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر توسعه به نوآوری با ضریب اثر استاندارد (58/0) بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر محیط به توسعه با ضریب اثر استاندارد (53/0) بعد آن قرار گرفت و مسیر محیط به نوآوری با ضریب اثر استاندارد (41/0) کمترین تأثیر را در بین سایر متغیرها داشت. نتایج این مطالعه می‌تواند بستری برای مدیران ورزشی، گردشگری، تورلیدرها و سایر ارگان‌های مختلف که با کوهستان‌ها سر و کار دارند، فراهم کند تا بتوانند با توجه به محیط، توسعه و نوآوری برنامه‌ریزی مدونی برای اشتغال‌زایی و درآمدزایی بیشتر در حوزه گردشگری کوهستان انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Effective Factors in the Development of Mountain Sports Tourism with a Focus on Innovation (Case study: Tehran Metropolitan Mountains)

نویسندگان [English]

  • parisa jaferi 1
  • seyed mohammad hossein razavi 2
  • masoumeh kalateh seifari 3
1 M. A. of sport management
2 Professor of sport management, Mazandaran University
3 Associate Professor of Sports Management, Mazandaran University
چکیده [English]

With a focus on innovation, the current study aims to provide a modeling pattern of the effective factors in the development of mountain sports tourism. The population included sports management specialists and all the state university professors of Sports Management in Tehran, the directors of mountaineering boards and tourism specialists of Tehran province. Given the limitations for choosing the sample, all the population was chosen as the sample from whom 100 questionnaires were collected. Kasker’s standard questionnaire (2012) was the instrument. After translation and localization, the validity of the questionnaire was verified by 10 specialized professors in the sports management field; using Cronbach’s alpha the reliability for the environment, development and innovation variables were 0.84, 0.91 and, 0.93 respectfully which show the high reliability of the questionnaire. The analysis of the data took place at two. The descriptive were used to describe the demographic features and in inferential statistics the structural equation modeling test was used through the PLS. The results of the modeling showed that the development variable on innovation has the most effect among all factors with 0.58 standard effect size. The environment on development was second with a 0.53 standard effect size and the environment on innovation with 0.41 standard effect size was the least effective among all factors. The findings of this study can be a platform for sports and tourism managers, tour guides and other organizations which work in relation to mountains to plan for an increase in creating jobs and revenues in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • mountains
  • sports tourism
  • innovation
آخوندی، لیلا، دانه‌کار، افشین، ارجمندی، رضا و شعبانعلی فمی، حسین. (1394). «مکان‌یابی پهنه‌های مناسب برای گردشگری ورزشی در کوهستان (مطالعۀ موردی: جادۀ کرج-چالوس)». نشریۀ محیط زیست طبیعی، دورۀ 68، شمارۀ 3، ص 331-344.
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (1389). نظریه‌های اجتماعی معاصر با رویکرد توسعه. تهران: انتشارات علم.
اصفهانی، نوشین (1388). جهانگردی ورزشی. تهران: انتشارات عصر انتظار.
بنسبردی، علی، رحیمی‌زاده، میثم، اسدی، حسن و محمودی، احمد (1392). «ارتباط بین انگیزه‌ها با رضایتمندی گردشگران پیست‌های اسکی استان تهران». نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 5، شمارۀ 3، ص 69-53.
حاجی، سید‌محسن، اسدی افخم، جواد و دهقانی، حامد (1393). «خلاقیت و نوآوری شرط بقای سازمان‌ها در عصر حاضر». ارائه‌شده در اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی. شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقۀ آزاد انزلی.
رضوی، سید‎محمد حسین، حسینی، سید‌عماد و خواجه‌پور، اکرم (1392). «بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعۀ گردشگری ورزشی استان مازندران». پژوهش‌نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دورۀ 9، شمارۀ 17، ص 15-26.
رضوانی، محمدرضا (1387). توسعۀ گردشگری روستایی (با رویکرد گردشگری پایدار). انتشارات دانشگاه تهران.
رمضانیان باجگیران، نوا، سلیمی‌فر، مصطفی، ناجی میدانی، علی‌اکبر و سلیمی‌فر، محمد (بهار و تابستان 1396). «بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا»، دوفصل‌نامۀ اقتصاد پولی مالی، دورۀ 24، شمارۀ 13، ص 22-39.
عسگری، رسول (1385). بررسی نقش توانمندی‌های استان تهران در توریسم ورزشی کشور. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ایران.
علی‌آبادی، سمیرا و حسامی، شیما (1393). «امکان‌سنجی پیوند عملکردی اکو‌توریسم و توریسم ورزشی در ایران (مطالعۀ موردی: استان کردستان)». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دورۀ 3، شمارۀ11، ص 43-50.
فلاحی، احمد، حسنی، احسان و کروبی، مهدی (1392). بررسی جاذبه‌های طبیعی مؤثر بر توسعۀ گردشگری ورزشی استان کردستان. دوماهنامۀ مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ 5، شمارۀ 17، ص 154-174.
قیامی‌راد، امیر، محرم‌زاده، مهرداد و حسین‌پور، باقر (1387). «رابطۀ دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران». فصل‌نامۀ المپیک، سال شانزدهم، شمارۀ 2، ص 51-61.
معین‌فرد، محمدرضا (1387). وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران و ارائۀ الگوی توسعۀ آن. رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت‌ معلم تهران.
معین‌فرد، محمدرضا (1389). گردشگری ورزشی. سبزوار: انتشارات دانشگاه تربیت‌ معلم سبزوار.
