بررسی عوامل مؤثر بر نیات رفتاری مشتریان هتل‌های پنج ستاره مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تصویر نام تجاری، قیمت ادراک ‌شده، اعتماد مشتری و ارزش ادراک‌ شده بر نیات رفتاری مشتریان هتل‌های پنج ستاره مشهد می‌پردازد. این تحقیق برحسب هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیقی- توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق، مشتریان هتل‌های پنج ستاره مشهد است که در اردیبهشت و خرداد سال 1396 به این هتل‌ها مراجعه کرده‌اند و نمونه آماری تعداد 384 نفر در نظر گرفته شده است. از پرسشنامه جهت گردآوری داده-های تحقیق استفاده شده که روائی محتوایی آن با مراجعه به نظر خبرگان و کارشناسان بازاریابی و روائی سازه آن با استفاده از روش تحلیل عاملی تائید گردید. پایایی سوالات پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 919/0 محاسبه شد که نشاندهنده پایایی مطلوب است. داده‌های پژوهش به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تصویر نام تجاری هتل بر قیمت ادراک ‌شده و اعتماد مشتری می‌باشد؛ اما تأثیر آن بر ارزش ادراک شده تأیید نشد. همچنین تصویر نام تجاری هتل بر نیات رفتاری از طریق اعتماد مشتری و قیمت ادراک ‌شده تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors that effect on customer behavioral intentions of five stars hotels in Mashhad

نویسندگان [English]

  • morteza rojuee 1
  • kazem majdi yazdi 2
  • zeynab sheikhaleslami 3
1 assistant professor, management department, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
2 Ms in administration management
3 Ms in administration management
چکیده [English]

This study investigates the effect of brand image on the perceived price, perceived value, customer trust and behavioral intentions in the five-stars hotels of Mashhad. The research is based on practical purpose and the method of data collection is descriptive and correlational. The population is customers of five-stars hotels in Mashhad in the first half of the 1396 visited these hotels. A sample of 384 is considered. A standard questionnaire was used to measure the variables. Content and construct validity were confirmed by opinions of marketing experts and factor analysis respectively. The reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha was calculated is 0/92, indicating good reliability. The data were analyzed through structural equation modeling by LISREL software. Results showed significant and positive impact of brand image on customer trust and perceived price; but the effect of brand image on perceived value did not confirm. Also, findings showed that brand image has significant and positive impact on behavioral intentions through customer trust and perceived price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Image
  • perceived price
  • perceived value
  • customer trust
  • behavioral intentions