معین‌فرد، محمدرضا، شوشی نسب، پروین و کاظم‌نژاد، انوشیروان (1393). «راهبرد‌های توسعۀ گردشگری ورزشی تفریحی در ایران». فصل‌نامۀ مدیریت و توسعۀ ورزش، دورۀ3، شمارۀ 2، ص 1-17.
ملک ‌اخلاق، اسماعیل (1382). طراحی الگوی سیاست‌گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی. رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
موسوی گیلانی، سیدرضا، اسدی، حسن و سجادی، سیدنصرالله (1391). «بخش‌بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائۀ مدل بازار هدف». نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 4، شمارۀ 12، ص 60-37.
موحدیان، فاطمه (1393). بررسی توان‌های اکو‌توریستی مؤثر در تقویت جاذبه‌های گردشگری کوهستان (مطالعۀ موردی: کوه دماوند). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
Brida, J. G., Deidda, M. and Pulina, M. (2014). “Tourism and transport systems in mountain environments: analysis of the economic efficiency of cableways in South Tyrol”. Journal of Transport Geography, 36, pp. 1-11.
Brown, J. P., Josse, R. G., & Scientific Advisory Council of the Osteoporosis Society of Canada. (2002). 2002 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada. Cmaj167(10 suppl), S1-S34.‏
Buch, T. (2007). Resident perceptions of event impacts: Taupo and Ironman New Zealand. Master’s Thesis, AUT University.
Carlisle, S., Kunc, M., Jones, E. and Tiffin, S. (2013). “Supporting innovation for tourism development through multi-stakeholder approaches: Experiences from Africa”. Tourism Management, 35, pp. 59-69.
Choi, H. C. and I Sirakaya, E. (2006). “Sustainability indicators for managing community tourism”. Tourism Management, 27(6), pp. 1274-1289.
Dallen, J. T. (2005). Shopping Tourism, Retailing, And Leisure (1st ed.). Clevedon: Channel View Publications.
DTI (2007). Innovation in services. DTI Occasional Paper no. 9.
Fesenko, O. (2014). Sport tourism as new dimension in innovation in Russia. Europäische Akademie der Naturwissenschaften e.V. Band 3.
Godde, P. M. (1999). Community- based mountion tourism:  Practices for linking conservation with enterprise, 13 April – 18 May 1998, Mountain Forum and The Mountain Institute, Synthesis of an Electronic Conference: Mountain Forum and The Mountain Institute.
 Haugland, S. A., Ness, H., Gronseth, B. O. and Aarstad, J. (2011). “Development of tourism destinations: An integrated multilevel perspective”. Annals of Tourism Research, 38(1), pp. 268-290.
Hall, M. C. and Williams, A. (2008). Tourism and innovation. London and Newyork: Routledge.
Meşter, I., Bădulescu, A., Bâc, O. and Bac, D. (2008). “Qualitative and quantitative analysis of sport tourism from the perspective of Romanian young adults.” MPRA Paper, No 7641, on-line at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/7641
Higham, J., and  Hinch, T. (2002). Tourism sport and seasons the challenge sand potential of  overcoming seasonality in the sport and tourism sectors. Tourism Management, 23, 175-185.
Kurtzman, J., & Zauhar, J. (2005). Sports tourism consumer motivation. Journal of Sport Tourism10(1), 21-31.‏
Kuščer, K. (2011). “Determining factors of mountain destination innovativeness”. Paper presented at the TTRA 2011 European chapter conference: Creativity and Innovation in Tourism, Archamps.
Kuščer, K. (2012). Modelling mountain tourism destination development with focus on innovativeness. Doctoral dissertation. University of Ljubljana.
Kuščer, K., Mihalič, T. and Pechlaner, H. (2017). “Innovation, sustainable tourism and environments in mountain destination development: a comparative analysis of Austria, Slovenia and Switzerland”. Journal of Sustainable Tourism, 25(4), pp. 489-504.
McCool, S. F., Moisey, R. N. and Nickerson, N. P. (2001). “What should tourism sustain? The disconnect with industry perceptions of useful indicators”. Journal of Travel Research, 40(2), pp. 124-131.
Murphy, P., Pritchard, M. P. and Smith, B. (2000). “The destination product and its impact on traveller perceptions”. Tourism Management, 21(1), pp. 43-52.
Mutana, S. and Mukwada, G. (2017). “An Exploratory Assessment of Significant Tourism Sustainability Indicators for a Montane-Based Route in the Drakensberg Mountains”. Journal of Sustainability 9(7), p. 1202.
Reinius, S. W. and Fredman, P. (2007). “Protected areas as attractions”. Annals of Tourism Research, 34(4), pp. 839-854.
Sajadian, N. and Sajadian, M. (2011). “A GIS study of the possibilitles of recreation sport mountaineering in rural tourism of the province of Mazandaran”. Housing and Rural Environment, 133, pp. 85-100.
Selby, A., Petäjistö, L. and Huhtala, M. (2011). “The realisation of tourism business opportunities adjacent to three national parks in southern Finland: Entrepreneurs and local decision-makers matter”. Forest Policy and Economics, 13(6), pp. 446-455.
Wang, C C. and Wu. A. (2016). “Geographical FDI knowledge spillover and innovation of indigenous firms in China”. International Business Review. 25(4), pp. 895–906.
Žemaitis, E., (2014). “Knowledge management in open innovation paradigm context: high tech sector perspective”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, pp. 164- 173.
Veal, E., & Day, A. (2011). Hydrogen peroxide as a signaling molecule.‏  147-151.